... van 1760 tot 1960

 • Nieuw gravenregister hervormde kerk - 25 April 1772
  Met Voorkennisse van de Ed. Heer D.L. van Haersma, Grietman van Achtkarspelen, zijn de Kerkvoogden van Buitenpost voornemens Een Nieuw Register te maken van de Graven op het Kerkhof en in de Kerk, zoo word verzogt aan een ieder die Eigendom daar aan heeft, hunne Graven aan te geven aan de Schoolmeester in voorschre en Dorpe, alzo deeze de laatste bekendmakinge is, of anders vallen de Graven vervallen in Eigendom van de Kerk.
 • Een Nieuwe Pastory - 14 Januarij 1786
  De Kerkvoogden van Buitenpost, zijn voornemens met Voorkennisse van den Hoog Edele Gestrengen Heer D.B. van Haersma, Grietman over Agtcarspelen aan Minstaanneemende te Besteden: het Afbreken van de Oude, en weder Opbouwen van een Nieuwe Pastory Huizinge en Schuurke, met Materiaalen en al volgens Bestek en Tekeninge drie dagen te voren te zien, ten Huize van Jan Andries, Executeur van Collumerland tot Collum, en in de Herberg de Roskam tot Buitenpost; Wie gadinge maakt kome op Woensdag den 18 Januarij 1786, 's Morgens om 10 Uur in de Herberg de Roskam, en neeme aan op de dan voor te leezene Conditiën.
 • Overlijden Klaas Elzinga - 22 September 1826
  Buitenpost - Gisterenavond ten 11 uren overleed na eene ziekte van weinige dagen mijn oudsten zoon, Klaas Sijberens Elzinga, in leven Deurwaarder bij het Vredegeregt van het Kanton Buitenpost en Executeur van de Grietenij Achtkarspelen, in den jeugdigen ouderdom van ruim 36 jaren, nalatende 5 geheel ouderloze kinderen te jong om hun verlies te kunnen beseffen. God die een Vader der wezen is, zij, na dit treffend sterfgeval hun tot een welverzorgenden Vader en mij, in mijn hoogklimmende jaren, tot ondersteuning om mij ook in dezen te kunnen onderwerpen aan Zijn wil die altijd wijs en goed is. S.K. Elzinga
 • "Bouwen van een nieuw grietenije huis" - 1 Junij 1827
  Het Grietenij Bestuur van Achtkarspelen, gedenkt op Zaturdag den 16 Junij 1827, des namiddags ten drie uren, in de Herberg Het Wapen van Achtkarspelen te Buitenpost, op de alsdan voortelezene Conditiën en onder de nader vereischte approbatien, aan de minstbiedende aantebesteden: Het afbreken van het Oude, en bouwen van een Nieuw Grietenije Huis te Buitenpost, met bijlevering van de daartoe benoodigde Materialen, waarvan het Bestek met de Teekening van af den 6 der gemelde maand Junij, gedurende acht dagen ter lezing en visie van de belanghebbenden zal liggen ter Secretarie van Achtkarspelen, Buitenpost, den 30 Mei 1827.
 • Bezoek Zijne Majesteit aan Buitenpost - 27 Julij 1830
  Vrijdag den 23 Julij Z.M. vertrok dien morgen ten 5 ure van Groningen en werd bij het inkomen dezer Provincie door den Heere Gouverneur van die Gewest opgewacht, vertoefde vervolgens eenigen tijd ten huize van den Heere Grietman van Achtkarspelen te Buitenpost en vervolgde Hoogstdeszelfs reis langs den onlangs aangeiegden aarden baan op den grooten Weg van Groningen naar Leeuwarden."
 • Harddraverij - 30 Juli 1830
  Buitenpost - Met consent van den Heere Grietman van Achtkarspelen, gedenkt de Weduwe Wadman te Buitenpost, op Donderdag den 5 Augustus 1830 des namiddags ten twee ure, te laten verharddraven aan eigenaars van de twee winnende paarden vrij te vereeren eene extra fraaije zilveren tabaksdoos tot prijs en een paar zware zilveren sporen tot premie, door paarden welke geen stadsprijs alsmede te Buitenpost geen prijs hebben gewonnen, en tot genoegen van keurmeesters zijn.
 • Overlijden grietman van Haersma - 17 September 1839
  BUITENPOST - den 12 September 1839. Heden overleed alhier in den ouderdom van ruim 73 jaren de Welgeboren Heer Sijbrand van Haersma, Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid van de Provinciale Staten van Vriesland, Grietman van Achtkarspelen , enz.
 • Bezoek Zijne Majesteit - 29 Julij 1841
  Leeuwarden - Heden in den vroegen morgen zijn de heeren Staatsraad Gouverneur en Provinciale Commandant benevens de Eerewacht van hier vertrokken om de Vorstelijke Familie van Groningen herwaarts zullende terugkeeren aan de grenzen te verbeiden. Te half een ure kwamen HH, MM, en K-K HH met Hoogstderzelver Gevolg te Stroobos aan, en vervolgden de reis tot aan Buitenpost, alwaar op het Buitengoed van den heer Grietman van Achtkarspelen, Jonkheer de Blocq van Haersma de With eenigen tijd werd verpoosd en van het aangeboden Collation gebruik gemaakt. Te vier uren in den namiddag kwam de Koninklijke Stoet in deze Residentie aan; zijnde het weder den ganschen dag allerongunstigst geweest.
 • Jaarmarkt te Buitenpost - 30 Juli 1844
  Grietman En Assessoren van Achtkarspelen maken door deze bekend dat er voortaan om de plaatsen van Kramen, Disschen, enz op de Jaarmarkt of Kermis te Buitenpost, telkens aanvangende op den eersten Woensdag in de maand Augustus eene loting zal plaats hebben en wel des Dingsdags te voren. Dat op die Markt geene Rijfelaars, Horoskooptrekkers of Spelen om gewin van geld of gemaakt Zilver of Goud of iets diergelijks zullen worden toegelaten en dat de overtreders dezer bepaling overeenkomstig de wet zullen worden vervolgd.
 • Tandmeester-kenner J.S. Pagt - 6 September 1844
  Ondergeteekende J.S. Pagter, Mond- Kiesen en Tandmeester, zal de invallende Feestdagen van den 13 September tot den 10 October in Groningen zijn verblijf houden, zoo berigt hij door deze dat hij vooraf zijne geabonneerden zoo hier als elders zal bezoeken; dat hij den 11 September te Buitenpost bij H. Bos en den 12 dito te Kollum bij S. Pater zal te spreken zijn; dat na den 10 October zijn verblijf in deze Provincie onafgebroken zal wezen; dat hij zich alsdan aanbeveelt tot het genezen van alle gebreken in den mond het plomberen en vijlen het inzetten van enkele of geheele stellen van zoogenaamde geëmailleerde Kunsttanden die door gouden plaatjes of veeren worden vastgehecht.
 • Wordt vermist... - 17 Junij 1853
  Een bruin lederen brieventas gesloten met een koperen slotje (de inhoud voor den vinder van geene waarde) welke per diligence van de wed. E. v.d. Wal op den 7 Junij jl, is verzonden van Buitenpost naar Hardegarijp doch niet bezorgd. De vinder of wel diegene welke hieromtrent eenig narigt weet te geven, wordt verzocht zich te adresseren bij de Wed E. van der Wal te Leeuwarden of bij D. Wadman te Buitenpost en zal daarvoor ruim worden beloond.
 • "Geen Jaar- en paardenmarkt..." - 6 Julij 1866
  Burgemeester en Wethouders van Achtkarspelen maken bekend, dat de Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van heden, met algemeene stemmen heeft besloten, dat de Jaar- en paardenmarkt en Kermis te Buitenpost, invallende op Woensdag den 1 Augustus e.k. wegens het heerschen der Cholera, dit jaar niet zal worden gehouden.
 • Nieuwe burgemeester Hellema - 5 October 1869
  Bij koninklijk besluit van den 1 dezer no. 24, is aan jhr. V.A. Heringa van Haersma de With op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Achtkarspelen, en in zijne plaats benoemd de heer W. Hellema.
 • Ongewenste gekozene - 19 December 1869
  De uitslag van de donderdag j.l. plaatsgehad hebbende verkiezing van een lid van den raad in de gemeente Achtkarspelen is geweest als volgt: Uitgebragte geldige stemmen: 208. Daarvan sijn uitgebragt op: jonkh. V.A.H. van Haersma de With, oud-burgemeester te Buitenpost, 105 stemmen, die alzoo is gekozen, en op den heer L.J.  Boetes te Augustinusga: 82. De overige stemmen waren op onderscheidene personen verdeeld. De gekozene had voor de stemming bekend gemaakt dat hij niet in aanmerking wenscbte te komen.
 • Het blijft in de familie - 23 Januarij 1870
  Tot lid van den raad der gemeente Achtkarspelen is in plaats van den heer D. Kuipers te Buitenpost, die moest aftreden wegens de benoeming van zijn schoonbroeder, den heer W. Hellema tot burgemeester dier gemeente, gekozen de heer D. Iest te Koten, met 188 stemmen. Op heer L. Boetes te Augustinusga waren 171 stemmen uitgebragt.
 • Veroordeeld wegens veediefstal - 24 Junij 1872
  Bij arresten van het provinciaal geregtshof in Friesland van den 24 Junij 1872, gewezen in strafzaken, is veroordeeld: D. v.d. M., arbeider, laatstelijk wonende te Buitenpost, terzake van diefstal van vee in de weide, tot eene correctioneele gevangenisstraf voor den tijd van twee jaren, kosten van het regtsgeding ten behoeve van den staat invorderbaar bij lijfsdwang.
 • Veldwachter-grijsaard - 4 Januarij 1877
  Buitenpost - Aan onzen geachten gemeente-veldwachter, die gedurende eene halve eeuw die betrekking getrouw heeft waargenomen, is met den in dezer eervol ontslag verleend. De 84-jarige grijsaard is nog zoo krachtig van ligchaam, dat hij onlangs op éénen dag nog al de dorpen dezer gemeente heeft bezocht. Wij wenschen den oud-strijder van Waterloo nog vele jaren een welverdiende rust toe.
 • Nieuwe burgemeester F. Witteveen - 25 Februarij 1877
  Achtkarspelen - 20 Febr. Hedenmiddag werd in eene openbare raadsvergadering de nieuw benoemde burgemeester de heer mr. F. VVitteveen geinstalleerd. De oudste wethouder, de heer J.B. Hulshof sprak hem op eene hartelijke wijze toe, wees hem op zijn voorganger den heer W. Hellema, die gedurende 7 jaren met zooveel getrouwheid zijn gewigtig ambt had bekleed, en verzekerde hem van de welwillendheid van hem en zijne medeleden van den raad. Onmiddelijk daarna aanvaardde de burgemeester zijne betrekking als voorzitter van den raad, bedankte den heer Hulshof voor zijne hartelijke woorden en sprak de leden van den raad, den secretaris en het talrijk aanwezig publiek toe. Hij beval zich aan in de medewerking en welwillendheid van de raadsleden en uitte den wensch, dat het hem mogt gelukken tot heil der belangrijke gemeente werkzaam te zijn. Hierna werd hij begroet door het lid van den raad den heer J.P. Oosting, die met veel gevoel herinnerde aan de humane, eerlijke wijze waarop de heer Hcllema zijn ambt altijd had waargenomen; hij sprak zijn vertrouwen uit dat ook zijn opvolger zich de achting en sympathie der weldenkende ingezetenen zou weten te verwerven. Ook de afgetreden burgemeester, die nog als raadslid zitting had, gevoelde zich gedrongen nog een enkel woord te spreken voor dat hij de vergadering verliet en zijne betrekking als notaris te Dantumawoude aanvaardde. Het vertrek van den heer Hellema doet velen leed daar hij zich de achting en toegenegenheid van allen, die hem kenden en waardeerden, had weten te verwerven. De onderwijzers-vereeniging 'Achtkarspelen' had hem voor eenige dagen een kostbare salonlamp aangeboden waarbij de voorzitter, de heer H. Leopold een woord van hulde en dankbaarheid hem toesprak. Veler goede wenschen volgen hem, die met onverflaauwden ijver de belangen der gemeente behartigde en allen die tot hem kwamen met raad en daad bijstond.
 • Grand Café Concert - 2 Augustus 1878
  Logement de Roskam te Buitenpost - Gedurende de Kermis den 7 en 8 Augustus alhier, Grand Café Concert, te geven door het Concert en en Operetten-Gezelschap onder Directie van den Heer A D Martron, met medewerking van den gunstig bekenden Hollandschen Komiek Pierre en den Glas-Virtuoos Pirini. Matinee vrij, Soiree 25 cent entree.
 • Kinderen voor arbeid op het veld - 23 Maart 1880
  Buitenpost - Pas is de arbeid op het veld begonnen of tal van kinderen hebben reeds weer voor geruimen tijd de school verlaten. In eene der scholen onzer gemeente is het getal leerlingen van den jongsten winter, dat p.m. 160 bedroeg, reeds tot op de helft gereduceerd. Zeker wel een bewijs dat het schoolverzuim in onze gemeente schrikbarend mag genoemd worden.
 • “Om een gave te ontvangen...” - 1 December 1880
  Achtkarspelen - “Onze tijd kenmerkt zich ontegenzeggelijk door een vereenigingsmanie. Bij het legio aantal bonden en corporatiën, waarvan de wereld reeds wriemelde, is men in de laatste weken op het denkbeeld gekomen om vereenigingen op te richten, die de afschaffing van begrafenis-maaltijden ten doel hebben. Wordt dat doel bereikt, dan zal men over het algemeen bepaald iets goeds hebben verricht, dewijl deze maaltijden dikwijls in smulpartijen ontaarden, iets dat gewis niet strookt met den ernst van het oogenblik. In deze gemeente zullen er echter niet weinigen zijn, die ongaarne deze volksgewoonte zouden zien afgeschaft. Wanneer hier een rijke der aarde naar zijne laatste rustplaats wordt gebracht, komen tal van ongenoodigde armen om deze plechtigheid bij te wonen, niet zoo zeer om sympathie voor den overledene te betuigen, alswel - om eene gave te ontvangen. Bij de terugkomst in het sterfhuis, wordt die wensch dan ook meestal vervuld en trekken de zonderlinge condoleance-betuigers met een welvoorziene maag af. Deze betekenisvolle gang duidt men in ‘t friesch aan door het woord “gongeljen”.
 • “Een treurig feit...” - 3 Juni 1881
  – “Het is en blijft een treurig feit, dat er in dezen tijd van het jaar zooveel kinderen worden geëxploiteerd tot geldelijk voordeel der ouders en hierdoor verstoken blijven van het zoonodige onderwijs. Op het bouwland kan men ze thans vinden, zelfs kinderen van 6 en 7 jaar. ’t Schijnt ongeloofelijk, maar het is desniettemin een feit – om veelal in slecht gezelschap - het onkruid te helpen uittrekken, in plaats van op school naar verstand en hart ontwikkeld en gevormd te worden. Op eenen der scholen in onze gemeente moet het getal der leerlingen van den jongsten winter zelfs tot 1/3 verminderd zijn”.
 • Verstoken van een predikant - 1 November 1881
  Buitenpost - Door stemgeregtigde leden der Hervormde gemeente alhier zijn tot notabelen gekozen de heeren: R. de Jong, S.T. Dijkstra, J.E. Siccama, G.D. Zijlstra, B. Stiksma, J. Kuipers, J.F. Haagsma, L.B. Nicolai, D. Smids en J.P. Oostingh. De notabelen hebben daarop Woensdag avond jl tot kerkvoogden benoemd: de heeren: J.E. Siccama, J. Kuipers en L.B. Nicolai. Was het regt van verkiezing van een predikant enz voor 10 jaren, indertijd aan den kerkeraad, m.a.w. aan de orthodoxe partij verbleven, thans is het administratieve deel der gemeente in de magt van de liberale partij gekomen. Deze uitslag van de kerkelijke verkiezingen zal waarschijnlijk tengevolge hebben, dat de Hervormde gemeente alhier nog geruimen tijd van het bezit van een predikant verstoken zal blijven.
 • Hondenkarren toegelaten - 5 September 1882
  Buitenpost - In de heden namiddag alhier gehouden Raadsvargadering werd besloten om op de missive van heeren Ged. Staten van Friesland d.d. 10 Augustus jl, 2de afd, no. 10, waarbij in overweging wordt gegeven het rijden met voertuigen bespannen met honden op de openbare wegen toe te laten, in gunstigen zin te antwoorden, behoudens de verpligting van de eigenaars van de hondenkarren om zich te onderwerpen aan eene op te maken verordening.
 • Trambaan Jeltingalaan afgewezen - 9 December 1882
  Buitenpost - De Gemeenteraad van Achtkarspelen heeft in zijne heden namiddag alhier gehouden vergadering afwijzend beschikt op het adres van den heer Stornobrink te ’s Hertogenbosch, waarin vergunning verzocht wordt tot het leggen van een trambaan op den gemeentekunstweg, de Jeltingalaan, loopende van de grens van Kollumerland af tot aan bet spoorwegstation te Buitenpost.
 • Een 'bekende' uit Twijzelerheide - 17 December 1882
  Buitenpost - Woensdag morgen jl. omstreeks 3 uur werd de vrouw van T. Memerda wakker door gestommel en gekwaak der eenden in de schuur. Ze wekte haren man die nu met zijn zoon een onderzoek instelde. Pas hadden ze de deur der schuur geopend of de dief trachtte voorbij te schieten. Hjj werd evenwel door den zoon gegrepen. Drie eenden, reeds gedood, liet de onwelkome gast vallen. Hij bleek te zijn zekere K., uit Twijzelerheide, een oud bekende van de justitie.
 • Een houten stationskoffiehuis - 20 Junij 1883
  Aanbesteding. De Ondergeteekende zal op Zaterdag den 30 Juni e.k., namens zijn Principaal, aanbesteden: Het bouwen van een Houten Stations-Koffiehuis te Buitenpost. De teekening ligt ter inzage bij den Logementhouder B, de Jong te Buitenpost. - A. Velding. Gem. Architect.
 • Maatregelen ter wering van cholera - 9 Februari 1884
  Uit het "overzigt van de maatregelen, door de Gemeentebesturen in Friesland tot wering der cholera genomen": Aan den heer W.A. van Bruggen te Buitenpost (bewoner van Nijenstein - red.) is een schriftelijk bevel uitgereikt om binnen 2 maanden de vuile sloot, loopende langs zijn tuin, te laten dempen.
 • Vertrek onderwijzer Schuitemaker - 4 Julij 1884
  Buitenpost - De heer Schuitemaker, hoofd der school alhier, heeft de benoeming als zoodanig te Grouw aangenomen. Er zijn hier niet weinigen die, in aanmerking nemende het degelijk onderwijs dat door den heer Schuitemaker wordt gegeven, het spijt dat hij vertrekt. ’t Is echter te hopen en ook wel te verwachten, dat er niet weinige geschikte onderwijzers zullen gevonden worden die in een dorp als Buitenpost gaarne de plaats van den vertrekkenden onderwijzer innemen, te meer omdat het hoofd der school welligt ook wordt benoemd als onderwijzer aan de Rijks-Normaalschool en als organist in de Hervormde kerk voor de waarneming van welke betrekkingen de heer Schuitemaker jaarlijks f 500,- genoot.
 • Aangegrepen, gekrabd en geschopt - 24 December 1884
  Rechtbank Leeuwarden: J.S.H. te Buitenpost schuldig verklaard aan feitelijken en gewelddadigen wederstand jegens een bedienend beambte in de waarneming van zijn dienst omdat hij den 2 Nov. j.l. een veldwachter gewelddadig heeft aangegrepen, gekrabt en geschopt. Daar de geringheid der bloedstorting het misdrijf scheen te verkleinen, veroordeelde de Regtbank hem tot 1 maand celstraf.
 • Overleden te Atjeh - 5 September 1894
  Eerst heden ontvingen wij het berigt, dat onze geliefden Zoon en Broeder Klaas in den nacht van 18 op 19 October 1833 te Lamjong in Atjeh aan de Cholera overleden is. Buitenpost - G. Mantingh, A. Mantingh, geb. de Jong; Eenige kennisgeving.
 • Zonder oordeel des onderscheids - 2 Januari 1885
  BUITENPOST - “De 10-jarige knaap uit de buurtschap Rohel, die daar op 2 november onder Buitenpost in de woning van de arbeider Pol twee glasruiten had ingeslagen en uit de kamer een mesje en een wollen dasje weggenomen heeft, werd door zijn rechters vrijgesproken, omdat hij naar het oordeel der Rechtbank heeft gehandeld zonder oordeel des onderscheids. Evenwel werd zijne overbrenging naar een verbeterhuis gelast”.
 • Dieven in het station - 10 December 1885
  Buitenpost - Door het uitsnijden van een glasruit hebhen kwaadwilligen zich gisteren nacht toegang verleend tot het bureau van den stationschef. Gelukkig had deze de in kas zijnde gelden des avonds medegenomen naar zijne woonkamer die een verdieping hooger ligt zoodat de dieven onverrigter zake moesten aftrekken.
 • Geen gewelddadigen dood - 22 Augustus 1887
  Gisteren namiddag hebben zich de officier van justitie, rechter-commissaris en substituut griffier bij de arrondissements-rechtbank alhier, vergezeld van de geneeskundigen de heeren dr Ph. Kooperberg en J. Plet, naar Buitenpost begeven, ten einde aldaar een onderzoek te doen naar aanleiding van een vermoeden, dat een negenjarige jongen daar een gewelddadigen dood zou zijn gestorven. Naar wij echter vernemen heeft de gedane lijkschouwing het vermoeden gelukkig niet bevestigt.
 • Beurtschipper 55-jarig jubileum - 11 Mei 1888
  Buitenpost - Den 12 Mei a.s. hoopt de beurtschipper S.T. Dijkstra alhier den dag te herdenken waarop hij 55 jaar geleden den eersten tocht met het beurtschip van Buitenpost naar Leeuwarden volbracht.
 • De jas van de Rijksveldwachter - 27 Februarij 1889
  Buitenpost - De overjas van den rijksveldwachter van Dekken hing op het rek te drogen. Toen men de jas dacht in te halen was zij verdwenen. Later vond men haar totaal in riemen gesneden in eene sloot terug.
 • "De sterkste man van Kollum" - 4 October 1888
  Van den Rechtbank te Leeuwarden - In den nacht van 2 op 3 Aug. l.l. waren te Buitenpost twee personen aan het vechten, waarom de politie er heen ging. Eén van die twee F.W., 24 jaren, arbeider te Kollum, was onder den invloed van sterken drank, waarom de politie hem aanmaande naar huis te gaan, doch toen hij hieraan niet voldeed wilden de agenten hem in verzekerde bewaring brengen. Hiertegen heeft hij zich verzet door op den grond te gaan liggen en te schoppen; den veldwachter Beswerda heeft hij geschopt en gekrabd, den veldwachter de Vries in den hand en den veldwachter Vaatstra in de kuit gebeten, en Dekker bij de keel gegrepen en aan den baard getrokken. Slechts door hun overnacht gelukte het hem met touwen te binden en in den toren te brengen; daar riep hij nog, dat hij voor niemand bang was, dat hij de sterkste man van Kollum was. Bekl. wil wel gelooven, dat hij zich tegen de politie verzet heeft, maar hij heeft het niet opzettelijk gedaan. De Subst.-Off. v. Justitie, in aanmerking nemende dat een man als bekl., die zich er op beroemt de sterkste man van Kollum te zijn zoodanig verzet pleegt tegen de politie, dat de krachtigste maatregelen noodig, dat hij met touwen moest gebonden worden en de politie genoodzaakt was van hare wapens gebruik te maken - vordert, dat bekl. wegens wederspannigheid zal veroordeeld worden tot 3 maanden gevangenisstraf. De bekl. heeft daarop niets te zeggen, dan dat het zoover niet zou zijn gekomen, als de politie hem niet zoo hard aangegrepen had. De Rechtbank heeft hem tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld.
