Christelijke kleuterschool Buitenpost 1950

Christelijke kleuterschool Buitenpost 1950

Bovenste rij van links af: Geert Terpstra, Reinder Witvoet, Froukje Pilat, Appie Zijlstra, Anneke Rijma, Sieger de Vries, Jopie Visser, Thijs de Vries en juf Aukje Oppedijk. 2e rij van boven: Gerrie Blom, Tineke Stiksma, Henk Waltje, Nienke de Boer, juf Jannie Pilat, Pietsje Bremer, Johannes Vonk, Ukie Zeijl, Ate Bruinsma, Rieneke Lijclema, Binnie v.d. Berg en juf Stiksma. 3e rij: Jisk Pilat, Jopie de Haan, Riekje Bakker, Theo de Haas, Janny v.d. Veen, Ritske Hofstede, Joukje Bulthuis en T. Kloostra. Onderste rij: Popke Kalsbeek, Taeko Beerda, Iko Rusticus, Grietje Snijder, Hielke Bergsma, Gosse Holwerda, Thijs Hoekstra en Diederik Koning.