Zondagsschool Maranatha 1943

zondagsschool maranatha 1943

Ondanks de oorlog ging zondagsschool ‘Maranatha’ gewoon door. Deze foto is genomen op 24 juli 1943. Bovenste rij van links af: Jannie Pilat, Hendrik Bosgraaf, Nanne Wijma, Aaltje Visser, Anneke Kempenaar, Hendrik Wijma, Abele Kloostra, Harm Hoeksma, Harke Tamsma, Anneke Heidema, J. Wijma, J. Hoeksma, J. v.d. Net. Links bovenaan: Griet Kempenaar en Minke Bosgraaf. Tweede rij: Sjoukje v.d. Bij, Ali Fokkens, ? , Sietske Dijkstra, Griet Wiersma, Anne Bouma, Willemke Kloostra, Geeske Ylstra, Akkie Nettinga, Sjoukje Wijnsma, Trijntje Wijma, Tine Pilat, Annie Tamsma, Minnie v.d. Berg, Liesbeth Nettinga, Mientje de Goede. Derde rij: Henk Visser, Rense Kloostra, Sippie v.d. Berg, Willie v.d. Berg, Joukje Kooistra, Jan v.d. Bij, Jo de Vries, Froukje Zwart, Fokke Zwart, Froukje Ylstra, ? , Sietze Kloostra. Onderste rij: Joop Terpstra, Jan Terpstra, Wietse Meerstra, Ealse Meerstra, Tsjerk Smit, Luit Dijkstra, Dedde Wiersma, Piet Kast, Joh. Visser, Theun Stiksma, Fokke Oosterhof en Theun Tamsma.