toneelvereniging de Fryske Krite spile 'de Waernimmer' in 1953

toneelvereniging de Fryske Krite 1953

“De Waernimmer”, in stik fan P.L. v. Plooijen-Bogaerds. Spiele op 10 en 12 desimber 1952. Op 20 juny 1953 hat de Krite alhiel nei Geleen west om dr foar Friezen om tens te spyljen. Sneon te moanne fuort en sneins wer werom. Se ha doe oernachte by Friezen yn Geleen. Achterste rige fan lofts nei rjochts: R. Hoeksma, J. Dorhout, G. Dijkstra, E. Pol, A. de Wal, P. van Waarden en K. Bijl. Foarste rige fan lofts nei rjochts: B. Fokkinga, B. Ploeg, J. Oppendijk, A. v.d. Witte en D. Roosma.