Openbare lagere school - 1959 - klas 6

schoolfoto openbare lagere school 1959 klas 6

De zesde klas van de lagere school in 1959, met jongere broertjes en zusjes erbij. Achterste rij, v.l.n.r.: Alie (de Haan-) Velting, Germ v.d. Goot, Bram Schievink, meester Jan Alberda, Andries Kramer, Louw de Winter, Pieter Zuidema, Harm de Vries; middelste rij v.l.n.r.: juf Fennema-Kloezen, Nanneke Douma, Klarie Douma, Hiltje de Vries, Coky de Boer, Baukje Zuidema, Betty Bosma, Anneke (Paauw) v.d. Leij, Nellie de Winter, Griet Schievink; voorste rij v.l.n.r.: Joke v.d. Witte, Piebe(?) Kramer, Bartele de Vries, (…?), broertje Schievink?, meester Kim, Tineke v.d. Meer, Koosje v.d. Meer, Baukje v.d. Meer, zusje Velting, Hilda v.d. Witte.