 • Spoorwegvandalisme - 21 Maart 1889
  Op den spoorweg tusschen de stations Veenwouden en Buitenpost en wel hoofdzakelijk onder Zwaagwesteinde, heeft men dezer dagen bij herhaling palen en groote takken van haagdoorns over de rails gelegd. Ook zijn op onderscheidene plaatsen de porseleinen dragers op de telegraafpalen aan stukken geslagen of op andere wijze beschadigd.
 • Resultaten postkantoren - 7 Februarij 1890
  Aan het postkantoor Kollum en de daaronder behoorende hulpkantoren Buitenpost en Ee zijn in ’t jaar 1889 ontvangen: 60.020 gowone brieven, 238 ongefrankeerde brieven, 26.454 briefkaarten, 177 briefk met betaald antwoord, 31.706 couranten a 1 ct, 60.956 couranten a 1/2 ct, 57.145 diversen drukwerk, 1285 monsters van koopwaren, 12.360 dienstbrieven, 738 gewone aangekende brieven, 125 aangetekende brieven met aangegeven geldswaardo van f 48.729,78, 4 expresse brieven. Behandeld werden 1946 telegrammen, waarvan 720 verzonden, 1217 ontvangen. Er werd voor f 4912,48 aan brieven en briefkaarten verkocht. De inlagen in de Rijkspostspaarbank bedroegen f 9970,10 terwijl 57 nieuwe boekjes werden uitgereikt.
 • Aanstelling Armmeester - 22 October 1890
  Achtkarspelen - Door den Gemeeneteraad is in zijne jongste vergadering vastgesteld de begrooting voor 1891, sluitende met een ontvangst van f 70.423,49 eene uitgaaf van f 70.324,49 en een vermoedelijk batig saldo van f 99,03 Tevens is besloten voor de dorpen Buitenpost, Gerkesklooster, Twijzel en Kooten een algemeenen armmeester aan te stellen in plaats van de plaatselijke armvoogden evenals dit ten vorigen jare met de overige dorpen in de gemeente geschiedde aan welke laatste ook nog Drogeham en Harkema-Opeinde zullen worden toegevoegd.
 • Teelt van Mandenmakerstwijg - 7 Februarij 1896
  Buitenpost - De in 1894 alhier opgerichte Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot de teelt van Mandenmakerstwijg, wier statuten bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd, mag zich in een toenemenden bloei verheugen. Behalve de onlangs publiek aangekochte perceelen is thans weer bij onderhandschen koop een terrein groot 2 X 36 are ’t eigendom der maatschappij geworden. Deze perceelen zullen nog in dezen winter worden klaar gemaakt en geven aan een twintigtal arbeiders weer eenigen tijd werk. De toestand der arbeiders in deze omgeving zal beter worden en ’t land dat nu weinig of niets gaf wordt productief. ’t Kapitaal wordt gecreëerd, door de uitgifte van aandelen ad f 10,- die een vaste rente van 4 pct. afwerpen en vrij zeker plaatsing zullen vinden naarmate meer kennis gemaakt wordt met deze maatschappij, die zooveel goeds belooft en voor zeer groote uitbreiding vatbaar is, redenen waarom ze de aandacht van geldbeleggers die hier zulk eene nuttige zaak door ’t nemen van aandeelen kunnen steunen, alleszins verdient. President der maatschappij is de heer A. Velding. Bestuursleden de heeren W. Bekker, burgemeester, G. Zijlstra en J. van der Molen.
 • Harddraverij 15 Augustus 1892
  Buitenpost - Aan de hier gehouden harddraverij werd door 6 paarden deelgenomen. De prijs, f 80,- werd behaald door den bruinen ruin van den heer van Loon te St. Jacobi-Par., pikeur Siderius; de 1e premie f 20,- door de zwarte merrie van den heer Bonnema te Rinsumageest, pikeur Vollema en de 2e premie f 10,- door den zwarten ruin van den heer Schat te Minnertsga, bereden door den eigenaar.
 • Drie moederlooze kinderen - 17 October 1892
  Drie moederlooze kinderen die voor f 12,- in de week door hun vader te Groningen waren uitbesteed, zijn onder geleide van een rechercheur naar Buitenpost, de vermoedelijke verblijfplaats des vaders, gebracht omdat men ze te Groningen niet langer wilde houden, daar de vader geen kostgeld betaalde. In Buitenpost wilde men de kinderen echter niet opnemen maar verwees men den rechercheur naar Drachten. Hiervan is niet gekomen, zoodat de arme kinderen weder mede naar Groningen genomen zijn.
 • Onderweg naar Buitenpost... - 23 Februari 1893
  In de zitting van de Rechtbank alhier bestemd tot behandeling van strafzaken en gepresideerd door den heer mr. A. Wichers Hoeth, heeft terecht gestaan: J. S., 21 jaren, arbeider te te Surhuisterveensterheide, waa den 5 Januari ll met een 25-tal andere arbeiders in optocht naar Buitenpost om naar den burgemeester te gaan. Voorbij het huis van den arbeider D. Dijkstra komende ging hij met een ander arbeider diens erf op om hem ook mede te nemen maar ze vonden de deur gesloten. Beklaagde zeide toen: "Doe open anders breken we er in moet mede anders zullen we je wel anders leeren". Toen de deur gesloten bleef liepen ze het huis om naar de achterdeur waarvan de onderdeur gesloten was. Dijkstra greep de seine en vrouw Dijkstra zeide tegen beklaagde: "ik dacht dat je wegging, ze (hare zoons) gaan niet mede wij hebben nog te eten. „"Daar g... ", antwoordde beklaagde en sloeg vrouw Dijkstra op de hand. Ze wilden daarop den boel kapot slaan maar er kwam iemand den weg langs die riep: "ophouden!" en toen trokken ze weg. De Substituut Officier van Justitie acht de schuld van beklaagde bewezen, zelfs versterkt door de getuigen a décharge, die gezien hebben dat beklaagde tot geweld overging door tweemalen met zijn schep in de deur te steken. Beklaagde schijnt uit te gaan van de gedachte: "Wie meegaat is goed, wie niet meegaat dien zullen we dwingen". Hij is ook al een van hen die opgeruid worden door hen die achter de schermen blijven. Ze meenen dat de vrijheid daarin bestaat van te mogen doen wat zij willen en anderen te mogen dwingen dat ook te doen. Als dat aan het licht komt dan moeten ze door een strenge straf leeren wat orde gezag en vrijheid is. Spreker requireert zijne veroordeering tot 8 maanden gevangenisstraf. De Rechtbank heeft hem daartoe veroordeeld.
 • "Ter dienste der Koninklijke Maréchaussee" - 27 Junij 1893
  Aanbesteding - De Burgemeester van Achtkarspelen zal op Zaterdag den 8 Juli 1893, des middags 12 uur, in het Gemeentehuis (was Nijenstein -red.) te Buitenpost, aanbesteden: Het gedeeltelijk afbreken van de Woning en Stal naast het Gemeentehuis te Buitenpost en het daar ter plaatse bouwen van Woningen en Stallen ten dienste der Koninklijke Maréchaussee.
 • Tot den grond afgebrand - 28 Julij 1893
  Buitenpost - Door het inslaan van den bliksem werd heden brand veroorzaakt in de boerenwoning eigen aan en bewoond door Fedde IJstra alhier. In een oogwenk verspreidden de vlammen zich in alle richtingen zoodat aan blusschen niet te denken viel. Het pand is dan ook tot den grond afgebrand. Een aanzienlijke voorraad hooi, een glazen wagen, een varken, enz. zoomede een groot aantal landbouwgereedschappen ging mede door het vuur verloren. Persoonlijke ongelukken vielen echter niet te betreuren. Huis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd.
 • Tramlijn Drachten-Buitenpost - 16 Januari 1894
  Buitenpost - Gisteren vergaderde in ’t Heeren Logement alhier het comité van de Drentsch-Friesche-Spoorweg onder presidium van het kamerlid W. Houwing. De Maatschappij achtte daartoe mede te werken aan de lijn Drachten-Buitenpost. In beginsel werd het vastgehouden, doch men achtte het raadzaam, eerst af te wachten wat het lot zal zijn van het project Leeuwarden-Drachten-Groningen.
 • Telegraafpaal afgezaagd - 28 Januari 1894
  Gisteren morgen lag één der telefoonpalen van de voor eenige maanden aangelegde lijn Kollum-Buitenpost tegen den grond. Hoewel men eerst dacht, dat het een gevolg was van den harden wind bleek bij onderzoek, dat men met moedwilligheid te doen had, daar de paal bij den grond was afgezaagd. Bij inspectie der overige palen bleken nog drie te zijn aangezaagd, een in geringe mate, doch de beide anderen voor 3/4 gedeelte zoodat een klein stootje voldoende was hem te doen vallen. De oorzaak van deze moedwilligheid wordt gezocht in de reden dat de kazerne der marechaussées te Buitenpost aansluiting met de lijn heeft.
 • Overstromingen polder Rohel - 14 Februari 1894
  Buitenpost - Door den kolossalen aandrang van water en den hevigen storm is heden nacht omstreeks 1 à 2 uur de polder Rohel volgeloopen. Binnen korten tijd was het water een voet gestegen. Enkele huisgezinnen beleefden bange oogenblikken. Ten zuiden van ons dorp is alles onder water geloopen, zelfs enkele huizen in de bebouwde kom staan in het water. Ook de vaart is buiten hare oevers getreden en heeft de omliggende landen overstroomd. De rijweg naar het zuiden is haast gestremd, wijl het water op plaatsen half op den weg staat. Sinds jaren is zoo iets niet voorgevallen.
 • "Blijken van Sympathie" - 13 Maart 1894
  Buitenpost - Het zal Vrijdag 16 dezer 25 jaar geleden zijn, dat Andreas de Bruin in dienst trad bij de Staatsspoorwegen. Achtereenvolgens werd hij te Grijpskerk, Groningen en Veenwouden geplaatst en is de jubilaris sedert 1 December 1880 aan het station alhier werkzaam. Moge het den trouwen, ijverigen stationswachter op 16 dezer niet aan blijken van sympathie ontbreken.
 • Gemengd zangkoor feestvreugde - 3 April 1894
  Buitenpost-30 Maart - Gisteren avond hield het Gemengd Zangkoor alhier, voorzitter de heer Bekker, ten Huize van den kastelein B.L. de Jong, hare jaarlijksche uitvoering. De vrij ruime bovenzaal was door een talrijk publiek, waaronder vele vreemdelingen, bezet. Was de verwachting hoog gespannen, de uitslag is geenszins beschamend geweest voor de zangers. Het luid applaudissement, dat hen na ieder nummer te beurt viel, was voor hen de beste waarborg. Een zeer geanimeerd bal besloot tot laat in den nacht de feestvreugde.
 • Overweg uitgebroken - 6 October 1894
  Buitenpost - Trein 207, welke 11.6 van Leeuwarden naar Groningen vertrekt is heden middag aan een groot gevaar ontsnapt. Bij wachtpost 40 tusschen Veenwouden en Buitenpost was door kwaadwilligen, naar men beweert jongens van Zwaagwesteinde, den overweg uitgebroken. Een onderzoek naar de schuldigen volgt.
 • In pot kokend water gevallen - 26 October 1894
  Buitenpost - Eergisteren viel het aanvallig tweejarig knaapje van den schoenmaker Z. alhier in een pot met kokend water met het gevolg, dat de kleine gisteren na hevige pijnen is bezweken.
 • De wereld zien - 12 November 1894
  Buitenpost - Onze dorpsgenoten kunnen thans iets werkelijk amusants en tegelijk nuttigs zien op de bovenzaal van den heer C. de Jong, alhier, in het 'Grand Panorama National', dat hier gedurende veertien dagen tentoongesteld is. Zoo krijgen we achtereenvolgens de volgenden serieën: Wereldtentoonstelling van Parijs, Londen en Parijs, België, Algiers, Drenthe en Groningen. Jammer dat de impressario, de heer Sterkenburg, moet klagen over weinig deelname en belangstelling. Wij hopen, dat hij op zijn rondreis door Friesland, die hij dezen winter zal maken en waarvan onze plaats de primeur is, dezelfde belangstelling moge ondervinden welke hem de voorgaande maanden in de provincie Groningen ten deel viel. Enkele gezichten, zooals bijvoorbeeld het eiland Wight of waterpartijen in het Bois de Boulogne, zijn bepaald eenig. Wij kunnen onze dorpsgenooten, die de "Reisen Durch Die Ganze Welt" nog niet hebben aanschouwd, niet genoeg aanraden, thans van de gelegenheid te profiteeren.
 • Bijgeloof nog lang niet uitgeroeid - 6 Mei 1895
  Buitenpost - Dat het bijgeloof nog lang niet uitgeroeid is, bleek weder uit het volgende. Eene moeder, wier kind "behekst" was (volgens zeggen der buurvrouw), greep een zwarte kat, welke bij hare woning liep, in den nek en wierp het beest verwoed in het water in de stellige overtuiging, dat het buurvrouw was. Zij had n.l. advies ingewonnen bij een kundigen duivelbanner, en deze had haar verzekerd, dat buurvrouw zich meermalen in de gedaante eener zwarte kat vertoonde en op die wijze de oorzaak was van de langdurige sukkeling van het kind.
 • Rekening Weeshuis
  De rekening van ’t Weeshuis te Buitenpost, bedragende over 1894 in uitgaaf f 1664,83 en waaruit dus bleek, dat ieder der 14 weezen over 1894 de som van f 2,30 per week had gekost, werd ten fine van rapport gesteld in handen eener commissie van 5 leden, zijnde de heeren Berghuis, van der Ploeg, Poppinga, Folkersma en Sijtsma.
 • Vermissing en vergissing - 4 Mei 1896
  Buitenpost -30 April - Op de veemarkt heden alhier gehouden kocht een onzer ingezetenen E. d. H., twee jonge koeien en betaalde met een bankbiljet waarvan hij ruim ƒf 80,- terugontving. Het geld werd in de portemonnaie geborgen. Toen H. even later zijn gelag zou betalen, vermiste hij alles. Dit verwekte onder de marktbezoekers hevige beweging. De marechaussee bemoeide zich met de zaak en nam zekeren I.P. uit Zwaagwesteinde mede naar de kazerne, om te worden onderzocht. Op den man werd evenwel niets gevonden, zoodat hij direct weer op vrije voeten werd gesteld. Toen E.d.H. eenigen tijd later van de markt thuis kwam en zijn zakken nog eens onderzocht, vond hij de portemonnaie in den binnenzak van zijn jas. Op de markt verwekte het bericht hiervan groote vroolijkheid. Aan den onschuldige verdachte is door de H. eene schadeloosstelling geschonken.
 • “Petroleumbron in Buitenpost ?” - 2 Julij 1896
  Buitenpost – “Toen Zaterdag j.l. de pomp van den heer F. de Hoo alhier geen water meer gaf, openbaarde zich het verschijnsel, dat zij een mengsel van petroleum en water opleverde, ongeveer de helft. Liet men het mengsel eenigen tijd staan, dan dreef de petroleum boven. Met deze petroleum vulde men de lampen, die zeer goed brandden. Ook op de volgende dagen is de pomp petroleum blijven leveren. Of men hier met eene petroleumbron heeft te doen, is niet zeker. Naar men verneemt, zal er een onderzoek worden ingesteld”.
 • Duur betaalde bedelarij - 14 December 1896
  Rechtbank Leeuwarden: Sijtske S., vrouw van A.v.d.V., 57 jaren, te Surhuizum, kwam den 5 November l.l. op de straat te Augustinusga 2 personen tegen aan wien zij een cent vroeg. Deze personen deelden haar echter mee dat ze marechaussee’s waren en dat zij in overtreding was. Zij zeide toen, ook wel te weten dat ze niet bedelen mocht. Die personen waren de marechaussee’s K. Knol en W. de Boer van Buitenpost die zich in politiek (in burger - red.) op surveillance bevonden. De subst. van justitie mr. H.G. van Sonsbeeck, vorderde dat beklaagde wegens bedelarij zal worden veroordeeld tot 12 dagen hechtenis.
 • “Het openkrabben van een puistje...”- 28 November 1897
  Buitenpost - De 64-jarige schoenmaker Jan Haagsma uit Buitenpost, is door het open krabben van een puistje onder het oog aan bloedvergiftiging overleden op 28 november 1897. Jan Haagsma, geboren op 13 januari 1833 te Buitenpost was zoon van Fedde Haagsma en Folkje Broersma. Hij trouwde in 1868 te Achtkarspelen met Fokje Bakker (26 jaar) geboren in Sloten, dochter van Jappe Bakker en Grietje Broers.
 • Broodfabriek in brand - 6 December 1898
  Buitenpost - De vroegere broodfabriek fabriek 'Eureka', thans koeken- en banketfabriek te Buitenpost, is Zaterdag nacht eene prooi der vlammen geworden. Te half een werd de brand bemerkt. De spuit rukte uit doch kon niets meer redden. Een hit en een kat kwamen in de vlammen om. Naar men verneemt, is alles verzekerd. Oorzaak onbekend.
 • Trein opnieuw beschoten - 17 Julij 1899
  Voor een paar dagen is er opnieuw geschoten op den trein tusschen Groningen en Leeuwarden, en weder, zoals meermalen heeft plaats gehad, op de hoogte van Buitenpost. Een portierraam werd verbrijzeld en naar het schijnt, heeft de kogel door het openstaand raampje aan de andere zijde een uitweg gevonden. Ofschoon er passagiers in de coupé aanwezig waren, bekwam niemand eenig letsel. De dader is weder onbekend.
 • Onderwijzer schuldig aan onzedelijke handelingen - 17 Julij 1899
  Buitenpost - De onderwijzer M.V. der Chr. Ger. school alhier is heden gevankelijk naar Leeuwarden gevoerd als schuldig aan onzedelijke handelingen met aan hem toevertrouwde meisjes. Hij heeft reeds bekend voor den burgemeester en den brigadier der marechaussee.
 • Een aardig buitenkansje - 17 December 1899
  BUITENPOST –Het hevige onweder van j.l. Zaterdagavond veroorzaakte te Buitenpost een zeldzaam ongeluk. De bliksem sloeg in een troep vliegende wilde ganzen, waarvan een groot aantal werd gedood en ’s anderen morgens in het veld werd gevonden, sommigen op verre afstand van elkaar. Daar de vogels geheel onbeschadigd waren, was het voor de vinders een aardig buitenkansje.
 • ‘Paarden onder den man’ - 4 Augustus 1900
  Buitenpost - Woensdag j.l. had de jaarlijkse paardenmarkt alhier plaats. Aangevoerd waren 1173 paarden en 65 veulens. De handel was levendig. Bij gelegenheid van de kermis werd donderdag ene harddraverij van paarden onder den man gehouden, waaraan tevens eene wedren van pony’s was verbonden.
 • "O liefde!"
  Rechtbank te Leeuwarden, zitting Zaterdag 18 October 1901.
  Bron: Leeuwarder Courant
  Oene Koopmans kwam met Willem van der Weg, beide wonende te Veenklooster, op Zondag 17 Aug. ’s Avonds uit de herberg van de Jong (De Roskam) te Buitenpost. Per fiets. Voor ’t buiten van de heer Kuipers (Jeltingahuis), zegt de tweede: Stop! daar staan meisjes. Oene was aan dat oor niet doof: hij stopte, sprong van de fiets, ging op het hek van den tuin toe en – vond daar voor het hek twee – jongens. Of de teleurstelling Oene kriebelig heeft gemaakt? Onbekend. Maar wat vast staat, dat hij zijn wiel vlak voor den doorgang in het hek plaatste, zoodat twee meisjes, die er aan kwamen en met de twee jongens zoo pas genoemd wel bekend waren, er niet door konden. Een der jongens, P.R., zegt tot Oene, neem je fiets er weg – zonder gevolg. Nog eens – zelfde resultaat. Maar nu werd Oene nog kwader. Hij gooide zijn fiets weg en vloog Paulus aan. En wat er verder is geschied? Dat weet ik niet”. Oene heeft P. aangeklaagd met diens makker F. v.d. K., beiden uit Augsbuurt. Maar wie de schuldige geweest is dien avond - dat is tusschen haakjes gelaten, al kwam het ons voor, dat de rollen evengoeg kunnen worden gewisseld. Nu is Oene’s rijwiel beschadigd bij die gelegenheid. De eigenaar zegt dat P. er tegen heeft geschopt. Deze beweert van niet, hij heeft er met de knie tegen geduwd en ’t is wel mogelijk, dat hij het daarbij enigszins heeft beschadigd. De mishandeling werd niet bewezen, de beschadiging van het rijwiel bedraagt f. 3,-- (moet worden vergoed).
 • Wegens diefstal van geld - 19 December 1901
  Van de Rechtbank Leeuwarden: Nanne T., zonder bekende woonplaats, stond wegens diefstal van geld ten nadeele van J. Huizinga, bakkersknecht te Buitenpost, terecht. Tegen hem werd 9 maanden gevangenisstraf geëischt. Hij is tot 1 jaar veroordeeld.
 • Ketel barstte - 28 December 1901
  Buitenpost - Toen de stoomboot ‘Achtkarspelen’ van Surhuisterveen de vorige week naar Groningen stoomde, barstte bij Blauwverlaat de ketel. Hij werd daar zoo goed mogelijk hersteld, doch was spoedig weder onbruikbaar. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Maar goed, dat het ongeluk niet op de Bergumermeer voorviel, dan had men er leelijk voorgezeten.
 • Kinderrijk - 1 Februarij 1892
  Buitenpost - Te Buitenpost deed woensdag een arbeider uit Harkema-Opeinde aangifte van de geboorte van zijn 17e kind.
 • Mazelen - 12 April 1902
  Buitenpost - De mazelen heerschen te Buitenpost in zo’n erge mate, dat de bewaarschool geheel ontvolkt is, terwijl o.a. in één der Openbare Lagere school van de 53 leerlingen slechts een zestal present waren. Hoewel de ziekte eerst van lichten aard was, schijnt deze thans te verergeren, daar reeds twee sterfgevallen zijn voorgekomen.
 • “Eenige motorrijwielen per dag...” - 12 September 1903
  Buitenpost - Het aantal motorrijwielen neemt snel toe. Ze zijn thans al druk bezig zich eene plaats op het platteland te veroveren, zodat men ze reeds op bijkans alle wegen ontmoet. Het drukst zullen de tuf-tuf’s vooreerst echter nog wel blijven rijden op den straatweg Leeuwarden-Groningen. Als het weer goed is, passeeren het dorp Buitenpost elken dag eenige motorrijwielen. Een enkele maal kan men ze in clubjes zien!
