Reisje jongelingen- en meisjesvereniging jaren '40

Jongelingen en meisjesvereniging uitstapje jaren 40

Dagje uit met de jongelingen- en meisjesvereniging - Bovenste rij: Wiebe Heins, ? , Harmke Kazimier, Pietsje Kazimier, Jan Waltje, ? , Mient Heins, Romke van der Meer; Tweede rij: Kees Heins, Bonne de Boer, Aukje Dijkstra, Limmy van der Weg, Jettie Jagersma, Liesbeth Nettinga, Trien Wijma, Joh. Veenstra, verloofde van Romke van der Meer; Derde rij: Sj. Kazimier, Alina Heins, B. Stiksma, Seeske Dijkstra, Dirk Pilat, Sjoukje Veenstra, Willie van der Tuin, Kee Veenstra, Geertje Dijkstra, Jelle Pilat; vierde Rij: Maaike Reitsma, Jantje Renkema, Foppie van der Meer, Ietsje Zwaagstra, ? , Wikje Westra, R. Bruining, Tjalling Beiboer, Maaike Waltje, Joop Postma, ? , Coba Olthof; Zittend: Tienke Pilat, Djoeke Waltje, Eke Landman, Melle Rekker, Trienke Pilat, Remkes Wijnstra, Wieke Hazenberg, Andries Turkstra, Riemke de Bruine, ? Fokkens.