Boerderij op de hoek Voorstraat-Herbrandastraat

de boerderij op de hoek van de Voorstraat en Herbrandastraat

Op 9 maart 1858 stond in de Leeuwarder Courant deze advertentie: Uit de hand te huur voor 1 of meer jaren om mei 1858 te aanvaarden. Eene HEEREN-HUIZING met TUIN en KOEPEL, aan den Straatweg te Buitenpost, Bouwwijk genaamd. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris BEEKHUIS aldaar. Deze werd afgebroken en daarvoor kwam een boerderij. Zodoende stond op de hoek van de Herbrandastraat – Rijksstraatweg vroeger deze kapitale boerderij “Bouwwijk” van de familie van der Zwaag. Op 1 april 1909 stond in de Leeuwarder Courant dat mevr. A. Kuipers-Siccama had gegund voor "het afbreken en wederom opbouwen van de schuur en bijschuur op Bouwwijk" aan J. de Vries uit Warga voor 8547 gulden. Het voorhuis bleef toen vrijwel intact, hoewel er twee woningen van werden gemaakt. Omstreeks 1913 was er een naaischool in gevestigd. Later werden de woningen door twee gezinnen bewoond o.a. door de familie Vaatstra en de familie Jisk Wijma (schilder). De laatste bewoners waren de familie Tj. Hettema en de familie Marten de Bruin. Na de afbraak in 1993 zijn hier seniorenwoningen gebouwd, de “Bouwhof”. Voor de boerderij poseren de familie van der Zwaag. Voorste rij van links naar rechts: mevrouw T. van der Zwaag - van der Meulen met de kinderen Trijntje, Sjoukje en Klaas. Achterste rij van links naar rechts: Jan W.L. van der Zwaag met zonen Louw, Hendrik en Jelle.

(datum: rond 1910 - plaats: bouwwijk, nu: hoek Herbrandastraat-Voorstraat - kijkrichting: zuid naar noord)