 • "Den strijd om 't bestaan" - 13 November 1903
  Rechtbank Leeuwarden: Eppe J. is 36 jaar oud heeft geen beroep, is thans gedetineerd en werd het vorige jaar door de Rechtbank alhier veroordeeld tot 1 jaar opzending naar een rijkswerkinrichting, nadat hij reeds vroeger te Heerenveen 3 maanden was opgezonden geweest. Vroeger was hij in Indië. In Maart van dit jaar verliet hij de 'kolonieën' en heeft zich naar ’t schijnt dezen zomer er door weten te slaan. Op 1 October verloor hij den moed om den strijd om ’t bestaan verder te voeren. Hij vroeg aan de kazerne der marechaussee te Buitenpost om brood. De vrouw van den brigadier riep haar man, aan dezen herhaalde Eppe zijn verzoek. Hij gaf tevens te kennen, dat hij maar liefst weer naar een werkinrichting wou. Heden voor de Rechtbank scheen die trek niet zoo heel groot meer: hij sprak althans over z’n vrouw die ergens in Gelderland moet wonen. Ook over zijn gagementsakte hoorden we iets mompelen; ze schijnt te berusten bij een kastelein als onderpand. De Officier meent dat er geen termen zijn om aan beklaagdes verzoek tot niet-opzenden te voldoen en vordert, dat deze na een hechtenis van 3 dagen voor den tijd van 3 jaar zal worden opgezonden. Beklaagde vraagt de Rechtbank om een wat lichtere straf.
 • ”Aangenaam getroffen” - 24 December 1903
  In Buitenpost ging de straatverlichting er flink op vooruit. De verlichting met petroleum ging men langzamerhand vervangen door gas. De eerste gaslantaarn brandde ‘s avonds op “de viersprong midden in het dorp”. Volgens de krant wordt “allerwegen thans de wensch gehoord, dat het geheele dorp verlicht moge worden door gaslicht. Deze wensch kan heel goed verwezenlijkt worden: maar dan de burgers een weinig in den zak tasten. Het gemeentebestuur moet nu eenmaal zuinig wezen. De belastingen zijn al hoog genoeg”.
 • Bokkings te water - 9 April 1904
  In Buitenpost woonde destijds “de karreman Folkert van der Meulen” die meende (het was bij avond), de tijd in z’n kar niet nuttiger door te kunnen brengen dan met slapen. Kwaad stak hierin ook niet, indien een ander voertuig hem moest passeeren. Maar dat vergat de man, zoodat hij dicht bij Dijkhuistertil, alwaar hij een kar, bespannen met een hond en geladen met echte Lemster bokkings moest passeeren, de oorzaak was van een ongeluk. De bestuurder van de hondekar met zeebanket schreeuwde herhaalde malen, opdat van der M. zou uitwijken, doch zonder succes, zoodat een botsing het gevolg was. Hierdoor geraakte de hond in de war, de bestuurder misschien ook. Maar het lastigste was, dat ‘t heele zaakje, dus ook de bokkings, te water geraakte. De eigenaar van de hondekar en de hond zelf kwamen er gelukkig met de schrik en een nat pak af”. De krant had nog een goede raad voor Van der Meulen in petto: “Het verdient aanbeveling in’t vervolg thuis te slapen en aan den weg te waken”.
 • Geluk bij een ongeluk - 18 Mei 1905
  Buitenpost - Hedennamiddag had alhier een ongeval plaats dat ook met het oog op de passage ernstige gevolgen had kunnen hebben. Twee paarden gespannen voor een boerenwagen sloegen de brug te KoUumervallaat afrijdende plotseling op hol. De bestuurder geraakte al spoedig van den wagen De hollende paarden sloegen den weg in naar dit dorp waar ze om een op den straatweg staanden wagen met stroo te mijden vóór het huis van E.J. de Haan tegen een boom aan geraakten en de telegraafdraad uit het potje naar beneden kwam. De lange dissel brak, de wagen sloeg uit elkaar en de paarden holden voort totdat zij nabij de huizinge bewoond J.W. de Jong tegen een boom aan reden, tot stilstand kwam en door genoemden de Jong op stal werden gebracht.
 • Ongeluk met paard en wagen - 30 October 1905
  Men meldt ons uit Buitenpost - Hedenvoormiddag had alhier een ongeval plaats dat hoewel het nog al belangrjke materieele schade veroorzaakte geen ernstige gevolgen had. Twee paarden gespannen voor een wagen schrikten voor een motorrijwiel op den Stationsweg en geraakten op hol. De paarden sloegen tegen een voor het huis van den bakker W. staanden glazenwagen zoodat dat het daarvoor gespannen paard tegen het stek opging en het achterdeel van dien wagen niet weinig beschadigd werd. Gelukkig moet de inzittende eigenaar, de heer P.B., ongedeerd gebleven zijn. De paarden renden voort totdat tegen den lantaarnpaal bij de huizinge P.S.B. (P.S. Bakker - red.) los geraakten; het eene paard sloeg den straatweg naar Groningen in en werd in het Oosteinde door een jongen gegrepen, en het andere paard werd op den weg naar Augustinusga tot staan gebracht. De bestuurder van den wagen, wien het ongeval overkwam, H. van Twijzel, was in het eerst van den den wagen geraakt en had eenige kwetsuren bekomen. Behalven de glazenwagen, waren het stek, de lantaarnpaal, zijlen, enz. meer of minder beschadigd geworden.
 • Stoomverbinding met Metslawier en Assen - 15 November 1905
  Men meldt ons. In deze provincie heeft zich een comité gevormd met het doel eene stoomverbinding tot stand te brengen van Metslawier over Kollum, Buitenpost, Surhuisterveen, Drachten, Wijnjeterp, Donkerbroek, Oosterwolde, Appelscha en Smilde naar Assen. Dit comité bestaat uit de heeren mr.  J. Witteveen, H.J. Hoogeboom en P. Koerts te Kollum, W. Bekker te Buitenpost en A. Bruins Slot te Drachten.
 • Vaandel voor fanfarecorps 'Woudklank' - 24 Mei 1906
  Buitenpost - Eergisteravond was het fanfarecorps 'de Woudklank' alhier een aangename verrassing bereid. Door een damescommissie werd de vereeniging een fraai vaandel vereerd, zilver op blauwen fond, schoon door zijn eenvoud en keurige netheid. Der firma Mekking te Leeuwarden werd dan ook terecht•een warm woord van hulde gebracht voor de fijne afwerking die door alle aanwezigen om het zeerst geroemd werd. De commissie ontving een wel gemeend woord van dank voor de uitstekende keuze. De avond werd gezellig gepasseerd door prettige voordrachten on aardige pianomuziek van de jonge juffrouw A. Draper van Leeuwarden.
 • Jammer van die regenbui - 8 Junij 1906
  Buitenpost - Heden werd hier in den tuin van mevr. de wed. A. Kuipers-Sikkema (het Jeltingahuis - red.) het festival gehouden van den Bond van Fanfarecorpsen "De Twee Gemeenten" waaraan deelnamen de corpsen "Woudklank" te Buitenpost, "Euterpe" te Kollum, "Apollo" te Stroobos,„"Fleurig op" te Rottevalle en "Feanster Fanfare" te Surhuisterveen. Ook te Veenklooster was een dergelijk feest, dat als gewoonlijk veel bezoekers trekt, zoodat de Bond over het opgekomen publiek vooral des avonds tevreden kan zijn. Voor de uitvoering werden bijna 800 kaarten verkocht. Tegen den avond vooral was het zeer druk. Over de uitvoering der stukken was het oordeel van het publiek zeer gunstig. Jammer dat een regenbui tegen het einde de feestvreugde kwam verstoren, doch gelukkig weer klaarde de lucht zoodat het bal-champêtre druk was bezocht.
 • Begrinting weg Lutjepost naar Rohel - 30 Juni 1906
  In de heden gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente werd bij acclamatie besloten het gemotiveerd verzoek van het bestuur van het waterschap Rohel om eene ruime subsidie in de kosten van begrinting van den weg van Lutjepost tot Rohel te renvoyeeren aan Burgemeester en Wethouders om advies.
 • De Dokkumer Courant meldde ons: “Slechts één mirakel” - 11 October 1907
  Buitenpost - Ons dorp was hedenmorgen een doelwit voor de jeugdige mannen uit de gemeente Achtkarspelen, waar een papieren nummertje zou beslissen of ze al of niet van moeders pappot zouden scheiden. Reeds vroeg hoorden we de schare zingen of schreeuwen, zeker velen om angst voor het lot wat te verdrijven. Daarna volgt een wijle van stilte, wanneer allen “binnen” zijn, om in alphabetische volgorde weder te verschijnen, verbeid door belangstellende vrienden en familieleden. Velen zagen we juichend de stoep afspringen; het lot had hun vrijgesteld om Nederland en Oranje te dienen. Anderen behoefde men evenmin te vragen. Ze waren of zouden soldaat, wat voor menig arm ouderpaar of moeder betekent: het verliezen van een kostwinner. Eén ding bespeurden we met genoegen, namelijk het minder gebruik, laat ons liever zeggen, misbruik van sterken drank. We zagen slechts één mirakel, die tot grote vreugde van de jeugd, te vergeefs trachtte zijn rijwiel te bestijgen, waarbij ros en berijder telkens kennis met de straatstenen maakten. Tenslotte vermelden we nog dat van de 17 jongelingen uit Buitenpost, die aan de loting deelnamen, niet minder dan 13 een dienstplichtig nummer trokken.
 • “Hals over de kop in de sloot” - 13 Januari 1908 -
  Buitenpost - Ten gevolge stremming der scheepvaart heerscht aan het station alhier een buitengewone drukte met het goederenvervoer. De Olieslagerij T. te Kollum heeft daarin een groot aandeel. Ook heden was men bezig voor diens fabriek een vracht lijnzand te lossen. Bij het afrijden van den heuvel met een zwaar beladen wagen, geraakte deze uit de macht van het werkvolk en stortte hals over de kop in de diepe bermsloot. Gelukkig kwam de vracht beneden en de wagen boven te liggen, zoodat niets werd beschadigd. Ook liep het ongeval zonder persoonlijke ongelukken af, doch het kostte vrij wat moeite het vrachtje weer op den wal te krijgen.
 • Met de schrik vrij - 1 Januari 1909
  Buitenpost - Tengevolge van een defect aan de machine - het barsten van een voorvliegwiel - geraakte woensdagavond met den 6 uur trein, de locomotief van de rails en in het zand. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De reizigers kwamen met de schrik vrij. Dit ongeval bracht eene vertraging van een uur teweeg.
 • Ruiten ingeslagen - 17 Augustus 1909
  Buitenpost - In den nacht van Zaterdag op Zondag j.l. zijn bij het Raadslid Vries glasruiten ingeslagen. Deze ongeregeldheden staan zeer zeker in verband met de vervroegde sluiting der herbergen.
 • Aanval op geheelonthouders - 5 Julij 1910
  Buitenpost - In den late avond van Zondag, na aankomst van de boot te Blauwvallaat van een pleiziertochtje naar Akkrum, waaraan door onderscheidene geheelonthoudersvereenigingen was deelgenomen, had op de zoogenaamde Bruggelaan tusschen Buitenpost en Augustinusga een hevige vechtpartij plaats, uitgelokt door personen, die onder het gebruik van een sterken borrel zich reeds te voren aan de slootkanten hadden opgesteld. Er werd geschoten, waarbij B. v.d. Veen door een der woestelingen in de onmiddellijke nabijheid zijner woning, ernstig werd verwond. Op raad van den arts te Buitenpost, is de man per rijtuig naar het academisch ziekenhuis te Groningen overgebracht. Het mocht den marechaussee uit Buitenpost gelukken, den vermoedelijken dader te arresteeren. Op de in beslag genomen revolver bevonden zich vijf ledige patronen.
 • Kaatsclub had 86 leden - 27 Maart 1911
  Ter jaarvergadering van de kaatsclub Buitenpost en O. bleek uit het jaarversiag dat de vereeniging 86 leden telt. De heren P. Tuinman en J. Zijlstra zijn tot voorzitter en penningmeester herkozen. Tot afgevaardigde naar de algemeene Bondsvergadering te Franeker is de heer J. Kuipers jr. benoemd met blanco mandaat. Besloten is van den zomer drie wedstrijden te houden. De inkomsten hadden f 171.19 en de uitgaven f 177,59 bedragen.
 • Oprichting Begrafenisvereeniging - 20 Mei 1911
  In een gisteravond gehouden vergadering van belangstellende ingezetenen van Buitenpost c.a. ter oprichting van een begrafenisvereeniging was een 76-tal personen aanwezig. Aan het voorloopig bestuur bestaande uit de heeren W. Bekker, ds S. Bosma, R. Gosses, O. Jonker en P.  Tuinman werd opdracht verleend om een reglement samen te stellen. De waarnemend voorzitter ds Bosma deelde mede dat nu reeds de toezegging van 160 personen is gedaan als lid dier vereeniging te zullen toetreden.
 • Adhaesie voor tramweg naar Opende - 28 November 1911
  Naar met genoegen wordt vernomen circuleert bij ingezetenen eene lijst tot adhaesiebetuiging aan een adres van de afdeeling Achtkarspelen der Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt bevattende verzoek aan den Gemeenteraad van Achtkarspelen om wel te willen bevorderen dat een tramweg worde aangelegd van Buitenpost langs Twijzel, Kooten, Drogeham en Surhuisterveen naar Opende (Groningen).
 • Lastige jongens - 8 December 1911
  Lastig als die jongens waren in den avond van 12 November. Ze schopten tegen de voordeur en sloegen op de ramen van Johanna v.d. Zwaag, winkelierske te Buitenpost. "Wol jimme wol leauwe dat ik dêr myn nocht fen ha?", vroeg Johanna. Een poosje was het stil. Doch ook maar kort. Toen rinkelde er glas in de bergplaats grenzende aan de woning der winkelierske. Er bleken een paar ruiten stuk te zijn. Dienzelfden nacht is er ook in de woning van L. Eldering aldaar een ruit gesneuveld. Voor die baldadigheden staat Gaele de G., 18-jarig timmerknecht te Kooten, terecht. Hij bekent de feiten en heeft de schade vergoed. Zijn strafregister is nog schoon. Eisch: f 10,- boete of 10 dagen hechtenis.
 • Drama bij poging tot redding - 25 December 1911
  Buitenpost - Hedenmorgen bij het water halen gleed het dochtertje van den herbergier J. Pama alhier op het stap uit en geraakte in de trekvaart. Toen de vader dat hoorde sprong hij gekleed te water doch moest zijn leven er bij inschieten. Hij verdween terstond in de diepte. Een schipper mocht het gelukken het meisje dat reeds zinkende was, nog levend op den oever te brengen. Het lijk van den vader een oppassend en werkzaam man is een kwartier later opgevischt.
 • Wapens voor brievenbestellers - 9 Februarij 1912
  De Nederlandsche Bond van Posten en Telegraafbeambten 'de Post' heeft, naar aanleiding van de gepleegde poging tot doodslag op den postbode Kamstra te Buitenpost in den avond van 30 December 1911 bij de uitoefening van zijn dienst, een geargumenteerd verzoekschrift met memorie van toelichting aan den minister van Waterstaat gezonden behelzende de vraag het personeel, werkzaam bij de administratie van Posterijen en Telegrafie, dat bij avond of nacht op landwegen dienst moet uitvoeren, van rijkswege te voorzien van een zoodanig wapen, bijvoorbeeld revolver klein kaliber, waardoor het in staat wordt gesteld eigen leven en de stukken door de administratie aan zijn zorg toevertrouwd te verdedigen.
 • Sabotage? - 9 Februarij 1912
  Men schrijft ons uit Buitenpost: Hedennamiddag ontdekte iemand dat halverwege de halte Zwaagwesteinde en het station alhier tusschen de wachtposten 41 en 42 een spoorstaaf opgebroken lag. Hij deelde zijne bevinding mede aan één van de lieden van de lijn die onmiddellijk het bureau van het station waarschuwde. Zoo kon nog in tijds het aein van onveilig gegeven worden ten behoeve van den trein komende van Leeuwarden die te 2.19 alhier moet arriveeren. Nadat de rail weder voorloopig in orde gebracht was kon de trein de vaart vertragend op het bewuste punt passeeren en alhier aankomen, zij het dan ook een uur na het bepaalde tijdstip. Als door een toeval is een ongeluk, dat verschrikkelijke gevolgen had kunnen hebben, voorkomen.
 • Op een trein geschoten? - 24 Februari 1912
  Buitenpost - Twee heeren, zittende in den achtersten coupé 2de klasse van den trein, welke om 5.18 uit Leeuwarden vertrekt, werden Donderdagmiddag tusschen Zwaagwesteinde en Buitenpost eensklaps opgeschrikt door het verbrijzelen van de coupéruit. De glasscherven vlogen tegen een der beide heeren aan, zonder hen gelukkig te bezeeren. Men vermoedt dat op den trein is geschoten. Te Buitenpost hebben de inzittenden aangifte van het geval gedaan.
 • Redding uit het water - 20 Maart 1912
  Buitenpost - Hedennamiddag omstreeks twee uur geraakte het circa 3-jarig jongetje van den heer H. Dijkhuis, arts alhier, al spelende in de vrij diepe gracht voor de woning. De moeder zag dit niet zoodra, of zij snelde de kamer uit en sprong onmiddellijk te water. Gelukkig dat dit ongeval waar beiden als in levensgevaar verkeerden opgemerkt werd door de buren J. de Haan en K. Gall. Niet zonder inspanning mochten deze het genoegen smaken moeder en kind behouden op het droge te brengen. De heer Dijkhuia was afwezig.
 • “Wassen neuzen?” - 3 Julij 1912
  Buitenpost - Aan de beide einden van de bebouwde kom van het dorp Buitenpost zijn vanwege het gemeentebestuur van Achtkarspelen borden geplaatst tot waarschuwing tegen het te snel rijden van automobilisten. Voorwaar een prachtige goed werkende maatregel in het belang van de algemeene veiligheid op de verkeerswegen. De maximum snelheid in het dorp bedraagt thans 15 kilometer per uur. Jammer echter dat in de politieverordening van deze gemeente in ‘t geheel geen artikel voorkomt, dat eenige kracht kan bijzetten aan de bepaling geplaatst op bedoelde borden. Zouden deze waarschuwingsborden dus eigenlijk niet als wassen neuzen te beschouwen zijn?
 • Naaktloper - 28 en 31 Augustus 1912
  Bij de driesprong tussen Kollum, Veenklooster en Buitenpost, surveilleerde de gemeente-politie al gedurende enige tijd. Waarom deze verhoogde waakzaamheid? Dit moet verband houden met alhier loopende geruchten, dat zich aldaar een naaktloper bevond, woensdagavond verspreidde zich alhier het gerucht, dat de naaktloper zich opnieuw had vertoond des avonds omstreeks ruim zes uur en wel bij het kruispunt. Voorts werd medegedeeld, dat ook op ander oorden de man was gezien. In verband hiermede bewoog zich veel volk in die richting. De dader is echter nog steeds niet bekend.
 • "Leve de burgemeester" - 21 September 1913
  Buitenpost - Een schoon moment in het door de voorstanders van christelijk onderwijs alhier gevierde onafhankelijkheidsfeest was voorzeker de hulde aan het hoofd der gemeente Achtkarspelen gebracht door een schaar van bijkans 200 kinderen aan het einde van den ommegang door het dorp. Opgewekt klonken die talrijke kinderstemmen toen het zoo schoone Wilhelmuslied begeleid door de muziek van 'De Bazuin' aangeheven was. De burgemeester en echtgenoote beantwoordden de aan hen gebrachte serenade door zich te begeven naar het Gereformeerde kerkgebouw waar commissie, belangstellenden en kinderen vereenigd waren en aldaar te midden van die feestgenooten een wijle te vertoeven. Ds Bosma, dit bezoek op hoogen prijs stellende, sprak een treffend woord tot den burgemeester en de kinderen riepen luidkeels driewerf: "Leve de burgemeester!".
 • Vier woestelingen uit Kollum - 23 Augustus 1913
  Te Buitenpost zijn bij een weduwe door een viertal woestelingen uit Kollum nagenoeg alle ruiten ingeworpen terwijl de arme vrouw reeds eenige weken zwaar ziek te bed ligt. Door de marechaussee is procesverbaal opgemaakt gemaakt. De daders moeten reeds bekend hebben.
 • Val van huisarts - 21 September 1913
  Buitenpost - Aangaande het ongeval van den heer Dijkhuis, arts alhier, Donderdagavond j.l. overkomen - hij viel bij het uitdooven van lichtjes van een ladder - kan medegedeeld gedeeld worden dat de toestand van den algemeen geachten lijder voortvloeiende uit eene inwendig zware verwonding zeer zorgwekkend is en dat men en dan nog zonder bijkomende verschijnselen eene herstelling eerst na lang tijdsverloop tegemoet kan zien.
  (De huisarts overleed op 2 oktober 1913 -red.)
 • Start tuinbouwonderwijs - 22 November 1913
  Buitenpost - Vanwege de afdeeling Achtkarspelen van de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt is een tuinbouwcursus in het leven geroepen. Het onderwijs wordt gegeven door den heer S. Veenstra, tuinbouwleeraar te Oudwoude, in een lokaal van de openbare lagere school alhier. Gisteravond zijn de lessen reeds begonnen met 16 leerlingen, zoo van hier als elders. Er bestaat alle reden te verwachten dat dit aantal welhaast zal stijgen.
 • Eierzoeken op verboden terrein - 30 Maart 1914
  Buitenpost - Hedenmorgen hadden twee meisjes van hier voor hare wandeling naar Veenklooster ook een stukje land gekozen waarin een poel is gelegen en dat in eigendom behoort aan douairière H.L. baron van Heemstra. Men kan zich de ontnuchtering van deze meisjes begrijpen toen onverwacht boschwachter Meijer op haar toekwam en hare namen vroeg omdat ze volgens zijne meening in overtreding waren wegens "eierzoeken op verboden terrein".
 • Kaatsclub slachtoffer van verduistering - 22 Mei 1914
  Zekere J. te Buitenpost die door tusschenkomst van zijn vader in last had de jaarlijksche contributie tot een bedrag van f 59,- te innen van leden der kaatsclub Buitenpost en omstreken, is heimelijk vertrokken. Zijn vader heeft aangifte gedaan bij de marechaussee aldaar, die reeds ijverig in de weer is te onderzoeken welke leden hunne contributie hebben afgedragen.
 • De val van een lantaarnopsteker - 2 September 1914
  In dit jaar bestond de straatverlichting in Buitenpost voor het merendeel nog uit lantaarnpalen, die iedere avond met de hand moesten worden aangestoken. Elk dorp had zijn vaste lantaarnopsteker en ook bij dit werk ging er wel eens iets mis. De krant deed melding van het volgende ongeval:
  Zaterdagavond overkwam den lantaarnopsteker P.W. Jeltema te Buitenpost een zeer ernstig ongeluk. Terwijl hij zich onledig hield een lantaarn aan den Stationsweg op te steken, reed onverwacht een Rusticus met zijn rijwiel tegen de ladder, waarop Jeltema stond. Deze kwam natuurlijk met de ladder te vallen. Jeltema werd voor bewusteloos opgenomen. Het bloed vloeide hem uit de mond en oor. De toestand van de patiënt, die vooral over de borst klaagt, laat zich ernstig aanzien.
 • Alcoholcursus voor kinderen - 28 September 1915
  Buitenpost - In de gisteravond gehouden algemeene ledenvergadering van de afdeeling Buitenpost der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing Van Alcoholhoudende Dranken zijn tot bestuursleden herkozen de heeren Stelwagen en Kuipers en is gekozen, in de plaats van den heer Wegman, die als lid der Vereeniging bedankte, de heer S. Fennema. Besloten is den alcoholcursus voor kinderen, onder leiding van mej. Weidink begin volgende maand te hervatten. Voor de wintercampagne werd een tooneelavond vastgesteld.
 • Groene Kruis bazar - 18 Februarij 1916
  Buitenpost - De gisteravond gehouden bazar ten bate van het Groene Kruis alhier ïs ten volle geslaagd dank zij de uitstekende voorbereiding van het damesbestuur daarin bijgestaan door eenige belangstellenden. De bovenzaal van 'de Roskam' kon ternauwernood het aantal bezoekers bevatten. Van de verschillende gelegenheden om zijn penningske te offeren werd ruimschoots gebruik gemaakt.
