Welkomstbord

Plaatselijk Belang Buitenpost plaatste eind 2009 welkomstborden aan de 4 toegangswegen van Buitenpost.

Functies en werkterreinen van PBB

Welke functies voert PBB uit?
Als Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost is ze actief in verschillende rollen. Bij de beschrijving van deze rollen is het belangrijk om zowel te beschrijven wat ze wel als wat ze niet wil doen. PBB is geen manus-van-alles voor alles wat er aan kwesties in ons dorp speelt. Het is voor PBB ook niet mogelijk om beslissingen te nemen voor en de mening te vertegenwoordigen van het hele dorp - daarin zou ze tekortschieten vanwege of in conflict komen door de verschillende individuele belangen. PBB mengt zich niet in zaken van politieke en religieuze aard. Bovendien overlappen haar rollen en werkterreinen elkaar ook.

Ruwweg zijn 3 rollen te onderscheiden:

Representant
Plaatselijk Belang Buitenpost neemt het op zich om bij diverse gelegenheden als vertegenwoordiger van het dorp op te treden. Het kan hierbij gaan om zaken als overleg met overheden, andere dorpen en instellingen, waarbij de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het dorp nodig is. Maar ook bij intredes en afscheid van ambtenaren, ontvangst van belangrijke gasten en aanwezigheid bij herdenkingen, feestelijke gelegenheden en andere evenementen. Onder deze taak valt overigens ook het beheer van het Leefbaarheidsfonds.
Waakhond
Plaatselijk Belang Buitenpost neemt het op zich om het belang van Buitenpost voor zover die met haar werkterreinen te maken hebben(zie hieronder), te bewaken. Dit houdt in dat PBB probeert zaken die hiermee te maken hebben op een open, eerlijke en juiste manier te laten verlopen. Het kan dan gaan om het zorgen voor informatie, zich inzetten voor de inspraak van iedere betrokkene, het ter sprake brengen van plaatselijke problemen en zelfs het aanleveren van ideeŽn - zonder daarmee de intentie te hebben daarmee (de mening van) De Buitenposter te vertegenwoordigen. PBB probeert bij al haar handelen wel rekening te houden met het belang en de mening van alle Buitenposters.
Aanmoediger
Plaatselijk Belang Buitenpost neemt het op zich om zaken die met haar werkterreinen (zie hieronder) te maken hebben in positieve zin te beÔnvloeden. Het eerste duidelijke voorbeeld hiervan is het dorpsblad De Binnenste Buiten waarmee geprobeerd wordt goede plaatselijke informatievoorziening en gemeenschapszin te bevorderen. Ook plaatselijke initiatieven die het dorp ten goede komen, worden aangemoedigd en zo mogelijk ondersteund. PBB kan ook anderen, zoals overheden, prikkelen actief te worden in het belang van het dorp.

Wat zijn de werkterreinen van PBB?
Hoewel de hieronder genoemde onderwerpen dicht bij elkaar liggen en elkaar soms overlappen, vallen ze toch van elkaar te onderscheiden. Bij deze kwesties is het wel van belang onderscheid te maken tussen plaatselijk belang en particulier belang. Hoewel PBB haar ogen beslist niet wil sluiten voor de belangen van individuele inwoners, is haar voornaamste aandacht gericht op zo breed mogelijk gedragen keuzes waarin een meerderheid in de regel voorrang krijgt. Het gaat om:

Leefbaarheid van het dorp
De leefbaarheid is in eerste instantie een kwestie die te maken met de beleving van haar eigen inwoners. Het is daarom zaak daarin een scherp luisterend oor te hebben naar de inwoners van ons dorp. Ruim gesteld gaat het hier om een prettige leefsfeer voor alle inwoners van Buitenpost, waartoe ook zaken als een goede inrichting, voldoende voorzieningenniveau en genoeg ontspanningsmogelijkheden horen.
Ontwikkeling van het dorp
Dit onderdeel heeft te maken met de ruimtelijke inrichting van ons dorp en in de regio. PBB wil zich ervoor inzetten dat het voor een ieder mogelijk is om hier prettig te wonen. Kernwoorden hierin zijn ruimte, bereikbaarheid, een voldoende voorzieningenniveau, (mogelijkheid tot) groei en een een goede positie in de gemeente, regio en provincie.
Veiligheid in het dorp
Een gevoel van veiligheid is onmisbaar voor prettig wonen. Het kan dan dan gaan om sociale veiligheid, een schone omgeving maar zeker ook het verkeer. Want de verkeersveiligheid is een onderwerp dat meer dan andere op de werklijst van Plaatselijk Belang staat. Vaak moet gezocht worden naar een compromis. Het is een onderwerp waarbij de belangen van de verschillende verkeersdeelnemers met elkaar in conflict komen. Leidraad voor PBB is dat de fysieke veiligheid van verkeersdeelnemers in deze kwesties prioriteit heeft - waarbij de zwakkeren (kinderen, ouderen en gehandicapten) extra aandacht nodig hebben. In zaken waarbij duidelijke verkeersonveiligheid in het geding is, onderneemt PBB zeker actie om dit verandering te bewerkstelligen.