Schoolfoto Openb. Lagere School 7e klas 1949

schoolfoto 7e klas openbare lagere school 1949

Afscheidsfoto van de 7e klas van de Openb Lagere school in 1949. Staande v.l.n.r.: Annie Bos, Wiebe Jansen en Henk Kruiswijk. Zittend v.l.n.r.: Appie Joustra, Roelie Hofstra en Froukje van der Ploeg.