 • Rijwiel ontvreemd - 2 Maart 1913
  Uit de veranda van den hotelhouder B.L.  de Jong alhier is een rijwiel ontvreemd dat in eigendom behoort aan den landbouwer L. Geerligs van Twijzel. De marechaussee doet ijverig onderzoek.
 • Straatverlichting - 20 September 1916
  Buitenpost - “Belast met het opsteken der straatlantaarns te Buitenpost over 1916 en 1917, de heer M. Heikamp aldaar, aan wiens tevens de leverantie van benoodigde petroleum is opgedragen”.
 • Dure klompen - 8 November 1916
  Buitenpost - Het dorp Buitenpost is thans verrijkt met een tweede klompenmakerij, welk bedrijf door den heer Johs. Kramer wordt geëxploiteerd. Men wil de oprichting dezer onderneming toeschrijven aan een ernstige concurrentie. “t Is ook verschrikkelijk hoe in dezen tijd voor het artikel klompen hooge prijzen worden bedongen”.
 • Tramplannen onder vuur uit Surhuisterveen - 14 Maart 1917
  In een vergadering van „Plaatselijk Belang Surhuisterveen waren vertegenwoordigd onderscheidene vereenigingen uit Grootegast, Doezum en Opende. De burgemeesters der gemeenten Grootegast en Oldekerk waren mede aanwezig. Het punt ter bespreking was:„"tramplannen". Besloten is zich krachtig te verzetten tegen den aanleg van een tramlijn van Buitenpost tot aan de grens van Smallingerland in aansluiting met de lijn Drachten-Groningen, maar te ijveren voor een tramlijn Veenwouden-Surhuisterveen-Groningen.
 • Overlijden burgemeester Bekker - 25 Augustus 1917
  Hedenmorgen is na een korte ongesteldheid te Buitenpost, in den ouderdom van ruim 74 jaar overleden, de heer Wietze Bekker, burgemeester van Achtkarspelen. Hij was in die betrekking benoemd bij Koninklijk Besluit van 27 September 1882 en geïnstalleerd 21 October d.a.v. Te voren was hij burgemeester van Winsum van 18 Mei 1872 - 18 November 1873. De heer Bekker was een der oudste burgemeesters in Nederland en ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dinsdag a.s. zal het stoffelijk overschot te Zuidwolde (Gr.) „worden begraven.
 • Drie jaar voor landloperij - 9 Julij 1917
  Rechtbank Leeuwarden: P. de H., 47 jaar geboren te Kooten, en H. E., 65 jaar, geboren te Welsrijp, zijn in Juni l.l. te Buitenpost zwervende aangetroffen zonder middel van bestaan. De marechaussee ter plaatse heeft hen toen aangehouden. Heden stonden zij terecht voor landlooperij. Eisch tegen ieder: 5 dagen hechtenis en opzending naar een werkinrichting voor den tijd van drie jaar. De rechtbank wees dadelijk vonnis en veroordeelde beklaagden overeenkomstig den eisch.
 • Nieuwe burgemeester - 16 October 1917
  Buitenpost - “Tot burgemeester van Achtkarspelen is benoemd de heer P. Eringa, voorheen burgemeester van Hemelumer Oldephaert. Naar men verneemt zal de nieuwbenoemde burgemeester als zoodanig worden geïnstalleerd op 23 oktober a.s.
 • ‘De ambtenaar is om het volk’ - 14 November 1917
  Buitenpost - “De heer A. Dijkhuizen, telegrafist op het treinstation bij de Staatsspoor te Buitenpost, vierde dezer dagen zijn 25-jarig ambtsjubileum. De jubilaris heeft zich doen kennen als een humaan, accuraat en vriendelijk ambtenaar, die steeds het reizend publiek met raad en daad ter zijde staat. Hij brengt zijn gulden spreuk “de ambtenaar is om het volk” te allen tijde in toepassing”.
 • Een beminde notaris - 4 December 1917
  Begrafenis notaris Sickler - Gistermiddag is het stoffelijk overschot van den heer H. Th. Sickler, in leven notaris te Buitenpost, ter aarde besteld. Hoe bemind hij was bleek ook weder bij deze begrafenis. Er was een lange stoet van familieleden, vrienden en ingezetenen, allen onder den indruk van den droeven plicht dien zij gingen vervullen. De broederschap van notarissen was vertegenwoordigd oor de heeren Bloemers van Veenwouden en Wassenbergh van Kollum. Aan de groeve is niet gesproken. De zoon van den overledene dankte namens de familie alle aanwezigen voor de deelneming. De begrafenis kenmerkte zich door grooten eenvoud, in den geest van den afgestorvene.
 • "Wijzen op de reeds heerschende armoede..." - 17 Januarij 1918
  Achtkarspelen - Hedenmiddag kwamen voor het gemeentehuis te Buitenpost een 36-tal arbeiders uit de Surhuisterveensterheide met het plan den burgemeester te wijzen op de reeds heerschende armoede en te verzoeken werk te verschaffen. Een paar afgevaardigden werden toegelaten. De burgemeester zei medewerking toe, zoo spoedig mogelijk in te grijpen om de werkeloosheid te bestrijden en gaf een orderbricfje mee voor den armmeester te Surhuisterveen. Alles had een kalm verloop.
 • Het Groene Kruis vergaderde - 1 Maart 1918
  Hedenavond vergaderde de afdeeling Buitenpost van „Het Groene Kruis. Uit het jaarverslag bleek dat het ledental tot 220 was gestegen. Van de verplegingsartikelen is 70 maal gebruik gemaakt. In 48 gezinnen heeft de wijkverpleegster afgelegd en wat de tuberculosebestrijding betreft, in 11 gezinnen 259 bezoeken. De rekening is afgesloten. Ontvangsten f 728, uitgaaf f 237,- . Herkozen tot bestuursleden mevrouw D. Kuipers Sr. en ds. J.E. de Vries en gekozen mej. G. Noordhoff, in de plaats van mevrouw Bekker wegens vertrek naar elders en de heer Johs Huizinga in de plaats van wijlen den heer H. Th. Sickler.
 • Belangrijk boelgoed van meubelen, porselein, goud en zilver - 9 April 1918
  Notaris F. Wassenbergh te Kollum zal op Woensdag 17 april 1918, des voormiddags 10 uur, ten huize en ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe W. Bekker te Buitenpost, in het openbaar á contant verkoopen: Een netten inboedel, bestaande uit meubelen, een mooie collectie oud porselein, waaronder een 5-deelig stel (de Feut) enz. Goud en zilver, als antiek achtkantige brandewijnskom, graveerwerk met de naald 1647, antiek zilveren bekertje, geuzenlepels en lepels met gedraaiden steel enz. Te bezichtigen 16 april a.s. van den voorm. 10 tot 's n.m. 4 uur, op vertoon van boekje, eerstdaags te verkrijgen tegen f 0,20 ten kantore van wijlen notaris Sickler, bij den oproeper Kuipers te Buitenpost en ten kantore van den Notaris.
 • Met een geslacht schaap op een rijwiel - 15 Mei 1918
  Baitenpost - In den afgeloopen nacht is door de marechaussee van Buitenpost aangehouden S.O. v. L. van Zandbulten, die een geslacht schaap op zijn rijwiel meevoerde. Hj bekende het dier zelf te hebben geslacht en het vleesch buiten de distributie om te verkoopen.
 • Te licht of zwaar bevonden - 18 October 1918
  (Het was oorlogstijd met distributie - red.)
  Buitenpost - Hedenmiddag vergaderde hier onder voorzitting van den burgemeester de levensmiddelencommissie voor Achtkarspelen. Op de vraag of de winteropslag van aardappelen geoorloofd is, werd medegedeeld dat hieromtrent nog niets met zekerheid kan worden gezegd. Aan het verzoek om kalkeieren voor zieken en zwakken aan te vragen zal worden voldaan. Er werd geklaagd dat de natuurboter nonchalant werd afgewogen. Meermalen is het gebleken dat er pakjes waren waarvan sommige een paar gram te zwaar en andere een paar gram te licht zijn bevonden. Op het groote onderwicht van sago en zeep werd de aandacht gevestigd. Tenslotte wenschte men ingelicht te worden waarom één der aardappelgrossiers 5 cent extra per korf aardappelen van de winkeliers eischt. De klachten waaraan niet onmiddellijk kon worden tegemoet gekomen,  zullen worden onderzocht.
 • Veel zigeuners - 22 Januari 1919
  Buitenpost - “In de afgeloopen dagen passeerden Buitenpost veel zigeuners. Ze zijn meestal goed bij kas en schijnen grooten handel in paarden te doen. Eigenaardig is het, dat ze uit alle oorden van Europa komen opdagen. Men treft zoowel Belgen als Franschen, Polen, Hongaren en Italianen aan. Meestal zijn ze de Fransche en Duitsche taal machtig. Het gastvrije Nederland heeft voorwaar geen slechten naam in den vreemde”.
 • Stoomfiets ongeval - 16 Mei 1919
  B«itenpost - Hedenmorgen had hier een vrij ernstig ongeval plaats. De groentehandelaar G. van der Leij die met zijn kar voor een naderende stoomfiets wilde wijken keerde zijn wagen onwillens naar de motor die deze toen gedeeltelijk aanreed maar meerendeels tegen een boom botste. De berijders van de motor met een duo-zitting de heeren Renkema en Wempe van Groningen werden er afgeslingerd. Eerstgenoemde brak het scheen- en het kuitbeen van den rechtervoet. De andere bekwam eenige kneuzingen aan de linkerdij. Dr G.J. Lindenhovius vervoerde per auto de patiënten naar zijn woning en verleende heelkundige hulp. Later zijn ze per ziekenauto naar Groningen overgebracht. De groentehandelaar kwam met den schrik vrij. De motorfiets was erg gehavend.
 • Honden in beslag genomen - 6 Augustus 1919
  Achtkarspelen - “In den vroegen dinsdagmorgen zijn door de gemeente-veldwachters Bekkema en Weening de honden van degenen, die nalatig zijn in het betalen der hondenbelasting, in beslag genomen. Is binnen 48 uur na de inbeslagneming de verschuldigde belasting niet betaald, dan zullen de honden worden afgemaakt. Belanghebbenden zijn dus gewaarschuwd”.
 • Armendokter - 6 Januarij 1920
  Benoemd tot geneeskundigen belast met de armenpraktijk met ingang van 1 Januari 1920, t.w. voor de dorpen: Buitenpost, Gerkesklooster en Augustinusga, de heer G.J. Lindenhovius, arts te Buitenpost of diens plaatsvervanger; Twijzel met inbegrip van Twijzelerheide, dr. H. IJnzonides, arts te Buitenpost, zullen de genoemde geneeskundigen om het jaar met elkander van praktijk verwisselen; Kooten, Drogeham, de heer Y. v.d. Kooi, arts te Twijzel; Harkema-Opeinde, Rottevalle, Surhuisterveen en Surhuizum: de heer O. Keijser, arts te Surhuisterveen; en bepaald dat de benoemde armen-doctoren onderscheidenlijk bezoldigd zullen worden met f 100,- f 500,-, f 200,- en f 1200,-. Een voorstel om de armen vrije artsenkeuze toe te staan is aangenomen met 8 tegen 7 stemmen.
 • ‘Bijzonderheid’ - 27 Maart 1920
  Buitenpost - “Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat door J. Zijlstra te Buitenpost in het laatst der vorige week uit een eendennest 12 eieren zijn geraapt.”
 • Electriciteit en oprichting Plaatselijk Belang - 23 Maart 1920
  In de ledenvergadering alhier, onder voorzitterschap van den heer P. Eringa, van de de coöperatieve vereeniging voor electrische verlichting gehouden, stelde het bestuur voor om het plaatselijk net zoodanig om te bouwen dat het alleszins aan de te stellen eischen kan voldoen. De voordelen zullen zijn: 1. dat de straatverlichting dadelijk definitief in orde kan worden gebracht, 2. dat electrische beweegkracht geleverd kan worden, 3. dat door verbetering van het net minder stroom verloren gaat, 4. dat het net kan worden uitgebreid. De kosten hiervan worden geraamd op f 14.000,- Hoewel het een belangrijk bedrag is meende het bestuur toch te moeten adviseren tot den ombouw over te gaan, te meer waar de vorige exploitatierekeningen zoo ruim mogelijk waren en dat in aanmerking genomen de meerdere deelneming geen verhooging van den lichtprijs het gevolg zal zijn. Het bestuursvoorste1 is na eenige discussie bij acclamatie van stemmen aangenomen. Bij de bespreking van uitbreiding van het net werd de vraag gedaan of men aan de nieuwe deelnemers den eisch zou stellen dat ze lid werden van de coöperatie. Algemeen was de vergadering van oordeel dat men zich moest houden aan het artikel van de statuten dat het lidmaatschap der coöperatie als eisch stelt voor het betrekken van electrisch licht. Naar aanleiding van een schrijven van het bestuur aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen omtrent de stationsverlichting maakte één der aanwezigen de opmerking dat een dusdanig schrijven meer behoorde tot de competentie van eene vereeniging van plaatselijk belang, welke vereeniging in Buitenpost ontbreekt. Besloten is eene commissie van drie leden te benoemen om de oprichting van zoodanige vereeniging voor te bereiden. Tot leden dier commissie zijn benoemd de heeren W. Nuver, A.U. Bottema en P. Tuinman.
 • Oprichting Plaatselijk Belang Buitenpost
  Buitenpost - 7 Juni - Hedenavond is alhier tot oprichting van eene vereeniging van plaatselijk belang besloten. Statuten en een huishoudelijk rcglement zijn vastgesteld. Tot leden van het bestuur zijn gekozen de heeren P. Eringa, W. Nuver, A.U. Bottema, P. Tuinman en W. IJlstra.
 • Electrische verlichting te Buitenpost - 18 Augustus 1921
  Ten aanzien van een verzoek van het bestuur der coöperatieve vereeniging voor electrische verlichting te Buitenpost betreffende overneming der electriciteitsvoorziening aldaar adviseeren B. en W. den raad tot deze overneming (door de gemeente Achtkarspelen, red.) op voorwaarde dat de lichtprijs gedurende de eerste tien jaren voor Buitenpost 5 cents per kWU hooger wordt gesteld dan voor de andere dorpen.
 • Een paard met heimwee - 5 Augustus 1922
  Buitenpost - “Op de paardemarkt te Buitenpost j.l. woensdag waren aangevoerd 1019 paarden en 62 veulens. Het aantal spoorwagonladingen met bestemming Holland en Duitschland, verleden jaar 52, was thans 22. De melkrijder S. Storm uit Harkema-Opeinde verkocht op de paardemarkt aan een zekere iemand uit Hardegarijp een paard. Des anderen morgens stond het trouwe dier weer voor den staldeur van zijn oude meester”.
 • Tragisch einde van een geit - 4 Mei 1923
  Buitenpost - “Het volgende geval speelde zich verleden week te Buitenpost af. Een zeker iemand zou naar de Surhuisterveenstermarkt om aldaar zijn geit met ‘n zoet winstje van de hand te doen. Bij den overweg moest hij evenwel een poosje wachten, wegens het rangeren der treinen. Er restte hem dus een mooie gelegenheid even een kleine praat te maken met enkele naburige timmerlieden. De geit werd daarom flink gebonden aan het naastbijzijnde spoorhek. Zoo gingen enkele minuten heel gezellig voorbij. Eindelijk zou onze baas verder en haastte zich naar zijn reisgenoot. Maar deze was inmiddels spoorloos verdwenen. Nergens viel het beest te bekennen, waar hij zijn speurende blikken ook wendde, ‘t was al vergeefsch zoeken... Plotseling verstarden zijn onrustige blikken. Daar heel in de hoogte, aan den top van het spoorhek, bungelde namelijk het veilig gewaande dier. Wat was er inmiddels gebeurd? Terwijl dinges heel gezellig beuzelde, waren de spoorbomen door een automatische beweging weder opgetrokken. En zonder dat iemand het bemerkte, was de geit natuurlijk meegevoerd, de hoogte in en daar den verstikkingsdood gestorven. De teleurgestelde eigenaar kon natuurlijk onverrichterzake terugkeren”.
 • ‘Ongepast en onverantwoordelijk...’ - 22 Juni 1923
  “Te Buitenpost, waar de Rijksstraatweg Leeuwarden-Groningen de spoorweg kruist, is na lang aarzelen, toch de bewakingspost opgeheven. Hoe gevaarlijk de overweg is, blijkt niet alleen door de drukke passage, maar ook doordat het vrije uitzicht op de spoorlijn van beide kanten belemmerd wordt. Deze dagen kwam dokter J.L. de Neve met zijn auto aanrijden, toen juist een sneltrein naderde. De heer Neve zag nog hoorde de trein, maar op ‘t angstgeroep van eenige personen, remde hij uit alle macht en wist op 2 meter afstand van den passeerenden trein zijn auto tot staan te brengen. Een noodlottig ongeval is gelukkig voorkomen. Zou het niet ernstige overweging verdienen, bij de directie der Nederlandsche Spoorwegen er op aan te dringen den bewakingspost weder in te stellen? De zuinigheidsmaatregel is hier ongepast en onverantwoordelijk”.
 • Diefstal bekend - 19 September 1923
  De timmerman J.Z. uit Lippenhuizen, die getracht heeft zich in een cel van de marechausseekazerne te Buitenpost te vergiftigen, is van het Diaconessenhuis te Leeuwarden naar het huis van bewaring aldaar overgebracht. Hij heeft bekend, zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van ongeveer f 4000,- aan bankpapier en effecten uit de brandkast ten huize van den heer Gosses te Buitenpost.
 • Gevaarlijke ‘Bakkershoek’ - 13 Mei 1924
  Buitenpost - Bij de scherpe bochten, die bij en tegenover het hotel Radersma te Buitenpost gevormd worden, tusschen Stationsweg, Rijksstraatweg en Kuipersweg, hebben binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek verscheidene botsingen tusschen wielrijders plaats gehad. Gelukkig niet van ernstigen aard. Maar zou het, eer zulks mocht gebeuren, niet verstandig zijn, den toestand te verbeteren, door b.v. het hek wat te verplaatsen en een verkeersspiegel aan te brengen?”
 • Bloeddorstige honden - 29 October 1924
  Buitenpost - In den afgeloopen nacht zijn drie schapen toebehoorende aan verschillende eigenaren in de mieden onder Buitenpost door bloeddorstige honden verscheurd. De marechaussee doet onderzoek.
 • 'Concordia' - 13 November 1924
  In de ledenvergadering heden alhier van de christelijke muziekvereeniging is besloten aan die vereeniging den naam 'Concordia' te geven. Tot leden van het definitief bestuur zijn gekozen de heeren T. Kamstra, voorzitter, J. Fennema, secretaris, S. van der Wal, penningmeester en H. Dijkstra, algemeen adjunct.
 • Lust tot avontuur... - 28 November 1924
  Buitenpost - “De plm. 19-jarige klerk J.K. van de deurwaarder K. Blok te Buitenpost vervoegde zich begin dezer week bij de rijwielhandelaar L.W. Dijkema. Hij verzocht aan de chauffeur de 21-jarige A.V. om dinsdagmorgen vroeg met de auto gereed te zijn. Hij moest voor de deurwaarder naar Den Haag toe. De chauffeur had voor de eventuele onkosten op reis niet de nodige contanten en verzocht aan zijn baas hem wat te lenen. Deze schoot hem f 50,- voor. De jongelui vertrokken en... zijn nog niet teruggekeerd. Een ingesteld onderzoek wees uit, dat de deurwaarder niets van een reis van zijn bediende naar Den Haag afwist. Het vermoeden ligt nu voor de hand, dat de jongelui het verhaaltje verzonnen hebben, teneinde hun lust tot avonturen eens bot te kunnen vieren en er vandoor zijn gegaan. De marechaussee deed evenwel pogingen om aan het avontuurlijke reisje een eind te maken door aanhouding van de jongelui. Naderhand vernamen wij dat de auto woensdag te ‘s Gravenhage werd aangetroffen in een garage en in beslag is genomen. De avontuurlijke reizigers zelve werden een dag later door de recherche opgespoord en zijn onder geleide naar Buitenpost vervoerd en voorlopig in de marechausseekazerne ingesloten. De knecht A.V. van genoemde rijwielhandelaar heeft geheel te goeder trouw gehandeld en is dus gerehabiliteerd”.
 • Stakende "tewerkgestelden" - 4 April 1925
  Op grond van de omstandigheid dat in hun gemeenten oproerige bewegingen in verband staande met de staking onder de in werkverschaffingen arbeidende werkloozen zich kunnen voordoen is door de burgemeesters der gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Schoterland, Engwirden, Haskerland, Smallingerland en Achtkarspelen een gelijkluidende verordening vastgesteld waarbij het verboden is zich met of op een rijwiel of motorrijtuig op de openbare wegen op te houden of zich te bevinden op of bij kruispunten van wegen, bruggen, sluizen, enz. Eveneens is het verboden samenscholingen of vergaderingen van meer dan vijf personen te houden op of aan den openbaren weg zooals wij gisteren reeds vermeldden. Tengevolge van deze verordeningen kunnen de tochten door de provincie van groepen van honderden stakers en vreesaanjaging door hen tegen werkwilligen, dus het uitoefenen van terrorisme worden tegengegaan. (...) Bij de werkverschaffing aan den 'Ouden Dijk' onder Buitenpost hebben gistermorgen nagenoeg alle arbeiders (pl.m. 100) het werk weer hervat. Hoewel onder pressie van anderen deze arbeid ruim een dag stil heeft gelegen is het dus niet tot eene definitieve staking gekomen.
 • Aanleg weg naar Kootstertille vordert - 16 april 1925
  Buitenpost - Dp aanleg van den weg die Buitenpost en Lutjepost met Kooten zal verbinden vordert reeds goed. Als deze zal zijn voltooid is voor die streken eene enorme verbetering verkregen. Niet alleen dat de bewoners van den polder in den winter niet meer met slik en water hebben te kampen, maar de gelegenheid om de daar nog bijna woest liggende gronden te verbeteren, is dan tevens veel beter geworden zodat dat eene grootere productiviteit van den bodem in de toekomst een blijvende vrucht van deze werkverschaffing belooft te worden.
 • Auto door kip beschadigd - 15 December 1925
  Buitenpost - “Dat een kip door een auto wordt gedood of gewond, komt wel eens voor. Maar dat een auto door en kip wordt beschadigd, gebeurt zeker zelden. Dit had j.l. zaterdag te Buitenpost in het West plaats. Een zenuwachtige kip, die voor een auto niet snel genoeg uit den weg kon komen, vloog met zulk een kracht tegen een ruit, dat ze er dwars door heen ging. De bestuurder wist gelukkig ergere gevolgen te voorkomen”.
 • Verduistering door een notaris - 17 October 1925
  De rechtbank te Leeuwarden heeft heden behandeld de zaak tegen den 48-jarigen H.C. (red.: Crebas), vroeger notaris te Buitenpost, beschuldigd van verduistering van: 1e. eenige, ongeveer achttien, pandbrieven, elk groot f 500,-, toebehoorende aan T. Steringa; 2e. drie pandbrieven, elk groot f 1000,-, toebehoorende aan de wed. G. Haagsma; 3e. Twee aandeelen groot f 1000,- van de Ned. Stoomvaart Mij. Bestevaer, toebehoorende aan S. Lubbers; 4e. Verschillende effecten en twee pandbrieven ter waarde van ongeveer f 2100,- toebehoorende aan E. Lubbers; 5e. f 5000,- toebehoorende aan de erven J.P. Postmus; 6e. f 3000,- toebehoorende aan M. Douma; 7e. f 4000,- toebehoorende aan H. Zijlstra; 8e. f 2300,-, toebehoorende aan S. Bruining; 9e.; f 2000,-, toebehoorende aan de weduwe J. Stol; 10e. f 4683,- toebehoorende aan den minderjarige Rijpma, alles gepleegd te Buitenpost in de jaren 1921 tot 1925. In deze zaak werden veertien getuigen gehoord. Als verdediger treedt op Mr. C.H. Beekhuis.
