voormalig weeshuis aan de Kerkstraat

voormalige weeshuis aan de Kerkstraat

Een foto van het weeshuis aan de Kerkstraat. uit de Leeuwarder Courant van 6 juli 1876: Hervormde Floreenpligtigen van Buitenpost en Lutjepost worden opgeroepen ter vergadering gadering met Kerkvoogden, op Woensdag den 12 July 1876 des voormiddags ten 11 uur bij den Logementhouder B de Jong te Buitenpost, ten einde kennis te nemen van en te besluiten over eene aanvraag van het Departement Buitenpost der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen om een gedeelte van het Kerkekampje kampje kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A no 636, in pacht te ontvangen tegen eene overeen te komen pacht, ten einde daarop te stichten eene Bewaarschool met daaraan aan verbonden Naaien en Brei-school Buitenpost

(datum: ? - plaats: Kerkstraat, nu: op de plek van de Aldi - kijkrichting: zuidoost naar noordwest)