toneelvereniging de Fryske Krite spile 'de Lange Jacht' in 1941

toneelvereniging de Fryske Krite kryst 1941

“De Lange Jacht”, in stik fan Y.C. Schuitmaker. Spile op twadde Krystdei 1941 en 6 jannewaris 1942. Der wie mar in lyts bytsje repetysje tiid want se moasten foar achten binnen węze.
Achterste rige fan lofts nei rjochts: E. v.d. Meer, D. Fokkinga, G. Dijkstra, J. Dorhout en G. Seinstra. Foarste rige fan lofts nei rjochts: D. v.d. Jas, G. Fokkinga, E. Pol en fr. Hofstra.