 • Slachtoffer van den nieuwen tijd - 12 Maart 1926
  Buitenpost - Naar wij vernemen bestaat het voornemen om dit voorjaar den windhoutzaagmolen te Buitenpost, thans eigen aan den heer J.N. Bulthuis aldaar, grootendeels af te breken en de zaaginrichting te voorzien van een motor als beweegkracht. Zoo zal dan toch deze schilderachtige landschapillustratie, die sinds jaren hier aan het vlakke weiland ten zuiden van het dorp zulk een karakteristiek beeld gaf, binnenkort vallen als een slachtoffer van den nieuwen tijd. Het vorig jaar scheen de overgang aan een nieuwen eigenaar het toen reeds uitgesproken vonnis ongedaan te zullen maken. ‘t Is slechts uitstel van executie geweest en tevergeefs heeft de Vereeniging “De Hollandsche Molen” nog getracht dit natuurmonument te doen blijven. Onze tijd eischt het dikwijls om voor alles practisch te zijn. Maar jammer is het, dat langzaam aan al het mooie van den ouden tijd moet plaats maken voor het nieuwe, waarin poëzie en schoonheid maar al te dikwijls ontbreken”.
 • Ministerieel besluit gedogen voor gemaal - 1 Julij 1926
  Buitenpost - De minister van Waterstaat, gezien een verzoek van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, heeft aan B.J. Adema te Buitenpost (Oost) en J. Hoeksema te Buitenpost (Oost), met wie ter zake geen overeenstemming is verkregen, behoudens hun recht op schadevergoeding, de verplichting opgelegd te gedoogen den aanleg en de instandhouding van electriciteitswerken ten behoeve van de door genoemde gemeente te maken aansluiting van het electrisch watergemaal van den Noordpolder te Buitenpost (Oost), en wel in, op en boven de aan B.J. Adema voornoemd, toebehoorende perceelen, kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A, no.'s 1176 en 1177, en in, op en boven het aan J. Hoeksema, voornoemd, toebehoorend perceel, kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A., no. 1079, een en ander als nader aangegeven op de ten gemeentehuize der betrokkene gemeente ter inzage gelegen hebbende bescheiden.
 • Bondsconcours in Buitenpost - 13 Julij 1926
  Buitenpost - Het concours van christelijke muziekvereenigingen op 5 Augustus alhier georganiseerd door den bond van christelijke harmonieën en fanfarecorpsen in Noordoost Friesland belooft schitterend te worden. Met krachtige medewerking van Plaatselijk Belang is het bondsbestuur er in geslaagd voorloopig reeds een uitgezocht programma samen te stellen. Des morgens om halftien zal na de ontvangst van juryleden en verschillende autoriteiten ten gemeentehuize door de ruim 700 deelnemers aan het concours voor het gemeentehuis een serenade worden uitgevoerd. Om 10 uur begint de wedstrijd in den middag onderbroken door een behoorlijke pauze gedurende welke alle deelnemende corpsen in optocht door het dorp zullen gaan. Het avondfeest zal bestaan in een eerewedstrijd tusschen de 1e prijswinnende corpsen, openluchtbioscoop, uitvoering van het bekende muziekstuk "De slag bij Waterloo" en een vuurwerk ten besluite. De organisatie en de opzet van het feest zijn er op berekend dat vele honderden uit de geheele provincie van dit concours zullen komen genieten.
 • ”Versch” - 7 Mei 1926
  Buitenpost - De heer IJ. Rusticus, slager te Buitenpost, heeft aan zijn zaak een koelcel bijgebouwd. Een uitstekend middel om ook in de zomermaanden de vleeschwaren zoo versch mogelijk te houden.
 • Nieuwe marechausseekazerne - 26 October 1926
  Buitenpost - “Van bevoegde zijde hoort men, dat het thans vaststaat, dat een nieuwe marechausseekazerne zal worden gebouwd op een land gelegen aan den Rijksstraatweg in het West van Buitenpost, eigen aan T.  Hilboezen”.
 • Brandende motor - 9 Junij 1928
  Buitenpost - Heden passeerden alhier een drietal hengelaars van Groningen. Twee waren per rijwiel de derde de per motor. Op de Jeltingelaan vloog deze motor in brand. Men trachtte het vuur te blusschen door het vehikel in een sloot te transporteeren. Maar zooals het immer gaat bij deze gelegenheid was er weer niet genoeg water om het euvel te bestrijden. In allerijl ging men emmers leenen en met behulp daarvan kon men verdere ontbinding van het vervoermiddel voorkomen. Per rijwiel vertrok de onfortuinlijke motorrijder naar de plaats van bestemming in casu vischrijk water te Dokkumer-Nieuwezijlen.
 • Onhoudbare toestand van het sluiten der boomen - 26 Julij 1928
  Buitenpost - Onlangs werd door de vereeniging van Plaatselijk Belang alhier, aan de directie der Nederlandsche Spoorwegen een verzoekschrift gericht strekkende om aan den onhoudbaren toestand van het sluiten der boomen bij den overweg nabij het station te Buitenpost een einde te krijgen. Bedoelde boomen bleven dikwijls tien minuten en langer nadat een trein vertrokken was nog gesloten, zeer tot ongerief van het wachtend publiek en van den verbaasden automobilist. Hoofdzakelijk zat de fout hierin dat het toestel waarmee de boomen werden den bediend zestig meter van het station was gelegen. Thans heeft Plaatselijk Belang een schrijven van de directie terug ontvangen waarin wordt medegedeeld dat bedoeld toestel zal worden verplaatst naar het station. Verbetering is dus in elk geval te bespeuren.
 • Inwijding muziektent - 1 September 1928
  Buitenpost - Gisteravond is alhier de muziektent in gebruik genomen. De plaatsvervangende voorzitter van Plaatselijk Belang, de heer J. Peereboom heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom en zei dat hoewel de Koninginnefeesten dit jaar alhier niet plaats zullen hebben zooals andere jaren, deze dag toch niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Hij betreurde het dat de voorzitter de heer P. Eringa, door wiens gelukkigen greep beslag op deze tent kon worden gelegd, wegens uitstedigheid verhinderd is de leiding te nemen. Spreker verklaarde dat de koepel wat vorm en lijn betreft een prachtigen indruk maakt en een sieraad is op het uitbreidingsterrein alhier; hij sprak den wensch uit dat de ingezetenen van Buitenpost dikwijls mogen profiteeren van de oprichting van deze tent. Beide corpsen "Concordia" en "De Woudklank", onder directie van den heer R.S. Zijlstra, namen deel aan deze inwijding. Ingezet werd met het Oude Wilhelmus. Vervolgens werden verschillende marschen en liederen ten beste gegeven en tot slot werd "de Avondzang" gespeeld. Het publiek genoot uitstekend.
 • Onttrekking aan de slachtbelasting - 19 September 1928
  G. K., 38 jaar, slager te Buitenpost, heeft zich te verantwoorden voor overtreding van de wet op het geslacht gepleegd te Twijzel, op verschillende tijdstippen in de maanden Mei, Juni, Augustus, September en October 1927. Hoewel hij menig beest geslacht heeft werd nimmer de verschuldigde accijns betaald. Bij het getuigenverhoor komt vast te staan dat verdachte op de in de dagvaarding genoemde data geslacht heeft terwijl uit een verklaring van den ontvanger blijkt dat op die data door verdachte geen accijns betaald is. Wel heeft hij het vee voor de keuring aangegeven doch niet voor de belasting.„"Omdat ik teveel belasting moest betalen", zegt verdachte, "ik kon bet niet betalen en dacht het er op zoo’n wijze weer uit te slaan. Hel spijt mij dat het gebeurd is". De rijksadvocaat mr Romkes eischt 10 geldboeten van f 50,-. De substituut officier stelt de vervangende hechtenis op 10 dagen voor iedere boete.
 • De mazelen - 16 januari 1929
  Buitenpost - In talrijke gezinnen alhier heerschen de mazelen. Een lokaal der bijzondere lagere school is voorloopig gesloten.
 • Ongeval op Bakkershoeke - 9 Augustus 1929
  Bij het gevaarlijk kruispunt bij het calé Bolling alhier heeft weer een verkeersongeval plaats gehad. De vrachtauto van Gjaltema, van Surhuisterveen, welke kwam uit de richting Kollum, zou op hetzelfde oogenblik als een motorrijder van Zuidhorn, komende uit de richting Visvliet, genoemd kruispunt passeeren, waarop een botsing volgde. De motor liep een belangrijke beschadiging op; de auto kwam er iets beter af. Bij wie de sohuld ligt viel met uit te maken. Proces-verbaal is opgemaakt.
 • ‘Rumoer in het kippenhok’ - 31 December 1929
  Buitenpost – “Als een bijzonderheid kan worden vermeld, dat de heer Zwart alhier, opmerkzaam gemaakt door het rumoer, in het kippenhok een valk ontwaardde, welke angstige pogingen in het werk stelde om zich uit zijn gevangenschap te bevrijden. Na eenige moeite slaagde Zwart er in het dier te vangen”.
 • "Niet nader te noemen handelingen" - 3 Mei 1930
  Aangehouden - Gisteren heeft de marechaussee uit Buitenpost aangehouden en in de kazerne opgesloten, den 21-jarigen ongehuwden koopman J.V. te Twijzelerheide, verdacht van niet nader te noemen handelingen. Hij is heden ter beschikking van den officier van justitie gesteld.
 • "Per radio bekend gemaakt" - 18 December 1930
  Maandagnamiddag j.l. is een fiets ontvreemd uit het rijwielhek bij café Bolling alhier. Genoemde zaak is bij de marechaussee in onderzoek terwijl een en ander per radio is bekend gemaakt. Inmiddels is het rijwiel aan den openbaren weg te Twijzelerheide teruggevonden.
 • Geschrokken tijdens het minnekozen - 26 Februari 1932
  Buitenpost - “Dinsdagavond vermaakte zich een paartje in de nabijheid van het oude kerkhof alhier met minnekozen. Een tweetal vrijgezellen, waarschijnlijk even jaloersch als nieuwsgierig, trachtte de minnenden van zeer nabij te bespieden. Om niet gezien te worden liepen deze snuiters langs den onderwal van de vaart, bijlangs het kerkhof. Bij die manoeuvre tuimelde een der helden hals over de kop in de vaart. Deze prijzenswaardige ijver om medemenschen in hun liefdesgangen na te gaan bekoelde aanmerkelijk. Hij keerde met zijn maat troosteloos huiswaarts. Het paartje was door den plons geschrokken”.
 • Witte rat - 26 April 1932
  Lutjepost - Als een bijzonderheid vermelden we dat door den heer A. Wijnsma te Lutjepost een witte rat is geschoten, een zeer zeldzaam voorkomend geval.
 • Zangvereniging opgericht - 12 October 1932
  Buitenpost - Met aanvankelijk 28 leden is alhier een vrijzinnig gemengd koor opgericht. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren J. Beetstra, Sj. Huizinga en P.W. Postma en de dames Kramer en Roosma.
 • Kollum verliet het terrein - 12 December 1932
  Buitenpost - Heden werd alhier een seriewedstrijd gehouden tusschen de voetbalclubs 'De Zwaluwen' te Buitenpost, 'De Boys' te Kollum en 'K.N.D.' te Twijzelerheide. Eerst speelden de clubs 'K.N.D.' Twüzelerheide en 'De Boys' Kollum. De uitslag was 1-0. De club 'De Boys' Kollum zag er van af tegen 'De Zwaluwen' Buitenpost te spelen en verliet het terrein. De wedstrijd tusschen 'K.N.D.' Twijzelerheide en 'De Zwaluwen' Buitenpost had tot uitslag 3-0. De beide beschikbaar gestelde prijzen waren medailles.
 • Mes tijdens voetbalwedstrijd - 31 Mei 1933
  G.B., 21 jaar, arbeider te Zwagerveen, was lid van een voetbalclub. Maar tusschen hem en eenigen van zijn medeleden boterde het niet. ’t Liep zoo hoog dat bij een wedstrijd te Buitenpost op 5 Maart B. van den scheidsrechter Bouius last kreeg zich van het veld te verwijderen. Dit bevel werd eenige malen herhaald en B. wond zich bij deze gelegenheid zoo op dat hij het mes trok en den scheidsrechter een steek toebracht. Uit het verdere getuigenverhoor blijkt nog dat B. op dat oogenblik zeer driftig was en na den steek door omstanders moest worden tegengehouden. Anders was Wij Bouius weer te lijf gegaan. Bouius is 14 dagen "mooi" met den steek geweest. B en hij zijn thans weer goede vrienden. De officier gelooft niet dat men hier te doen heeft met een poging tot doodslag. B. zal slechts de bedoeling hebben gehad Bouius te mishandelen. Echter is deze mishandeling hevig geweest. B. had bovendien het mes open in zijn zak. Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. Bouius doet nog een goed woordje voor zijn aanvaller. Hij meent dat B. gehandeld heeft uit vrees en angst en hoopt dat de heeren medelijden met B. zullen hebben. Hij is pas getrouwd.
 • Roodvonk te Buitenpost - 22 Juli 1933
  Wegens het heerschen van roodvonk heeft het bestuur der bijzondere lagere school alhier besloten de zomervacantie een week te vervroegen, deze is derhalve heden ingegaan.
 • Volksfeesten - 24 Augustus 1933
  Buitenpost 23 Augustus Heden is alhier een volks- en schoolfeest gehouden. Om 10 uur begonnen de feestelijkheden met een optocht door het dorp. Aan de versierde wagens etc. was veel zorg besteed. De verschillende prijzen werden als volgt toegekend.
  Groep I Versierde fietsen Balbo II 1e prijs; fiets met aanhangwagen 2e
  Groep II Bloemenauto 1e prijs
  Groep III Wagens Strandidylle 1e prijs; Volendammers 2e; Wetterwille 3e; Ooievaarsnest bestuursprijs
  Groep IV Wandelaars Pierrot en Pierette 1e prijs; Bruidsmeisjes 2e; Volendammers 3e; Pierrot en Pierrette 4e; De Prinsjes bestuursprijs, de Melkmeisjes juryprijs.
  De jury bestond uit mevr. Peereboom en de heeren dr J.J.L. de Neve en A.L. Bottema.
  's Namiddags werd het feest ondanks den regen op het terrein van den heer J. Fokkinga voortgezet door het houden van verschillende wedstrijden. De uitslagen luiden als volgt.
  Gehuwde heeren. Karrijden. 1e prijs J. Zijlstra Jr. en A. van der Land; 2e J. Kloezen en Sj. van Koten; 3e T. Jager en F. Jongsma
  Gehuwde dames. Kruiwagenspel. 1e prijs mej. A. Jonker-Rinsma; 2e mej A de Boer-van der Ploeg; 3e mej A Kloezen-Fennema
  Ongehuwde heeren. Hardloopen met hindernissen. 1e prijs Sj de Vries 2e S J de Haan 3e G VT Dijkstra 4e KI Joustra
  Ongehuwde dames. Kruiwagenspel. 1e prijs S. de Boer; 2e G. Koopmans; 3e B. van der Ploeg
  Alle prijzen bestonden in kunstvoorwerpen. Na afloop van de wedstrijden is de optocht door het dorp nog eens herhaald. Later op den dag trok een geanimeerd bal in de danstent zeer veel belangstelling. Er heerschte den geheelen avond een gezellige drukte op het feestterrein.
 • Bij het oversteken van den weg - 25 September 1933
  Hedenochtend gebeurde te Buitenpost een ernstig auto-ongeluk. De 16-jarige Stientje van Loo van Winschoten behoorende bij het personeel van de Noord-Nederlandsche autozending zou bij het colporteeren den rijksstraatweg oversteken toen de auto van de Leeuwarder Meubeltransportonderneming J. Jettema Jr. passeerde. Zij werd door de vrachtauto gegrepen en medegesleept. In ernstigen toestand werd zij opgenomen en bij garage Dijkema ingebracht. Dr de Neve verleende de eerste hulp waarna de patiënte per ziekenauto naar het Academisch ziekonhuis te Groningen is vervoerd.
 • Nederlandsche Christelijke Arbeiderspartij - 3 November 1933
  Buitenpost - Gisteravond kwam alhier de provinciale afdeeling Friesland van de Nederlandsche Christelijke Arbeiderspartij bijeen. De vergadering die stond onder leiding van den heer G.J. Roode, was flink bezocht. Het concept-program dat ter behandeling is aangeboden op de algemeene verandering, die 12 November in Utrecht zal worden gehouden, werd besproken. In groote trekken ging men er mee accoord. Op enkele punten zal het partijbestuur een inlichtingen worden gevraagd. Het voorgestelde reglement Statenkieskring werd aangenomen.
 • Drama te Buitenpost - 3 maart 1934
  Er heeft zich in Friesland wederom een droevig drama afgespeeld. Gistermiddag om kwart voor vijf moest de spoorwegambtenaar K. uit Buitenpost naar Uithuizermeede vertrekken ter verrichting van een plaatsvervangersdienst. Na zijn vertrek begaf zich de 43-jarige timmerman B. naar de woning van K. om diens vrouw te spreken. Wat er zich tusschen deze twee heeft afgespeeld, is onbekend. Op een gegeven ogenblik loste B. een revolverschot op de vrouw. De kogel trof haar aan het rechteroog, met het gevolg, dat zij neerzeeg. Hierna joeg B. zichzelf een kogel door den slaap en was onmiddellijk dood. Geneeskundige hulp werd ingeroepen, die verleend werd door de beide doctoren de Jager en de Neeve. Op hun advies is de vrouw onmiddellijk per auto naar het academisch ziekenhuis te Groningen vervoerd. Haar toestand was niet zonder gevaar. B. was weduwnaar en vader van drie kinderen. Het parket te Leeuwarden is door de marechaussee met het drama in kennis gesteld.
 • Door den trein overreden - 10 Juni 1934
  Een 9-jarig jongetje gedood
  Gisternamiddag ongeveer kwart vóór zeven gebeurde beurde te Buitenpost bij de spoorbrug over de Trekvaart een ongeval met doodelijken afloop. Het 9-jarig zoontje van den spoorwegwerker R. Pietersma dat vóór den trein uit de richting Groningen over genoemde brug liep hoorde waarschijnlijk te laat den trein. Hoewel hij nog moeite deed het gevaar te ontloopen mocht hem dit niet gelukken. Hij werd door den trein gegrepen en eenige tientallen meters meegesleurd waar hij tusschen de rails dood bleef liggen. Door het treinpersoneel en omwonenden werd het lijk in den wachtpost waar de ouders wonen binnengebracht gebracht. Dr. Y. de Jager die spoedig ter plaatse was kon slechts den dood constateeren. Naar we vernamen was het jongetje zooals dagelijks gebeurde met een emmertje bij den over de brug wonenden veehouder D. Dijkstra geweest om melk te halen. De trein had een kwartier vertraging.
 • Been gebroken op jaarmarkt - 1 Augustus 1934
  Buitenpost - De 77-jarige heer G. Sprong te Ekamp onder Finsterwolde die heden alhier de paardenmarkt bezocht werd door een paard omvergeloopen en daarna op een zijner beenen getrapt ten gevolge waarvan dit lichaamsdeel brak. Na voorloopig verbonden te zijn door Dr. J.J.L. de Neve is de patiënt per brancard naar het gemeentehuis overgebracht en later in den middag per Groene Kruis-auto naar het ziekenhuis te Winschoten vervoerd.
 • Schieten - Wedstrijd Buitenpost - 17 December 1934
  De Burgerwacht te Buitenpost hield haar jaarlijkschen schietwedstrijd onder leiding van den commandant J. Pijnacker. De uitslag was: 1e afdeeling, Sj. Stel 99 punten 1e prijs; G. Boetes 95 punten 2e prijs; H. van der Weij 95 punten 3e prijs; H. Rispens 95 punten 4e prijs;
  2e afdeling, E. IJtsma 93 punten 1e prijs; E. Hoekstra 89 punten 2e prijs; H. van der Laan 89 punten 3e prijs; R. van Lune 89 punten 4e prijs;
  Tevens waren twee prijzen beschikbaar gesteld voor die schutters die over alle oefeningen, die met scherpe patronen inbegrepen het hoogste puntengemiddelde hadden behaald. De 1e prijs werd aan J Pijnacker met 41 1/5 punt, de 2e aan A. Kamstra met 41 11/18 punt.
 • Een gevoelige afleer? - 4 Januari 1935
  Buitenpost - “Bij het laten knallen van carbidbussen op Nieuwjaarsdag werd de 16-jarige Popke M. Bakker alhier zodanig aan het gezicht gewond, dat hij zich moest laten helen door dr. IJ. de Jager. De toestand laat zich gunstig aanzien. Moge dit voor hem en anderen een gevoelige afleer zijn.”
 • Aangereden en gedood - 21 Maart 1935
  Gisteravond is op den rijksstraatweg te Buitenpost het 5-jarig zoontje van de familie Beets door een auto, bestuurd door den heer B. uit Kollum, aangereden en op slag gedood. Daar de jongen plotseling achter de boomen te voorschijn kwam, kon de chauffeur de aanrijding niet vermijden.
 • Grote brokken ijs - 25 Juni 1935
  Kollum/Lutjepost –- “Maandagmiddag ontlastte zich boven onze regio een onweersbui, gepaard met zulk een hevigen hagelslag en neervallende stukken ijs ter groote van kipeieren, dat vele ramen en glazen het moesten verduren. Van vele huizen en gebouwen werden de ruiten vernield, o.a. een tiental van de Chr. School te Kollum. Ook de broeikassen van tuinders en particulieren kwamen er niet te best af. Het te velde staan de gewas heeft nogal wat geleden. Te Lutjepost en de Mieden onder Buitenpost is veel schade aangericht aan de vruchtbomen en gewassen. Een 8-tal kippen is alhier gedood door de groote brokken ijs”.
 • Luchtbescherming - 30 September 1936
  Buitenpost - Heden had ten gemeentehuize alhier op initiatief van den burgemeester een bijeenkomst plaats van geneeskundigen en de commandanten van den Luchtbeschermingsdienst in de gemeente Achtkarspelen, ten einde te komen tot de vorming van de noodige reddingsploegen. In deze ploegen kunnen zoowel vrouwen (meisjes) als mannen (uitsluitend niet-dienstplichtigen) worden opgenomen. De werkzaamheden van een reddingsploeg moeten in geval van nood verzekerd zijn. Daarom is het noodig dat de leden zich voor eenige jaren verbinden bij en na een luchtaanval of andere ramp hulp te verleenen. Voor de opleiding zullen in deze gemeente zes cursussen voor Eerste Hulp bij Ongelukken worden gegeven. Het is te hopen dat er veel belangstelling komt voor dit zoo noodzakelijke werk en de cursussen die belangeloos worden gegeven, met ambitie worden gevolgd.
 • Viering huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard - 10 Januari 1937
  Door de oudercommissie van de openbare lagere school alhier is besloten de blijde gebeurtenis te vieren met een kinderfeest op de zaal van den heer Klamer. Het is de bedoeling bij de school een boom te planten waarna de kinderen met muziek naar café Klamer zullen trekken. Daar zullen enkele interessante films voor hen worden gedraaid terwijl traktaties en gezang de feeststemming niet weinig zullen verhoogen. Aan het slot zal een vuurwerk worden afgestoken. Des avonds zal eene muziekuitvoering van "De Woudklank" met den humorist Stap gelegenheid bieden voor de ouderen den dag feestelijk te vieren.
