De Fryske Krite 1966 - 'Frou en Faem'

de krite 1966 frou en faem

Yn febrewaris 1966 waard it stik 'Frou en Faem' oer it fuotljocht brocht troch de Krite. It stik is in bewurking/oersetting fan it Frānske stik Soubrette fan Jacq. Deval troch Bienze Westra. Hy die ek de regy fan it stik yn Būtenpost. De rolferdieling wie: Adam Stadema spile troch K. de Vries, Leida spile troch D. Roosma, Femmy spile troch Sj. Dorhout, Steven spile troch R. Westra, Richt spile troch A. Rienks, Monica spile troch J. Wielinga, Jelburg spile troch J. de Zee, Elke Jelburg spile troch J. Dijkstra en Dr. Hoppes spile troch P. van Waarden.