De Krite 1996 - Slippers

1996 slippers

Yn febrewaris 1996 waard it stik Slippers oer it fuotljocht brocht troch de Krite. Alan Ayckbourn is de skriuwer fan dit prachtige stik, Relatively speaking, de Fryske oersetting is fan Tabe Beintema. It stik waard spile troch twa manlju, Foppe de Vries as Phillip en Lourens de Zee as Gejus en twa froulju, Sjoukje Wiersma as Sheila en Anjetta Hamstra as Ginny. Op de foto sjogge wy in petear tusken Phillip en Ginny.