Korfbalclub Flamingo's pupillen 1985 kampioen

Buitenposter Korfbal Club 1920

Pupillen gemengd KV Flamingo’s veldkampioen 1985 Alle rijen van links af; bovenste rij: Marijke Twerda (trainster), Bettie Boorsma, Johan de Boer, Mindert Landheer, Ulbe Leijendekker (trainer). Voorste rij: Wietske Bosma, Froukje Boorsma, Hannie Boersma, Janny Frouwke Wielsma.