Skoallereiske fan de iepenbiere skoalle nei Appelskea yn 1949

schoolreisje openbare school Appelscha 1949

Fan lofts nei rjochts achterste rige: Agnie Zijlstra, Rika van Tijum, S. Veenstra, Frans Gevers, master Kimm, Nyske van der Ley, Saapke de Haan, Griet de Bruin en Jettie Ploeg. Twade rige: Tiny Palstra, Kees Kruiswijk, juf Fennema, Wietske Hiemstra, ?, Popke Hoekstra, Sjoukje Dorhout, Hiltje de Bruin(?) en frou Kuipers. Tredde rige: Rindert van der Land, Jurjen Hoekstra, Jan Laanstra, Marijke ter Vrugte, Rinze van der Land, Egbertina Schippers, Binny Olderburger, ?, Marijke Postma, Jan de Vries, Aukje Böhmers en heal te sjen Tiny Spoelstra. Fjirde rige: Emmy Joustra, Sjoerd de Boer, Minne de Vries, Pieter van der Bij, Ynskje van der Hoek en Antje Wijma.