 • Bijzondere Vrijwillige Landstorm en Burgerwacht - 25 Maart 1937
  Buitenpost 25 Maart Hedenavond werd alhier een feestelijke jaarvergadering gehouden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en Burgerwacht. De leiding berustte bij den heer P. Eringa. Het verslag van den penningmeester den heer H.J. Fernhout gaf een batig saldo aan van fƒ48. Hierna volgde het jaarverslag van de Burgerwacht bij monde van den commandant, den heer J. Pijnacker. In het afgeloopen jaar hebben er 27 schietoefeningen plaats gehad met K.S.O. geweer. 8000 patronen ongeveer werden verschoten. Terwijl het jaar begonnen werd met 40 leden zijn er thans 55. Over het het algemeen wordt er goed geschoten. Niet alleen schietoefeningen werden gehouden maar ook theorie in geweer al kon hiervan meer gebruik worden gemaakt. Hierna volgde een causerie van den heer J. Keur over "Wat ik In Atjeh beleefde". Na verschillende samenspraken en toespraken volgde de prijsuitdeellng Aan de B.V.L.-leden werden 6 prijzen uitgedeeld en aan de Burgerwachters 11 prijzen en een wisselbeker. De heer S. Algra sprak namens de Burgerwacht enkele woorden van waardeering tot den commandant den heer J Pijnacker. Hij overhandigde dezen een cadeau voor het vele werk dat hij voor de vereeniging gedaan heeft.
 • Vergiftiging door voedsel - 31 Maart 1937
  Buitenpost - Een vreemd ziektegeval heeft zich dezer dagen in Buitenpost in Friesland voorgedaan. De vijf kinderen van den arbeider H. Oldenburger zijn plotseling ziek geworden, nadat twee der kinderen een middag bij vriendjes in het dorp op bezoek waren geweest. De dokter ter plaatse achtte overbrenging van drie der kinderen naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen noodzakelijk. Uiteraard werd aan vergiftiging gedacht. Etensresten werden in beslag genomen en ter onderzoek opgezonden. Naar wij vernemen is omtrent het karakter dezer ziekte nog niets definitiefs gebleken. De doktoren staan hier voorloopig nog voor een raadsel. Intusschen is een der naar Groningen vervoerde kinderen, een 4-jarig meisje, dezer dagen overleden. Het lijkje van het kind zou aanvankelijk gisteren te Buitenpost ter aarde worden besteld, doch de officier van Justitie heeft nog geen vergunning voor de teraardebestelling gegeven. Nadat de begrafenis gisteren tot vandaag was uitgesteld, moest deze ook heden weer tot nader order worden uitgesteld. De twee andere kinderen van O. verblijven nog steeds in het Academisch Ziekenhuis, waar hun ziektegeval een punt van ernstig onderzoek uitmaakt. Uiteraard heeft het vreemde geval in Buitenpost en in den omtrek heel wat beroering gewekt. De deernis met de zwaar getroffen familie is algemeen. Naar verluidt zou hier voedselvergiftiging in het spel zijn. Enkele jaren geleden toch zijn te Buitenpost ook enkele personen na het nuttigen van regeringsvleesch, blikvleesch, ziek geworden. Wij vernemen dat het gezin O. sedert dien tijd geen regeringsvleesch meer heeft gegeten. Intusschen tast men nog in het duister omtrent het ware karakter van deze kwaadaardige ziekte en het geval heeft zich nog weer verergerd doordat gisteren ook de moeder ongesteld is geworden.
 • De "vergiftiging" te Buitenpost blijkt dysenterie te zijn - 3 April 1937
  Men is er thans in geslaagd den aard der ziekte, waardoor vijf leden van het gezin van den arbeider H. Oldenburger in Buitenpost werden aangetast, vast te stellen. Drie kinderen zijn, zooals bekend, naar het R.K. ziekenhuis te Groningen overgebracht, waar één van hen is overleden. De behandelende geneesheren stonden aanvankelijk voor een raadsel. Na ernstig onderzoek is thans gebleken, dat vergiftiging uitgesloten moet worden geacht. De kinderarts dr J. van der Velde heeft geconstateerd dat men hier te doen heeft met een geval van dysenterie. Of de ziekte het gevolg is van het drinken van besmet puiwater moet door onderzoek alsnog worden uitgewezen. De toestand van de beide kinderen, die thans nog verpleegd worden, is thans gunstig.
 • Luchtbeschermingsorganisatie - 12 April 1937
  Buitenpost 10 April Heden kwam op het gemeentehuis alhier een 80-tal ingezetenen van alle gezindten bijeen ter bespreking van de luchtbeschermings-organisatie ter plaatse. De vergadering stond onder leiding van het hoofd van den luchtbeschermingsdienst den heer Pijnacker. Nadat deze doel en werkwijze van den dienst had uiteen gezet en daarbij in het bijzonder had gewezen op de noodzakelijkheid van algemeene medewerking omdat een algemeen menschlievend doel wordt beoogd gaven alle aanwezigen zich spontaan op waarna indeeling bij verschillende hulpdiensten volgde. Deze hulpdiensten zijn de volgende: Alarmeeringsdienst, ordonnance, hulppolitie, brandweer, geneeskundige dienst, ontsmettingsdienst, opruimingsmings- en hersteldienst. Zooals bekend zullen op een tijdstip liggende tusschen 14 April a.s. des voormiddags 7 uur en 16 April des avonds 11 uur plaatselijke oefeningen worden gehouden in de gemeente. Het ligt te Buitenpost in de bedoeling behalve dat de diensten door ordonnansen worden gewaarschuwd tevens hiervoor de sirene te bezigen. Wanneer in het genoemde tijdvak Buitenpost dus wordt opgeschrikt door sirene-geloei dan zal een ieder aangesloten bij den luchtbeschermingsdienst zich ten spoedigste moeten melden bij zijn groep.
 • Chr. voetbalclub opgericht - 26 Maart 1938
  Buitenpost - Gisteravond werd alhier in de Gerbo-zalen een vergadering gehouden om te komen tot oprichting van een Christelijke voetbalclub. Nadat de heer Wijtsma het een en ander had toegelicht aangaande het voetballeven gaven alle aanwezigen pl.m. 25 in getal, zich op als lid. Aan Plaatselijk Belang, dat terzelfdertijd vergaderde, werd een motie gezonden met verzoek om steun voor een geschikt terrein. Deze werd toegezegd.
 • Luchtbeschermingsorganisatie - 12 April 1938
  Buitenpost - Heden kwam op het gemeentehuis alhier een 80-tal ingezetenen van alle gezindten bijeen ter bespreking van de luchtbeschermings-organisatie ter plaatse. De vergadering stond onder leiding van het hoofd van den luchtbeschermingsdienst den heer Pijnacker. Nadat deze doel en werkwijze van den dienst had uiteen gezet en daarbij in het bijzonder had gewezen op de noodzakelijkheid van algemeene medewerking omdat een algemeen menschlievend doel wordt beoogd gaven alle aanwezigen zich spontaan op waarna indeeling bij verschillende hulpdiensten volgde. Deze hulpdiensten zijn de volgende: Alarmeeringsdienst, dienst ordonnance, hulppolitie, brandweer, geneeskundige dienst, ontsmettingsdienst, opruimings- en hersteldienst. Zooals bekend zullen op een tijdstip liggende tusschen 14 April a.s. des voormiddags 7 uur en 16 April des avonds 11 uur plaatselijke oefeningen worden gehouden in de gemeente. Het ligt te Buitenpost in de bedoeling, behalve dat de diensten door ordonnansen worden gewaarschuwd, tevens hiervoor de sirene te bezigen. Wanneer in het genoemde tijdvak Buitenpost dus wordt opgeschrikt door sirene-geloei, dan zal een ieder aangesloten bij den luchtbeschermingsdienst zich ten spoedigste moeten melden bij zijn groep.
 • Hoog water in Friesland - 17 Januari 1939
  Buitenpost-Oosteinde zonder bemaling
  Het meeste last van het hoge water ondervinden wel de ingelanden van den polder Buitenpost-Oosteinde waarvan de molen 10 November j.l. is afgebrand. Reeds 6 weken staan daar de landerijen onder water en staat bij verscheidene boeren het water in den koestal. Groote voorraden hooi en ander voer zijn al verloren gegaan. In dezen polder hangt men natuurlijk geheel van het boezemwater af en eerst als dit beneden peil is kan men de dijken doorsteken om zoodoende doende van het water bevrijd te worden.
 • Luchtbescherming - 18 April 1939
  Buitenpost 17 April Op initiatief van den burgemeester van de gemeente Achtkarspelen werden gedurende de 2 afgeloopen weken in de verschillende dorpen van deze gemeente propaganda-avonden gehouden tot oprichting van onder-afdeelingen van de Ned. vereniging voor Luchtbescherming. Op de bijeenkomsten werd het woord gevoerd door den burgemeester en het hoofd van den gemeentelijken luchtbeschermingsdienst den heer J. Pijnacker, terwijl door vertooning van een film aan de aanwezigen een duidelijk inzicht werd verstrekt over het nut en het wezen van de luchtbescherming. Als gevolg van deze intensieve propaganda kon een gemeentelijke afdeling worden gevormd met een ledental van reeds meer dan 750 verdeeld over de onderafdeelingen Buitenpost, Augustinusga, Drogeham, Gerkesklooster-Stroobos, Harkema-Opeinde, Twijzel-Kooten, Rottevalle, Surhuisterveen, Surhuizum en Twijzelerheide. Er zal getracht worden het ledental in de eerstkomende weken nog op te voeren waarvoor zich in alle dorpen reeds dames beschikbaar stelden. Er is een gemeentelijk bestuur gevormd van 12 personen n.l. uit elk dagelijksch bestuur van de onderafdeellngen 1 persoon. Burgemeester Eringa nam het voorzitterschap op zich terwijl als voorl. secr.-penn. is aangewezen de heer J.B. Nienhuis, comm. ter secr. te Buitenpost.
 • Christelijk Historische Kiesvereeniging - 25 April 1939
  Buitenpost 23 Februari Hedenavond kwam alhier de Chr Kiesvereeniging bijeen onder voorzitterschap van den heer H.J. Fernhout. Uit het jaarverslag van den secretaris den heer J. Pijnacker bleek dat het ledental was geklommen van 33 op 49 terwijl ter vergadering zich ook nog een tweetal opgaf zoodat dit thans bedraagt 51. Door de vergadering werd een lijst vastgesteld van een tiental namen van personen te plaatsen op de groslijst candidaten gemeenteraad terwijl ook verder nog verschillende aangelegenheden in verband met de op handen zijnde verkiezingen werden besproken. Tot afgevaardigden naar de vergadering van de gemeentelijke kiesvereeniging werden benoemd de heeren P. van Eisenga J. van der Net en R. Wijma. Na afhandeling van de zakelijke agenda werden door ds Hannema met diens epidiascoop beelden vertoond uit het Heilige Land vergezeld van eene toepasselijke toelichting. Een en ander viel zeer in den smaak. Door ds Hannema werd de gezellige bijeenkomst op de gebruikelijke wijze gesloten.
 • Burgerwacht geïnstalleerd - 3 Juli 1939
  Buitenpost - Het was heden voor de „Buitenposter Burgerwacht, waaronder ressorteeren de dorpen Buitenpost en Twijzel, een belangrijke dag. In den tuin van het gemeentehuis alhier had namelijk de installatie plaats van de geuniformeerde mobile afdeeling alsmede de overdracht van het vaandel, dat door de dames der leden en andere ingezetenen van Buitenpost en Twijzel aan de Burgerwacht werd aangeboden.
 • Raadsvergadering - 10 Juli 1939
  Toelating nieuwe raadsleden
  Hierna werden de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van den raad ter fine van onderzoek in handen gesteld van eene commissie bestaande uit de heeren Hiemstra, Fennema en van der Wal. De heer Fennema maakte bezwaar overeenkomstig art. 25 der Gemeentewet tegen toelating van den heer Pijnacker als raadslid omdat deze hoofd van den gemeentelijken luchtbeschermingsdienst is en daarvoor eene vergoeding van f 150 per jaar ontvangt. De meerderheid der commissie beschouwde den heer Pijnacker niet als ambtenaar in den zin der wet. Na breedvoerige besprekingen is met 11 tegen 6 stemmen, die van de heeren Postuma, A. Veenstra, Fennema, Storm, Muller en van Dijk besloten ook den heer Pijnacker als raadslid toe te laten. De heer Fennema zei daarop van dit besluit bij Ged. Staten in beroep te gaan.
 • Raadsvergadering - 28 Augustus 1939
  Ingekomen stukken
  Niet toegelaten als raadslid
  Eene resolutie van Ged Staten houdende niet-toelating toelating van den heer J. Pijnacker te Buitenpost als lid van den raad dezer gemeente. Van dit besluit is de heer Pijnacker in beroep gegaan bij de Kroon.
  Een schrijven van Ged. Staten houdende mededeeling dat de minister van Binnenlandsche Zaken bezwaar maakt de toelage van het hoofd van den luchtbeschermingsdienst van f 50 tot f 150 te verhoogen.
 • De nieuwe brug bij Blauwverlaat - 4 November 1939
  Naar wij van bevoegde zijde vernemen zal de nieuwe brug alhier 20 November voor het verkeer worden opengesteld. Maandag a.s. verdwijnt de oude draalbrug. Er is reeds voor het verkeer tusschen Augustinusga en Buitenpost een hulpbrug gereed in den vorm van een praam met leuning voor wielrijders en voetgangers. Auto’s e.d. zullen hun route over Stroobos en Kootstertille dienen te nemen.
 • Hoofd Luchtbeschermings Dienst - 20 December 1939
  Onvereenigbaar met het raadslidmaatschap
  ’s Gravenhage 20 December
  Op grond dat de heer J.P. (Pijnacker-red) te Buitenpost hoofd van den luchtbeschermingsdienst aldaar is werd hij door Ged. Staten van Friesland niet toegelaten als lid van den raad der gemeente Achtkarspelen. De heer P. kwam van dit besluit in beroep bij de Kroon. Bij Kon besluit is thans dit beroep ongegrond grond verklaard uit overweging dat de heer P. ondergeschikt is aan den burgemeester en moet worden aangemerkt als ambtenaar in den zin der wet.
 • Miltvuur - 23 Januari 1940
  Onder het vee van den veehouder B.O. van der Ploeg alhier is miltvuur geconstateerd.
 • Ontevreden steuntrekker - 31 Januari 1940
  R.B. 24 jaar, landarbeider te Surhuisterveen kwam op 30 December aan het bureau van Armenzorg te Buitenpost met het verzoek om een voorschot. Toen hij op dat oogenblik daaraan aan niet geholpen kon worden heeft verdachte zich nijdig gemaakt en ging niet weg. Rechter tot getuige: Hebt u verdachte gelast last heen te gaan. Getuige: Neen, ik heb den chef-veldwachter gewaarschuwd. Eis en en vonnis vrijspraak.
 • Treinbotsing bij Buitenpost - 18 Maart 1940
  Buitenpost - In de nabijheid van het station van Buitenpost aan de zijde van Groningen is gisteravond een vrij ernstig spoorwegongeluk gebeurd, dat echter alleen tot materiële schade beperkt bleef. De personentrein, die om 7 u. 12 uit Groningen vertrekt, is daar op een goederentrein gereden, welke het station Buitenpost juist had verlaten. Men gelooft, dat het ongeluk te wijten is aan een verkeerden wisselstand. De locomotief van den personentrein botste op een van de goederenwagons, met het gevolg, dat deze wagen geheel bovenop de locomotief kwam te liggen en totaal werd vernield. De locomotief geraakte buiten de rails. Nog meer goederenwagens werden door door den schok ernstig beschadigd, evenals verscheidene personenwagens, waarvan hoofdzakelijk de ruiten werden vernield. Een vrouwelijke passagier kreeg een niet ernstige hoofdwond. De locomotief van den goederentrein kreeg geen schade. Deze werd losgekoppeld en achter den personentrein gezet om naar Leeuwarden te worden gebracht. Het verkeer was voor een goed deel gestremd, doch men is terstond met de opruimingswerkzaamheden begonnen.
 • Verkeersongeval - 23 Maart 1940
  Gerkesklooster 22 Maart - Heden overkwam kwam den melkrijder H.K. Dijkstra wonende onder Buitenpost een vrij ernstig ongeval. Bij de boerenhuizinge van den heer E. Turkstra aan den Dijkhuisterweg schrok het paard van het lawaai van zwanen die bij den wal opliepen. Het paard maakte plotseling een zwenking de bestuurder viel over den dissel en geraakte onder den wagen. In bewusteloozen toestand is hij de woning van bovengenoemden veehouder binnengedragen en te bed gelegd. De ijlings ontboden geneesheer dokter van der Kam heeft den patient die een kaakfractuur en verwondingen aan hoofd en armen had bekomen. Na verloop van een paar uren met eigen auto naar zijn woning overgebracht. De toestand is bevredigend.
 • Luchtbescherming - 1 Mei 1940
  Buitenpost 1 Mei - Door de cursisten van den cursus in E.H.B.O. uitgaande van den luchtbeschermingsdienst werd examen afgelegd ter verkrijging van het diploma E.H.B.O. welk examen werd afgenomen door de doktoren Uffelie en Geerlings van Leeuwarden. Bij monde van eerstgenoemde werd medegedeeld dat behoudens een enkele uitzondering een uitstekend examen was afgelegd en aan alle deelnemers (sters) het diploma kon worden uitgereikt. Dit zijn de dames P. Hagen, P. van Mourik, E. Turkstra, J. Vries, F. Harmsma, J.G. Goslinga, C.F. Hoekstra en A. Stiksma te Buitenpost. J. Kooi en Wilh. Visser te Stroobos en de heeren H. Kimm, W. Blauw, J.B. de Jong te Buitenpost en W. Veenstra en E.K. Meijer te Gerkesklooster. Gewezen werd op het groote nut van het diploma vooral in oorlogstijd maar toch ook onder normale omstandigheden terwijl werd opgewekt het geleerde door periodieke oefening te onderhouden. Het hoofd van den luchtbeschermingsdienst de heer J. Pijnacker die het examen mede bijwoonde woonde bracht dank aan de leiders der cursussen te Buitenpost en Gerkesklooster resp. de doktoren R.G. Keyser en J.P. van der Kam alsook aan de cursisten. Door dit examen is het weder mogelijk geworden twee geoefende transportploegen aan den Geneeskundigen dienst van den luchtbeschermingsdienst toe te voegen waardoor het aantal gediplomeerde deelnemers (sters) in de gemeente is gestegen tot 120.
 • Buitenpost - 8 Mei 1940
  De Leeuwarder Courant deed in 1940 verslag van een rechtszaak, die betrekking had op een spoorwegongeluk te Buitenpost en we kunnen het volgende lezen: “H.K, 40 jaar, arbeider-telegrafist te Buitenpost, is ten laste gelegd, dat hij als treindienstgeleider, belast met den dienst op het station te Buitenpost van het binnenkomen van een trein, rijdende van Groningen naar Leeuwarden, hoogstonvoorzichtig, onnadenkend en onbedachtzaam heeft nagelaten de bewuste handel omhoog te halen. Tengevolge hiervan is trein 374 het station Buitenpost binnen komen rijden op spoor II, terwijl op dat oogenblik op dit spoor een goederentrein stond en tegen den achtersten wagen van genoemden goederentrein is gebotst. Een en ander had plaats in den avond van 18 Maart”. In het krantenverslag komen de namen van twee getuigen voor, die werden gehoord, t.w. K. de Vries, rangeerder en stationchef Boerke. U.U. Braam was op de bewuste avond machinist op de trein. Verdachte verklaarde, dat hij met de Vries afsprak dat de goederentrein op lijn 2 in plaats van op lijn 3 zou komen. Hij bracht de wissels in een stand, dat zulks kon gebeuren, deed daarna andere werkzaamheden en toen Visvliet de aankomst van den trein meldde, zette de verdachte de seinen op veilig. Doch vergat de wissels zoo te zetten, dat de sneltrein door spoor 1 zou loopen. Dit was goed afgesproken. Doch toen de sneltrein binnenliep, volgde er een geweldigen knal. De sneltrein was op spoor 2 geloopen en ingereden op den goederentrein, waardoor enkele wagens ernstig beschadigd waren. De officier van Justitie wijst er op dat de verdachte zeer gunstig bekend staat. Maar hij bekleedt een zeer verantwoordelijke betrekking. Hij is er niet mee af, door te zeggen: "Ik heb het vergeten, ik heb gesuft". Wij leven in een tijd, dat er telkens wijziging in den treinenloop komt. En dan heeft men personeel noodig, dat de dienst in de puntjes kent en steeds op zijn qui vive is. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Spreker voelt er niet voor in dezen een geldboete op te leggen en eischt 3 weken gevangenissstraf”.
 • Stratenplan Buitenpost - 20 Mei 1940
  Voor het stratenplan te Buitenpost is in totaal aangekocht rond 9 Ha grond. Voor zoover niet benoodigd voor wegenaanleg, enz. wordt besloten dit land voor ëën jaar te verhuren aan de tegenwoordige huurders en de tuinbouwvereeniging 'De Noordoosthoek' voor de thans geldende huursommen per pondemaat.
 • Commissaris bij Raadsvergadering - 22 Juni 1940
  'Gevaarlijke' rede burgemeester P.Eringa -red.
  Hedenmorgen 9 uur heeft de Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin in de provincie Friesland een bezoek aan den raad gebracht. De voorzitter, burgemeester P. Eringa, hield een rede waaraan wij het volgende ontleenen: "Mijnheer de Commissaris, ik heet u mede namens den gemeenteraad hartelijk welkom in deze vergadering. Onder de tegenwoordige omstandigheden is het ons een verkwikking dat u als Commissaris der Koningin in ons midden zijt. Van uw Koningin hebt u de instructie ontvangen om vierjaarlijks de gemeenten in uw provincie te bezoeken en u volbrengt die taak ondanks alles en geeft daarmee mee een exempel omtrent de wijze waarop wij allen onder deze omstandigheden hebben te handelen. Ik zal bij de kritieke onzekerheid dan ook niet in beschouwing treden over den toestand in en van deze gemeente".
 • Drijven van vee - 25 Juni 1940
  Verboden is het drijven langs der weg van gekoppeld vee. Voor drijven van los vee wordt naar gelang van het aantal stuks de aanwezigheid van één of meer personen vereischt. In de bebouwde kom van Buitenpost en Surhuisterveen en op de verkeerswegen rijksstraatweg Groningen - Leeuwarden, betonweg Kootstermolen - Rottevalle en straatweg Jachtveld - Groninger grens, ontmoet dit los drijven ook op deze wijze bezwaar voor het verkeer waarom wordt besloten dit los drijven te verbieden voor zoover dit althans niet vóór des morgens 7 uur plaats heeft.
 • Kabelballons in Nederland - in Friesland vier gedaald - 18 September 1940
  Door den straffen wind uit Westelijke richtingen zijn gisteren verscheidene Engelsche kabelballons die van hun bases waren losgerukt naar Nederland afgedreven en hebben op verschillende plaatsen aan hoogspanningsnetten telefoondraden enz. schade aangericht. Ten gevolge van de storing in de stroomlevering werden de electrische pompen van het bedrijf der Interc Waterleiding te Noord-Bergum stroomloos waardoor stagnatie in de waterlevering ontstond. Om halfeen kon het bedrijf weer normaal werken.
