plaatje pot met geldNee, het is nooit een vetpot geweest, de 75 eurocenten die PBB per jaar sinds 2002 voor de leefbaarheid van iedere inwoner in ons dorp uit te geven had. Maar toch hebben wij in de afgelopen jaren verschillende projecten en evenementen op bescheiden schaal kunnen helpen. Ter verduidelijking voor zichzelf en degenen die een beroep doen op het Leefbaarheidsfonds zijn per 1 januari 2020 de voorwaarden uitgebreider vastgelegd. De Algemene Voorwaarden voor een subsidieaanvraag uit het Leefbaarheidsfonds door Plaatselijk Belang staan hieronder.

Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Buitenpost in stand te houden dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Buitenpost die een activiteit, evenement of jubileum willen organiseren, kunnen een subsidie aanvragen bij het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). Naast activiteiten of evenementen kan door PBB een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project, die de leefbaarheid bevorderd.

Aan deze subsidieaanvragen/-verstrekkingen worden door PBB de hieronder vermelde algemene voorwaarden gesteld:

1. De activiteit of het evenement:

 • moet in Buitenpost georganiseerd en gehouden worden en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap
 • moet voor de gehele of een groot gedeelte van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn
 • mag geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben
 • moet toegankelijk zijn voor inwoners van Buitenpost en eventueel voor bezoekers van buiten
 • De begroting moet sluitend zijn
2. Behalve voor activiteiten of evenementen kunnen instellingen, verenigingen of stichtingen ook een subsidie aanvragen voor jubilea van deze instellingen, verenigingen en stichtingen. De vereniging of stichting is verplicht tot het houden van een officiŽle receptie of anderszins publieke bijeenkomst ter viering van het jubileum om voor deze bijdrage in aanmerking te komen.

3. Op of bij het aanvraagformulier Subsidie Leefbaarheidsfonds PB Buitenpost moet het volgende zijn ingevuld en bijgevoegd:
 • naam en adres van de aanvrager
 • een nauwkeurige omschrijving van de activiteit of het evenement
 • een gespecificeerde begroting van de inkomsten en uitgaven voor de activiteit of het evenement, voorzien van een toelichting
 • moet toegankelijk zijn voor inwoners van Buitenpost en eventueel voor bezoekers van buiten
 • een IBAN-nummer
4. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de subsidieaanvraag vůůr de uitvoering/aanvang van activiteit of evenement bij PBB te zijn ingediend.

5. Beslissingen en toekenningen van subsidie, door PBB, zullen door PBB schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

6. Indien de activiteit of het evenement waarvoor subsidie is verleend geen doorgang vindt, vervalt het recht op subsidie. PBB behoudt zich het recht voor om dit bedrag terug te vragen.

7. PBB behoudt zich het recht voor om na afloop van een activiteit of evenement inzage te hebben in de daadwerkelijke kosten van de door PBB gesubsidieerde activiteit of evenement. In een dergelijke situatie dient de ontvanger van de subsidie, op verzoek van PBB, na afloop van de activiteit of het evenement de volgende bescheiden te overleggen:
 • een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en uitgaven van de activiteit of het evenement
 • de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven betrekking hebbende bescheiden
8. In bijzondere gevallen kan PBB afwijken van de bepalingen van deze voorwaarden. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist PBB.

Aldus besloten en goedgekeurd door het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) op 3 december 2019.

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie uit het fonds, dan kunt u een verzoek schrijven aan:

het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Postbus 30
9285ZV Buitenpost

 

of mail ons op pbbuitenpost@gmail.com