Schoolfoto Christelijke Lagere School circa 1921

schoolfoto christelijke school 1921

In 1921 werd een foto van een klas van de gereformeerde school gemaakt, waarvoor personeel en leerlingen zich verzamelden achter de nog niet verbouwde gereformeerde kerk. De namen van alle op deze foto voorkomende personen konden nog worden opgediept. Links staan meester Drexhage en mejuffrouw Trijntje Postma, in het midden het hoofd der school Ids van der Weij en rechts meester Woldringh en Ernestus Hoekstra. De leerlingen zijn van lnr op de onderste rij: Rika Postma, Theo Roorda, Lytse Jan en H. Kooistra. Tweede rij: HarmJan Rusticus, Sietze Kloostra, Libbe Roorda, Harm Postma, Eerde van Lune en Metske Roorda, Trijntje van der Lei, Alberdina Smids, Baukje Kloostra, en Catharina Meindersma. Vierde rij: Jaap Rusticus, Pieter Postma, Freek Postma, Foppe Rispens, Mintje Kramer en Harm Nicolai. Vijfde rij: Afke van Lune, Bertha Kloppenburg, Aukje Postma, Sjoerdje Luxen, Tjitske Postma en Gepke Poelstra.