De Krite leden bestjoer 1996

bestjoer Krite 1996 by it 75 jierrig jubileum

In foto fan it 75-jierrige bestean fan de Krite yn 1996. In soad minsken sille it grif noch wol witte. Fjouwer prachtige jūnen yn The Point mei in skitterjende jubileumrevue. Op de foto it bestjoer fan doe mei de eareleden. Efter: Roel Groenbroek (foarsitter), earelid Auke van de Witte, Gryt Pel, ponghālder Rink van Hijum, skriuwster Yteke Roosma en Lieuwe Paauw. Foar: Nieske Pol en earelid Dukke Roosma.