Zes kameraden in 1955

zes kameraden in 1955

1955: De kameraden. Voorste rij v.l.n.r.: Minne Bosma, Wim Nettinga (geŽmigreerd naar Canada) en Hielke Henstra (geŽmigreerd naar AustraliŽ). Achterste rij v.l.n.r.: Juul Beerda, Ids Bulthuis en Klaas Bulthuis.