De Krite 1962 - De Rikeling

1962 De Rikeling

Yn novimber 1962 waarde it stik ‘De Rikeling’ (De Rijkaard) oer it fuotljocht brocht. De regy wie yn hannen fan Bienze Westra en de ynstekster wie Dukke Roosma. De rolferdieling: Sybren Haagsma – P. van Waarden; syn frou – M. Dijkstra, Hiltsje – T. Fokkinga; Wopke – F. de Vries; Minke – J. Dijkstra; Age – R. Brandenburg; Wiger de Groot – J. Hoeksma; Hiemstra-B. Boorsma. Op de foto: boppeste rige: B.Boorsma, B.Westra, J. Hoeksma en E. v.d. Meer. Middelste rige: F. de Vries, J. Dijkstra, T. Fokkinga en R. Brandenburg. Foarste rige: D. Roosma , M. Dijkstra en P. van Waarden.