  Over Achtkarspelen dreven twee ballons welke in de dorpen Rottevalle, Boelenslaan, Surhuisterveen, Drogeham, Rohel en Buitenpost schade aanrichtten. Op verscheidene plaatsen werd het bovengrondsche electrische net meer of minder ernstig beschadigd. Te Surhuisterveen was de schade vrij aanzienlijk. Door het onklaar raken van het electrische net was de gemeente een gedeelte van den dag van electrischen stroom verstoken.
 • Provinciale publicatie - van het Departement van Landbouw en Visscherij -
  PAARDENVORDERING - 28 November 1940

  De Provinciale Voedselcommissaris voor Friesland maakt in opdracht van den Bevelhebber van de Duitsche Weermacht in Nederland bekend dat een ieder die bezitter en houder is van één of meer paarden van drie jaar en ouder (geen hengsten) verplicht is deze paarden ter monstering aan te bieden voor eventueele levering aan de Duitsche Weermacht en wel des voormiddags 9 uur voor onderstaande districten der Landbouw Crisis Organisatie voor Friesland, op de daar achter vermelde plaatsen:
  (...) district 22 - Nrd Achtkarspelen te Buitenpost (...)
 • Overdracht Grafmonument Enno Dijkstra - 11 December 1940
  Heden had alhier in allen eenvoud de overdracht aan de familie plaats van een gedenksteen op het graf van den in den oorlog te Wons gesneuvelden inwoner E. Dijkstra. De overige manschappen van de sectie waarbij Dijkstra diende, die allen gespaard bleven, hadden het initiatief genomen om zijn nagedachtenis te eeren door het oprichten van een eenvoudig gedenkteeken op zijn graf. Hedenmiddag waren zij daartoe bijeengekomen in de consistorie der Geref. kerk te Buitenpost met de familie en enkele genoodigden, ongeveer 50 personen. Nadat men gezamenlijk naar het graf op de oude begraafplaats alhier was gegaan, kreeg aldaar allereerst het woord de heer H. Koster uit Hemelum, die namens de gevers den steen aan de familie overdroeg. Namens de familie werd de steen aanvaard door ds. Goslinga, Geref. predikant alhier, die tevens eenige toepasselijke woorden sprak naar aanleiding van den in den steen gebeitelden tekst: "Zijt getrouw tot den dood en Ik zal U geven de kroon des levens". Vervolgens sprak de secretaris der gemeente Achtkarspelen de heer H.J. Fernhout. Hij memoreerde dat Dijkstra de eenige gesneuvelde in deze gemeente was, terwijl nog één wordt vermist. Ten slotte sprak nog de predikant van Wons, die ook bij de begrafenis op het kerkhof in Wons op den 15en Mei tegenwoordig was geweest. Hiermede was de korte plechtigheid afgeloopen.
 • Winterhulp Nederland - 9 December 1940
  De opbrengst der collecte Winterhulp Nederland is te Buitenpost f 100,92
 • Aanbesteding - 20 December 1940
  De bouw van een klein burgerwoonhuis op de nieuwe uitbreiding te Buitenpost voor rekening van den heer P. N. Bulthuis is opgedragen aan den heer N. J. Bulthuis te Buitenpost voor fƒ2500,-
 • IJsclub Buitenpost e.o. - 23 December 1940
  HARDRIJDERIJ van Jongens tot en met 15 jaar op WOENSDAG 24 DECEMBER 1940
  Prijzen 10 ƒ5 en 2
  Aangifte tot 12 uur bij BALLING tel. 2
  Aanvang rijderij 1 uur (off tijd IJs en Weder dienende)
  Lid B. v. IJsclubs
 • Bij Friesche sagenvertellers... - 26 Januari 1941
  "in de ziel van den Fries leeft nog veel van het primitieve en wilde van den Germaanschen heiden" in Het Vaderland - een van de verhalen - "Het boek van den zwarten zak"
  Mijn oom Anders (Andries), hier uit Harkema, vertelde een oude man mij, bezat de vrije kunst. Die leerde hij uit het boek "Boek van den zwarten zak", zooals moeder het altijd noemde. Dat boek was in Leeuwarden te krijgen en is ook bij zijn dood met hem in de kist gekomen. Men moest, het even vlug terug kunnen lezen als vooruit. Wie dat niet kon, ging er zelf aan. Zoo heeft zijn vrouw het eens beleefd, dat het terug-lezen haar niet al te best afging. En ineens zat de geheele vorst van de schuur vol zwarte kraaien. Gelukkig kreeg Anders in de gaten wat er gebeurde en hij was er gauw bij om het lezen over te nemen. Anders was het er slecht met zijn vrouw voorgestaan. Nu vertrokken de kraaien weer snel. Op zekeren keer liep Anders met een zwager van hem naar Buitenpost om op het gemeentehuis de geboorte van een kind aan te geven. Onderweg kwam hun een boer met paard en wagen achterop. Zij vroegen, of zij mochten meerijden - er was plaats genoeg - maar de boer weigerde. Dat zal ik hem wel betaald zetten, zei Anders tegen zijn reisgenoot, hij moet maar eens even geduld hebben. En ja, toen zij in Kootstermolen waren, stonden paard en wagen daar pal midden op den weg en de boer hield met stijve handen de teugels vast. Het rijtuig kon beslist niet van zijn plaats komen. Toen de mannen in Twijzel waren, zei Anders: Nu moet hij maar wat dichterbij komen. Na een poosje reed de boer hun ook werkelijk voorbij, maar even voor Buitenpost liet Anders hem weer stilstaan en zoo waren zij nog eerder op het gemeentehuis dan hij. Op den terugweg mochten Anders en zijn zwager wel mederijden!
 • Een teleurgestelde maaier - 5 Maart 1941
  F. van der W., 35 jaar, landarbeider te Lutjepost, had aangenomen het land van Th. de Bruin te maaien. Men was overeengekomen dat v.d. W per pondemaat zou worden betaald. Het werk viel van der W. leelijk tegen, het kon lang niet voor hem uit en hij vroeg de Bruin om betaling per uur. De Bruin wilde hier niet op ingaan en over deze weigering wond van der W. zich zoo op dat hij de Bruin achterna ging met opgeheven hooivork daarbij roepend:"Ik zal je doodsteken". Verdachte ontkent dit. Hij zou verdachte met een stok achterna geloopen zijn en ook niet over„doodsteken hebben gerept. Verdachte zou geroepen hebben: "Betalen of ik geef je op je b..... ". Rechter: "Dat had je ook met je handen kunnen doen". Verdachte beweert dat na hem nog drie maaiers uit het land zijn weggeloopen omdat het niet te maaien was. Het gras zat vol ijzerdraad en stukken steen. Het contract had men de helft loon gekost. Eisch: F 10,- boete of 10 dagen, vonnis: F 5,- boete of 5 dagen.
 • Groote brand te Buitenpost - 8 Maart 1941
  Garage en pakhuis afgebrand In den afgeloopen nacht ongeveer halftwee zijn door onbekende oorzaak de garage en het pakhuis van gebroeders van der Meulen, expediteurs te Buitenpost, staande aan de Kerkstraat tot den grond toe afgebrand. Een groote hoeveelheid stukgoederen welke dien dag juist van Groningen bestemd voor Leeuwarden waren aangevoerd alsmede twee vrachtauto’s, een aanhangwagen en een personenauto werden een prooi der vlammen. Een benzinevat van plm. 180 liter benzine sprong met een knal uiteen waardoor het vuur fel oplaaide. De brandweer die direct ter plaatse was, stond eerst voor de moeilijkheid waar het water vandaan te halen daar dit van grooten afstand moest worden aangebracht. Het gebouw brandde dan ook tot den grond toe af terwijl niets uit de vlammen gered kon worden. De belendende gebouwen liepen eerst ook vrij groot gevaar. Uitbreiding kon echter gelukkig nog worden voorkomen door de belendende gebouwen nat te houden. Van de garage bleef echter niets gespaard. De schade die in de duizenden loopt wordt door verzekering gedekt.
 • Distributie-overtredingen - 15 Maart 1941
  H.D. (Harm Dijkstra-red), 50 jaar, brandstoffenhandelaar te Buitenpost verstrekte geen opgave van zijn voorraad kunstmeststoffen over de maanden Juli en Augustus en werd deswege veroordeeld tot f 25,- boete of 25 dagen hechtenis mede omdat bleek, dat verdachte de staat niet inzond omdat hij zonder bons had verkocht.
 • Afscheid juffrouw Weidijk - 31 Maart 1941
  31 Maart 1941 was het de dag waarop mej. G.D. Weidijk, gedurende 38 jaren onderwijzeres aan de openbare lagere school te Buitenpost, met pensioen het onderwijs ging verlaten. ’s Namiddags nam de oudercommissie in de klas afscheid van haar bij welke gelegenheid de voorzitter dr Keijser waardeerendc woorden sprak en namens de schooljeugd en de oudercomnmissie een paar boekwerken aan mej. Weidijk werden uitgereikt ter herinnering. ’s Avonds werd een ouderavond gehouden op de zaal van den heer Bolling. Na afwikkeling van de gewone zakelijke punten van de agenda werd ook hier op een waardige hartelijke wijze afscheid genomen nomen van mej. Weidijk als onderwijzeres. Dr Keijser als voorzitter van de oudercommissie, de heer A.S. Tuinman namens oud-leerlingen, wethouder Mulders, de heer P. Stuiveling als oud-hoofd der school, de heer H.J. Fernhout als secretaris der gemeente Achtkarspelen en de heer H.H. Kimm als hoofd der school voerden het woord. De clou van de afscheidsplechtigheid was het oogenblik toen op verzoek van den heer Tuinman het tooneelscherm schijnbaar automatisch opging en voor de verwonderde oogen van mej. Weidijk een prachtige Friesche stoeltjesklok haar tegenlachte als haar toekomstig eigendom.„"Al heeft mej. Weidijk altijd wel geweten hoe laat het was toch zal zij met genoegen straks den tijd aflezen van dit uurwerk", aldus de heer Tuinman, "Laat deze klok dan voor mej. Weidijk nog lang den tijd mogen aangeven van veel prettipe uren". Zeer onder den indruk dankte mej. Weidijk voor alles wat haar dezen dag en dezen avond het afscheid van haar levenstaak heeft verlicht.
 • Van 15 meter hoogte gevallen - 16 Mei 1941
  Buitenpost 15 Mei - Hedenmorgen had alhier een ongeval plaats dat nog betrekkelijk goed is afgeloopen. De 45-jarige timmerman P. Heidema was met zijn broer bezig den omloop van den molen te Buitenpost te repareeren. Tengevolge van de breuk van een balk die er nog gaaf uitzag maar van binnen geheel vermolmd bleek, bezweek de omloop tijdens de werkzaamheden en stortte Heidema van een hoogte van plm 15 M neer. Hij kwam op den rug terecht en werd gelukkig niet door de vallende stukken hout en gereedschappen getroffen. Per draagbaar werd hij op last van den onmiddellijk gearriveerden arts naar zijn woning vervoerd. Naar omstandigheden maakt hij het goed.
 • Beppe kreeg haar spek - 18 Mei 1941
  Zelfs een gemeenteveldwachter kan niet overal verstand van hebben en de Proces-verbaaltaal is een gebied vol voetangels en klemmen. Toen de zoon van S. v.d. B., huisvrouw van P. J. M. te Buitenpost, geverbaliseerd werd omdat hij een stuk droog spek vervoerde kwam er in het proces-verbaal te staan van 'gerookt varkensvleesch'. Rechter, ambtenaar en verdachte zijn het er over eens dat een dergelijk artikel laboreert aan hetzelfde gebrek als de kabouter Wistik uit 'De Kleine Johannes’, n.l. het bestaat niet. En omdat men nu eenmaal niet gestraft kan worden voor het vervoer van iets dat niet bestaat wordt S. v.d. B. vrijgesproken. Dit milde vonnis had zij volgens verdachte’s eigen oordeel ook eerlijk verdiend. Immers ze hadden thuis een varken geslacht. Dat mocht. En nu had ze haar jongen met een stukje droog spek naar haar moeder gestuurd die ziek was en bovendien door haar kinderen onderhouden moest worden. Dat mocht niet, dat sturen van het droog spek n.l. Maar och, wat doe je niet voor een oude zieke moeder. Eerst werd het spek in beslag genomen maar daarna weer vrijgegeven. "En dus krige Beppe it dochs wol", zei de rechter. "Ja, mijnheer", antwoordt de vrouw die opgelucht door de vriendelijke behandeling van die heeren aan de overzijde van de groene tafel en de vrijspraak heen gaat.
 • Paardenmarkt te Buitenpost - 25 Juli 1941 Op Woensdag 6 Augustus 1941 (Markt geopend van 7-16 uur). Met nadruk wordt er op gewezen dat het HANDELEN EN VERVREEMDEN VAN PAARDEN welke vóór 1 Januari 1939 zijn geboren is verboden. Het verhandelen van PAARDEN BENEDEN EEN JAAR IS GEHEEL VRIJ terwijl voor die van ÉÉN JAAR EN OUDER MITS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1939 door of vanwege de Landbouwcrisisorganisatie in bepaalde gevallen ONTHEFFING kan worden verleend. De taxatie-commissie is ter markt aanwezig.
 • Uitlokken valschheid in geschrifte - 1 Augustus 1941
  Th. de B. 29 jaar veehouder te Buitenpost wilde een varken slachten maar kon geen machtiging ging voor huisslachting krijgen. Hij nam toen zijn arbeider W. Tjoelker in den arm dien hij overhaalde onder toezegging van een belooning van f 10 een aanvraagformulier in te vullen waarop hij verklaarde dat hij een varken meer dan vier maanden voor eigen rekening had gemest hoewel hü in het geheel geen varken bezat. Aanvankelijk ging deze vlieger op Tjoelker kreeg een machtiging doch even later kwam het zaakje uit en werd het varken in beslag genomen. De procureur-generaal eischte bevestiging van het vonnis met aanvulling van gronden doch met verzwaring der straf tot 4 weken. De verdediger mr C.H. Beekhuis Jr betwijfelde het feit dat Tjoelker opzettelijk een valsche verklaring heeft ingeleverd. Voor het geval het hof verdachte strafbaar acht drong pleiter aan op het opleggen van een geldboete.
 • 25 Jaar bij het spoor - 2 September 1941
  Buitenpost 2 September De heer G. Rijken wegwachter bjj de Ned. Spoorwegen alhier die gisteren zijn 25-jarige werkzaamheid In dienst der Maatschappij herdacht is des avonds gehuldigd in een bijeenkomst te zijnen huize. De ploegbaas de heer Greijdanus, sprekende namens het spoorpersoneel, bood hem een fraaie rooktafel aan. ’s Middags is den jubilaris door den hoofdopzichter van den dienst van Weg en Werken, den heer Geursen van Groningen, namens de directie der Maatschappij een oorkonde met de gebruikelijke enveloppe overhandigd.
 • Geitenfokvereeniging „Lyts Begjin” - 8 September 1941
  BUITENPOST. 4 Sept, ln de vergadering van de nieuw opgerichte geitenfokvereeniging 'Lyts Begjin' alhier zette de waarnemend voorzitter, de heer K. Bosma, doel en streven der vereeniging uiteen. De oontributie is op 50 cent per lid bepaald. Tot leden van het definitief bestuur zijn gekozen: de heeren K. Bosma, voorzitter, Sj. Nettinga, 2e voorzitter, M. de Boer, secretaris en E. Beiboer, penningmeester. De vereeniging telt thans 20 leden.
 • Bom ontploft - 3 Juni 1942
  Drie ernstig gewonden te Buitenpost Hoe gevaarlijk het is wanneer onbevoegden trachten een bom onschadelijk te maken is Vrijdagavond weer in Buitenpost gebleken. Op de grens van de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland was in een weiland een bom geworpen. Het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst de heer Pijnacker, de chef-veldwachter in Buitenpost de heer van der Spoel en de veehouder P. Poortinga wilden probeeren deze bom onschadelijk te maken en het projectiel indien mogelijk te vervoeren. Terwijl men hiermee bezig was explodeerde het projectiel met het gevolg dat de drie mannen ernstig werden gewond door de wegvliegende scherven. Zij moesten ter behandeling naar het Academisch ziekenhuis te Groningen worden overgebracht.
 • Autogasgeneratoren en Dorsmachines - 7 Maart 1942
  De zes O.T.O.S. zijnde de Onderlinge Brandwaarborg-Mijen (...)3 „Achtkarspelen & Kollumerland c.a. te Buitenpost (...) menen goed te doen haar DEELNEMERS-VEEHOUDERS te WAARSCHUWEN voor het grote brandgevaar 1e. dat men loopt als men auto’s met anthraciethout- hout of turfgasgeneratoren in de schuur voor lading of lossing toelaat. Mocht auto's van een goed werkend brandbluschapparaat zijn voorzien en steeds onder toezicht blijven zolang zij in de schuur aanwezig zijn. 2e. dat er schuilt in het gebruik van dorsmachines die tengevolge gevolge van de benzine en en petroleumnood thans weer als vroeger gedreven worden door locomobielen. Zonder dat deze locomobielen van een goede vonkenvanger en een paar goede blusapparaten zijn voorzien late men ze in geen geval op het erf, laat staan te dicht bij de schuur toe.
 • Fernhout 25 jaar gemeentesecretaris - 2 Augustus 1943
  Hedenmiddag werd in de raadzaal van ’t gemeentehuis alhier in tegenwoordigheid van den burgermeester, de wethouders, de hoofden van dienst en het administratief personeel het feit herdacht dat de heer H.J. Fernhout op I Augustus j.l. 25 jaren in dienst der gemeente Achtkarspelen is geweest. De jubilaris werd toegesproken door den burgemeester, door de beide wethouders, door één der ambtenaren ter secretarie namens het personeel, door den directeur van gemeentewerken, den afdeelings-commandant der marechaussee, door den voormaligen bedrijfschef van het genaaste G.E.B. thans directeur van het electriciteitsbedrijf te Krimpen en door het hoofd van den luchtbeschermingsdienst. De verschillende sprekers brachten de groote bekwaamheden van den heer Fernhout als gemeente-secretaris naar voren die hiervoor vriendelijk dank bracht. Als blijk van waardeering werd hem een enveloppe met inhoud aangeboden. Mevr. Fernhout kreeg een mand bloemen.
 • Hoog loon en veel vrij... - 1 September 1943
  Mevr Matzer v. Bloois (burgemeestersvrouw, red.) te Buitenpost vr. net MEISJE voor d. en n., goed kunnen werken. Hoog loon en veel vrij.
 • Overtreding van de tabakswet - 5 November 1943
  De 49-jarige sigarenfabrikant A.W. te Buitenpost heeft zich schuldig gemaakt aan een heele reeks overtredingen van de Tabakswet. Ten eerste is hem ten laste gelegd, dat hij bij herhaling heeft nagelaten, in het daarvoor bestemde register aanteekening te houden van den inslag van door hem ontvangen partijtjes ruwe tabak. Ten tweede heeft hij een paar maal sigaren uitgeslagen, alweer zonder hiervan aanteekening te houden. Verd. zegt, dat de eerste overtreding een gevolg is van omstandigheden - de geleide-biljetten waren alle voorhanden, maar het boeken was achterwege gebleven - terwijl in het tweede geval de sigaren waren geruild tegen een fiets en dus van verkoop niet kon worden gesproken, naar hij meende. De politierechter veroordeelde den man voor beide feiten tot 2 x f 100 boete of 2 x 10 d.h. Thans werd bevestiging gevorderd - in het requisitoir werd opgemerkt, dat verd. bij de ambtenaren als 'lastig' bekend staat.
  De man heeft meer op zijn kerfstok: hij moest zich ook verantwoorden voor het feit, dat zijn knecht aan een klant sigaren had verkocht, zonder dat deze waren voorzien van de vereischte belastingzegels. Als verweer voerde W. aan, dat hij al een paar weken zonder banderolles zat; hij had den vrachtrijder opgedragen, de noodige zegels uit Groningen mee te nemen, maar deze bleef in gebreke. Toen kwam een klant en vroeg om sigaren: de knecht verkocht ze en het gevolg was, dat zijn patroon door den politierechter werd veroordeeld tot f 100 of 20 d.h. De eisch luidde thans bevestiging.
 • Zwarte handel in fietsen - 4 December 1943
  De 35-jarige veehandelaar P. Mulder te Buitenpost had naar hij zegt een fiets noodig. Hij kocht er een zwart, een nieuwe kar met naar het bleek slechte banden. Deze heeft hij toen de fout bleek, doorverkocht. Den leverancier heeft hij scherp onderhanden genomen en "daarna een andere fiets gekocht van denzelfden man alsmede een "tieme". Daarmee was in totaal een zeer aanzienlijk bedrag gemoeid. De fietsen bleken gestolen te zijn en zijn in beslag genomen hetgeen voor Mulder een groote strop was. Nu is hij geld en fietsen kwijt. En hij kan er niet één terugkrijgen - dat wordt hem hier ter zitting wel duidelijk. Vonnis:ƒ5 of 2 d.h. (dagen hechtenis, red.). Normaliter wordt een handel tusschen particulieren in fietsen niet vervolgd - hier is dat echter wel gebeurd omdat men werd verdacht van schuldheling. Dit vermoeden is geen zekerheid geworden. De boete is dan ook bedoeld als waarschuwing.
 • Zwarte veehandel zwaar gestraft - 13 April 1944
  De clandestiene handel in vee -—en daarmede het clandestien slachten -—is in den loop van de oorlogsjaren belangrijk teruggedrongen. De tuchtrechters krijgen niettemin van tijd tot tijd gevallen van veehouderij-overtredingen te behandelen en dan komt het tot vonnissen als inlevering van vee, sluiting van bedrijf of overeenkomstige maatregelen. Zo kreeg een veehandelaar uit Buitenpost die clandestienen verkoop van enkele runderen arglistig had trachten te maskeeren een boete van ƒf 1200,- met intrekking van zijn erkenning als erkend marktveehandelaar voor zes maanden en voorwaardelijke intrekking van zijn erkenning als veehandelaar eveneens voor den duur van zes maanden.
 • Een gedurigen staat van onnoozelheid - 13 Mei 1944
  Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden d.d. 4 Mei 1944 is Sjoerd Bokma, zonder beroep en meerderjarig, vroeger gewoond hebbende te Bolsward aan den Sneekerweg no. 26, thans te Buitenpost aan den Rijksstraatweg no. B 63, onder curateele gesteld wegens het verkeeren in een gedurigen staat van onnoozelheid. Sneek, 13 Mei 1944, Mr. J.H. Cornelis, procureur.
 • Overlijdensbericht - 7 Augustus 1945
  Op 10 Nov 1944 in Duitschland, onze zoo innig geliefde eenige zoon en broeder Jentje Jan Dijkstra, geb. 17 Juli 1923 te Buitenpost. De diepbedr. P.A. Dijkstra, Opeinde, 7 Augustus 1945.
 • Afscheid burgemeester Eringa - 20 October 1945
  Buitenpost - De gemeente Achtkarspelen heeft op waardige wijze afscheid genomen van haar burgemeester, den heer P. Eringa, wien ingaande 15 October eervol ontslag is verleend. 28 jaar heeft de heer Eringa de gemeente gediend. In de raadzaal hebben de ambtenaren en onderwijzend personeel afscheid genomen en des avonds kwamen vereenigingen en ingezetenen bijeen. Er waren in beide bijeenkomsten tal van sprekers. In de laatste werd den scheidenden burgemeester verzocht te poseeren voor den schilder der Damme uit Bilthoven.
