de Fryske Krite Koekoek op it Nest - 1966

Fryske Krite Koekoek op it Nst 1966

Yn novimber 1966 spile it Kritetoaniel it stik 'Koekoek op it nest'. Op de foto alle meiwurkers fan it stik en fansels it hntsje Pauske. Efter: Tom van Waarden, Auke van der Witte, Jan Hoeksma, Jaap Visser (grime), Gerrit Roosma (dekr) en Durk v.d. Meer. Midden: Jitske Bouma-Dijkstra, Hendrik Aardema en Sjoukje Wiersma-Dorhout. Foar: Jopie Hovinga-van der Leij, Wietske Nutma (ynstekster), Griet Pel-Mulder, Foppe de Vries en Koosje Feenstra.