Artikel Leeuwarder Courant oer Jongerein en Klompmaker yn 1989

artikel in Leeuwarder Courant over Klompmaker in 1989