 • Eerste BuVo vergadering - 30 November 1945
  In een druk bezochte vergadering kwamen de leden van de voor eenige weken opgerichte Vereeniging voor Handel, Ambacht en Industrie in vergadering bijeen. Het ontworpen reglement en de statuten werden goedgekeurd. De vereen zal den naam dragen "Buitenpost Vooruit", afgekort als„BUVO. In bespreking kwamen electriciteitsvoorziening, vestiging bankfiliaal, contante betaling en winkelsluiting.
 • Eenige voorziening in kleeding en schoeisel - 7 December 1945
  In de vergadering der afdeeling van Volksonderwijs zijn tot bestuursleden gekozen de heeren J.S. Zij1stra, R. Hollenga, P. Bos en K. Jansen en herkozen de heer H.H. Kimm. De laatste besprak het rapport van de Wetscommissie van Volksonderwijs. Tenslotte had nog een bespreking plaats van de nodige voorziening in kleeding en schoeisel voor schoolkinderen.
 • Bakfiets bakker Stokje verbrijzeld - 4 Januari 1946
  Buitenpost – “Zaterdagavond had bakker J. Stokje zijn bakfiets zonder licht op den rijksstraatweg op ’t West staan. Deze werd door een auto aangereden, zodat het vehikel geheel verbrijzeld werd”.
 • Paard op hol, gestikt in modder - 23 Maart 1946
  Buitenpost – “De veehouder H. Stiksma aan den straatweg onder Burum bevond zich met paard en wagen op den weg. Het paard ging op hol en kwam met den wagen in de sloot terecht. De bestuurder kwam er met den schrik en een nat pak af, doch het paard bleek in de modder te zijn gestikt”.
 • PvdA vergadering - 7 Mei 1946
  Buitenpost – “De Partij van de Arbeid vergaderde vrijdagavond in hotel Bolling alhier. Een flink aantal personen luisterde met groote aandacht naar de sprekers K. Leijenaar en J. ten Brug van Leeuwarden. Een afdeling Buitenpost werd opgericht met aanvankelijk 40 leden. Voorzitter H.H. Kimm, vice-voorzitter P.W. Postma, secretaris R. Roosma, penningmeesteresse mej. A. Oostenbrug”.
 • Vergadering het Nut van 't Algemeen - 14 Juni 1946
  De heer Stuiveling had om gezondheidsredenen schriftelijk afscheid genomen als voorzitter van het departement. De heer J. Drenth werd gekozen tot bestuurslid. Herkozen werden mej. Fennema-Klaezen in de bibliotheek-commissie, de heer M.P. Leeuwrik in de commissie voor de leesinrichting, de heer J.C. Velding in de commissie voor de Vakteekenschool en de heer J.S. Zijlstra in de commissie voor de gebouwen. Bij de rondvraag kwam mej. Weidijk met het plan een nutscursus voor Esperanto te geven in het a.s. seizoen.
 • Oorlogsvergrijpen - Juni-September 1946
  Het Tribunaal in Leeuwarden heeft bepaald: vijf jaar ontzetting uit de beide kiesrechten als de straf voor den 23-jarigen melkventer Jan Hart de Boer te Buitenpost die als N.S.B.-er Victorie-affiches aan het gemeentehuis plakte en voor den 27-jarigen gemeente-ambtenaar Roelof de Haan te Buitenpost, die op de vergrijpen van de Boer nog het lidmaatschap van N.V.D. zoomede vrijwillig werken in Duitschland en het bijwonen van een W.A.-oefening stapelde. Antje Jellesma, huisvrouw van T. Tolsma, was lid van de N.S.B. en de N.S.V.O.; zij kreeg interneering gelijk aan detentie en de kiesrechten werden haar voor 10 jaar ontzegd. Haar aandeel in de in beslag genomen roerende goederen raakte ze kwijt. Tjibbe Tolsma, leider bijkantoor gewestelijk arbeidsbureau te Buitenpost had ook een lang strafregister: lid en groepsleider N.S.B., functies bij den N.V.D. en hiervoor een cursus gevolgd. Hij had gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester in vier gemeenten als NSB-er, had namen en adressen opgegeven van kleermakers die weigerden Z-kaarten af te geven en van personen die voor tewerkstelling in Duitschland in aanmerking kwamen en van menschen die waarschijnlijk verzet pleegden Hij kreeg 3 jaar met aftrek en verbeurdverklaring van in beslag genomen goederen.
 • Het eindresultaat van de BUVO - 8 November 1946
  Hier had in de garage van A. v.d. Meulen een feestelijke vergadering plaats als sluitstuk op de BUVO-tentoonstelling van 18 tot en met 21 September 1946. Na opening van den voorzitter, den heer K.F. de Vries, en een kort lnleidingswoord waarin met waardeering wordt melding gemaakt van het vele en het goede hetwelk door de burgers van Buitenpost werd verricht, volgde het verslag van den secretaris-penningmeester den heer B. IJlstra. Als een donderslag aan helderen hemel werd medegedeeld dat tegen verwachting de tentoonstelling een batig saldo heeft opgeleverd van f 1500,- ruim. De burgemeester sprak een enkel woord. De geleverde declamatie en zang van een duo vielen zeer in de smaak. Buitenpost kan op een geslaagde tentoonstelling terugzien.
 • Oprichting hengelsportvereniging - 27 December 1946
  Buitenpost - In een daarvoor belegde vergadering onder leiding van den heer F. Bosma 1s besloten tot oprichting van een hengelsportvereeniging. Reeds 24 leden gaven zich op. De heer Dijkstra, hoofdbestuurslid van den Ned. Hengelaarsbond te Leeuwarden verstrekt de noodige inlichtingen. Besloten werd tot aansluiting bij de Hengelsportvereeniging te Leeuwarden. Een concept-reglement werd vastgesteld. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren F. Bosma, A. Jutte, J.S. Veenstra, B. Hoekstra en H.I. de Vries.
 • Oudheidkundige vereniging opgericht - 1947
  Er is een oudheidkundige vereniging opgericht, die een indruk wil geven van hetgeen in onze omgeving nog aanwezig is uit verloren tijden. Voorlopig is het een en ander ondergebracht ten huize van de heer H.H. Kimm, waar men gelegenheid heeft een en ander te bekijken.
 • Nieuwe klok in kerktoren - 24 Januari 1947
  Er werd een nieuwe klok in de toren van de Nederlands-Hervormde kerk gehesen. Onze oosterburen hadden in de oorlogstijd de oude geroofd om er wapentuig van te maken. “Naar wij vernemen zal de nieuwe torenklok a.s. dinsdag worden geplaatst. Ongetwijfeld zal dit feit met vreugde door de burgers van Buitenpost worden vernomen. Het inbrengen in den toren zal vermoedelijk des morgens om plm. 11.00 uur geschieden”. ‘s Avonds was er vanwege deze belangrijke gebeurtenis een bijeenkomst in de kerk. Sprekers waren ondermeer kerkvoogd Kuipers, ds. de Groot, burgemeester Matzer en oudburgemeester Eringa.
 • Te ruilen: prima zwarte overjas - 26 Januari 1947
  Te ruilen: prima zwarte overjas, maat 52, tegen donkergroene maat 50. A de Boer, Bouwwijk 70, Buitenpost.
 • Ledenestafette rijderij - 28 Januari 1947
  Begunstigd door het prachtig winterweer heeft de ijsclub Buitenpost e.o. haar leden estafette-rijderij gehouden. Het talrijke publiek had van spannende ritten kunnen genieten. Prijswinnaars: R. de Vries, mw. J. Zuidersma, W. Dijkstra, mw. N. Toering, O. Snijder, mw. D. Pol, Halbe Oldenburger, B. Henstra en W. Tjoelker.
 • Timmerfabriek komt naar Buitenpost - 1947
  Zoals bekend heeft de fa. C. van de Witte en Zn. te Bolsward besloten, een deel van haar timmerfabriek over te brengen naar Buitenpost. De vrees dat er geen arbeidskrachten beschikbaar zouden zijn, bleek ongegrond. Bij de eerste oproep meldden zich 67 geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten.
 • Geitenkeuring 'Lyts Begjin' - 1947
  De geitenfokvereniging ‘Lyts Begjin’ hield een geitenkeuring. Uitslag: 1-jarige geiten, 1e prijs A. van der Wal, 2-jarige geiten, 1e prijs L. van der Meer en 2e prijs Kl. Bosma. Oudere geiten, 1e prijs D. Miedema. De geit van D. Miedema won de wisselbeker als beste geit en werd tevens ook bokmoeder.
 • Te koop - 1947
  Te koop: beste boerenwagen bij wed. Tj. Westra, Uitland, Buitenpost.
 • Christelijk Muziekconcours - 1947
  Chr. Muziekconcours op het land van P. Mulder. Na afloop een optocht door het dorp, waaraan bijna alle korpsen deelnamen.
 • Ontspoord - 4 Februari 1947
  “Dinsdagmorgen is om twintig minuten voor acht de trein naar Groningen bij de wissel op het Oosteinde van het station te Buitenpost ontspoord. De tender van de locomotief en wagon kwamen buiten de rails te staan. Het geheele treinverkeer werd geblokkeerd, waar toch de sneeuwstorm reeds veel vertraging gaf. Per autobus werden de reizigers verder gebracht, terwijl het in de bedoeling lag de treinen tot Buitenpost te laten loopen en dan weer terug, zoodat men de ontspoorden trein niet voorbij zou hoeven. Het ligt in de bedoeling vandaag de trein weer in de rails te brengen”.
 • Buvo meldt komst Enitor - 11 April 1947
  Van de Buvo vergadering onder leiding van Klaas de Vries: Hadden de pogingen betreffende de voormalige conservenfabriek geen succes, aan de andere kant kon het bestuur tooh een verblijdende mededeling doen. In Buitenpost zal een fabriek verrijzen op het industrieterrein ten Zuiden van het dorp. De fabriek is thans gevestigd te Leeuwarden onder de naam Handelsonderneming „Enitor" en fabriceert gepatenteerde Icettingkasten en jasbeschermere enz. Ze werkt thans met 25 man personeel. De nieuw te bouwen fabriek aLhier zal modern worden ingericht en een ruimte beslaan van 40 bij 30 meter, doch is voor uitbreiding vatbaar doordat het fabrieksterrein in totaal een oppervlakte zal hebben van ongeveer 11.000 vierkante nieter. Men hoopt nog in de herfst van dit jaar te kunnen beginnen met een personeel van 50 man. Een succes voor onze plaats, hetwelk Buitenpost, volgens den eigenaar der te bouwen fabriek heeft te danken aan zijn gunstige ligging is een centrum van arbeidersvolk. aan een grote verkeersweg en spoorlijn en een grootscheepsvaarwater in zijn onmiddellijke nabijheid.
 • Buvo meldt zittingen Amsterdamse Bank - 11 April 1947
  Van de Buvo vergadering onder leiding van Klaas de Vries: De besprekingen over het vestigen van een bijkantoor ener handelsbank hebben tot resultaat gehad, dat thans op geregelde tijden zitting wordt gehouden in hotel Bolling door de Amsterdamse Bank. Men gaat meer en meer gebruik maken van de diensten der bank.
 • Brand... Bakkerij uitgebrand te Buitenpost - 26 Augustus 1947
  Brandweerlieden en dienstbode gewond –
  Vanmorgen is naar men vermoedt door broei in de papier- en emballagevoorraad brand uitgebroken op de zolder van de bakkerij van de heer J.H. van Tijum in de Kerklaan te Buitenpost. In een oogwenk sloegen de vlammen aan alle zijden door het dak en de brandweer van Buitenpost achtte het raadzaam de spuiten van Kollum, Surhuisterveen en Leeuwarden te alarmeren, omdat het gevaar voor uitbreiding in deze oude dichtbevolkte wijk van het dorp niet denkbeeldig was, zeker niet bij deze droogte. Men wist de broodvoorraad en enkele gereedschappen tijdig uit de bakkerij te verwijderen en ook het grootste deel van het huisraad kon uit de woonkamers gered worden. De bovenverdieping, waar zich de slaapkamers bevonden en de kleding van de bewoners en het personeel was opgeborgen, brandde echter geheel uit. Het belendende perceel, bewoond door de schoenmaker Bos, liep een ogenblik gevaar en werd ontruimd door de brandweerploegen van Buitenpost en Kollum. Deze wisten te voorkomen, dat het eveneens een prooi der vlammen werd; wel leed het waterschade. Verschillende brandweerlieden liepen bij de blussing brandwonden op, terwijl de zestienjarige dienstbode van de bakker ernstig aan haar been werd verwond door een vallende spiegel. De beide plaatselijke doktoren verleenden geneeskundige hulp.
 • Officiële opening van de Chr. kleuterschool - 24 September 1947
  Officiële opening van de Chr. kleuterschool in een lokaal achter de Gereformeerde Kerk. De voorzitter dokter Koning sprak een woord van welkom. Sprekers: wethouder Hania, namens de gemeente, Dr. Goslinga, namens de Geref. Kerk, dhr. T. Holwerda, namens de Geref. Kerk (art.31) en L. van der Weij, als hoofd van de Chr. school. De hoofdleidster mej. Goslinga vertelde een en ander over het werk onder de kleuters.
 • Vrachtauto uitgebrand bij Dijkema - 23 December 1947
  Zaterdagavond, ongeveer 6 uur werd het dorp opgeschrikt door sirenegeloei. Een vrachtauto van Bronsema uit Stroobos, welke benzine innam bij garage Dijkema, waarbij tijdens de vulling van het vat op de auto van een stormlantaarn gebruik werd gemaakt, stond in een ommezien in lichterlaaie. Bij het wegslepen van de auto naar het park liet de bestuurder, die erg zenuwachtig was, de wagen naar rechts rijden in plaats van het midden van de rijksstraatweg te kiezen. Hierdoor sloegen de vlammen over naar de belendende smidswoning van G. Noordhof. Er sprongen verscheiden glasruiten en de gevel werd ernstig beschadigd. De kaashandelaar D. Zijlstra ontdekte de brand het eerst en waarschuwde de brandweer.
 • Raadt mee bij VéGé - 1947
  Tijdens de winkelweek: “Tel mee, tel mee! Jong en oud telt deze keer bij H. de Jong, Kerkstraat en G. van der VeerÁZn, Voorstraat. In onze étalage bevinden zich een aantal pakjes pudding. Wie raadt het juiste aantal? 1e prijs: Een blik biscuit, tweede prijs: een fles Schilletje, 3e prijs: een fles Limonade. Beleefd aanbevelend. Végé kruideniers Buitenpost.
 • Korenmolen wordt gesloopt - 1948
  De laatste molen te Buitenpost verdwijnt. De ongeveer 200 jaar oude korenmolen alhier, die de laatste 3 jaren door zijn bouwvalligheid het dorp ontsierde, wordt thans gesloopt. De aangewende pogingen om de molen te behouden, zijn afgesprongen vanwege de ontzaggelijk hoge kosten. Hoewel de sloperij door de nood is opgelegd, betreuren we dit verdwijnen. Een stukje cultuur- en historische waarde gaat hiermede voor Buitenpost verloren.
 • Uitvoering D.E.S. - 1948 Jaarlijkse uitvoering van het strijkorkest ‘D.E.S.’ in hotel Bolling. Solistische medewerking door viool en piano. Entree 75 cent. Het orkest staat onder leiding van de heer Panbakker.
 • Feestelijke prijsuitreiking kaatsclub - 1948
  Feestelijke prijsuitdeling in café Klamer van de Kaatsclub Buitenpost. Opening door de voorzitter W.F. de Vries. In de eerste klas werden de meeste prijzen gewonnen door J. Schipper en in de 2e klas door J. Zijlstra. Daarna trad de humorist Sj. de Vries van Molenend op die de lachspieren van de aanwezigen zo in beweging bracht, dat de zaal brulde van het lachen. Een avond om nooit te vergeten. De thuisblijvers hebben veel gemist.
 • Terug uit Nederlands-Indië - 1948
  Met het s.s. ‘Grote Beer’ keerde de militair D. Dijkstra, Jeltingalaan alhier, vrijdag uit Nederlands-Indië in het vaderland terug. Door het plaatselijk comité van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront was het initiatief genomen deze 'thuiskomst niet ongemerkt te laten voorbijgaan. De Christelijke muziekvereniging Concordia was gaarne bereid haar medewerking te verlenen en zo werd hem zaterdagavond een serenade gebracht. Door de voorzitter van het P.I.T., ds. K.J. de Groot, werd een hartelijk welkomstwoord gesproken.
 • Emigratievereniging in Buitenpost - 12 Januari 1948
  Vergadering van de Christelijke Emigratievereniging e.o. in de Gerbozalen. Opening door de voorzitter D. Miedema. De heer Cnossen van Sneek, agent van de Holland-Amerikalijn, gaf nog enige voorlichting over de passage en dergelijke.
 • Goede aardappels - 1948
  Huismoeders, wilt u een lekkere aardappel? Koop ze dan van Sjoerd! Dat is kwaliteit. Beste borgers, 50 pond f 3,75. Per pond 8 cent. Aanbevelend: Sjoerd de Boer, Kerkstraat B 188, Buitenpost.
 • Vinger kwijtgeraakt - 1948
  De timmerknecht H. Henstra, werkzaam in de houtwarenfabriek van de WitteÁZn . alhier, kwam vorige week met zijn rechterhand zodanig met een machine in aanraking, dat één der vingers deerlijk werd verminkt. Na behandeling in een ziekenhuis, kon hij dezelfde avond nog naar huis terugkeren.
 • Restauratie Nederlands-Hervormde kerk - 1948
  De restauratie van de Nederlands-Hervormde Kerk is in volle gang. Het neerstorten van een gedeelte van het stucplafond in mei j.l. heeft het maken van een begroting bespoedigd. De restauratie krijgt meer het karakter van conserveren dan in-stijl restaureren. De godsdienstoefeningen worden thans in de consistoriekamer gehouden. Moge het kerkgebouw binnen afzienbare tijd opnieuw voor vele jaren sterk zijn, getuigend van cultuur in Friesland
 • Ongeval in het West - 1948
  Zaterdagmorgen had in het West in Buitenpost een verkeersongeval plaats. De pony van de melkrijder J. van der Meer werd schichtig van een naderende auto en sprong plotseling dwars over de rijksstraatweg. Een aanrijding kon niet worden voorkomen. Door de botsing kwam het paardje ondersteboven te vallen en enkele bussen melk werden in een sloot geslingerd en ongeveer 300 liter melk stroomde over de weg. De melkrijder liep een lichte verwonding op.
 • Schutjassen om eenden - 1948
  De vorige week is in café Klamer alhier een schutjaspartij om eenden gehouden waaraan 30 personen deelnamen. De prijs werd gewonnen door J. van Tijum te Buitenpost. De troostpremie door R. Veenstra te Buitenpost en H. van der Land uit Twijzel.
 • Over de paardenmarkt - 5 Augustus 1948
  Op de alhier op 4 augustus j.l. gehouden paardenmarkt werd aangevoerd: 480 paarden, 52 veulens, 84 schapen en 14 lammeren. De prijzen beliepen: luxe paarden f 800,-, werkpaarden  f 400,-, slachtpaarden f 200,- hengstveulens f 100,- tot f 130,- en merrieveulens f 280,- tot f 340,-. De handel was matig.
 • Petroleumzaak te koop - 1949
  Te koop: Goed beklante petroleumzaak. Te bevragen bij J. Spoelstra, Kerkstraat 190, Buitenpost.
  (later gekocht door S. Postuma, aldaar - red.)
 • Verboden toegang - 1949
  De ondergetekende verbiedt ten strengste het lopen of eierzoeken op de landerijen bij hem in gebruik. H. Piso, Buitenpost.
 • Mannenvereniging 'Calvijn' vergaderde - 1949
  Onder leiding van voorzitter J. Ploeg, hield de gereformeerde mannenvereniging ‘Calvijn’ haar jaarvergadering. De vrouwen waren ditmaal ook meegekomen en mede hierdoor werd het een feestelijke vergadering. De Gerbo-zaal was geheel gevuld. De heer J. Evenhuis hield een inleiding over ‘Het huiselijk gebed’. De heren C.  Wijbrands, J. Stokje en F. van der Heide gaven elk een voordracht ter afwisseling op deze avond.
 • Ondergrondse kabel bij Jeltingalaan - 1949
  Buitenpost, momenteel is men bezig met de ondergrondse kabel van het electrische net aan de Jeltingalaan. Dit is een belangrijke verbetering. De vele storingen zullen dan wel zijn weggenomen.
 • Filmavond Postruiters - 1 Februari 1949
  De vorige week hield de Rijvereniging “de Postruiters” in hotel Bolling te Buitenpost een filmavond voor donateurs en belangstellenden. De voorzitter de heer W. Hoeksma, sprak een begroetingswoord, waarna de secretaris J. Elzinga zich tot de jongeren richtte en in ‘t bijzonder tot hen, die een paard en liefde voor het paard bezitten, om als lid van de rijvereniging toe te treden. De heer B. van der Ploeg werd hartelijk dank gebracht voor het afstaan van een stuk land. Hierna werd genoten van een prachtfilm waarin het leven en de gewoonten van een paard naar voren werden gebracht. Het was een gezellige en geslaagde avond.
 • Schade door wind met orkaankracht - 4 Maart 1949
  Buitenpost. De tot orkaan aangewakkerde stormwind die dinsdag over et land trok, heeft ook hier zijn sporen nagelaten. Bij steenhouwerij Klaas de Vries zijn 3 marmeren platen en 5 grafmonumenten omgewaaid. De lichtleiding raakte op sommige plaatsen defect, waardoor menig huisgezin zich ‘s avonds met een petroleumlamp of kaarsje moest behelpen. Het radiodistributienet was totaal kapot.
 • Vergadering Plaatselijk Belang - 14 Maart 1949
  De vereniging ‘Dorpsbelang’ hield een ledenvergadering. In de plaats van de aftredende bestuursleden H.T. van der Wal en Kuil, werden gekozen de heren A. Haytink en J. Bulthuis. Getracht zal worden in samenwerking met de Winkeliersvereniging BUVO en de Oranjevereniging, waarvan vertegenwoordigers ter vergadering aanwezig waren, en nog meerdere verenigingen, te komen tot de oprichting van een Dorpshuis, plaats biedende aan 500 tot 600 personen.
 • Vroege grutto-eieren - 16 April 1949
  De heer H. Hofstede alhier, vond dinsdagavond 13 april een nest, waarin twee grutto-eieren. Dit is wel vroeg.
 • Minister brengt bezoek aan Enitor - 26 April 1949
  Kootstertille/Buitenpoat - “De minister van Economische Zaken prof. dr. v.d.  Brink bracht een bezoek aan Friesland. In Kootstertille werd de rijwielenpedalenfabriek “Marko” bezocht en in Buitenpost werd de nieuwe kettingkastenfabriek “Enitor” onder leiding van de directeur Joh. Schootstra bezichtigd”.
 • Geslaagden landbouwhuishoudcursus - 1 Juli 1949
  Donderdagmiddag 2 uur werd alhier in de Gerbozalen de eindles van de Chr. Landbouwhuishoudcursus gehouden. Het bestuur, leerkrachten, leerlingen en de vele moeders waren vertegenwoordigd. De voorzitter, de heer Stiksma, opende de bijeenkomst, waarna de getuigschriften werden uitgereikt aan de dames H. uma, G. van der Bij, F. Hoogsteen, S. Kamminga, F. Kamstra, G. Postma, T. Tjepkema, A. Veenstra, A. Visser en W. Westra. Eén der leerlingen werd afgewezen. Nadat enkele van de vertegenwoordigers een woordje sprak, zorgden de meisjes voor aardige stukjes en voordrachten, waardoor het geheel een feestelijk karakter droeg. Aan thee en eigen gebak ontbrak het niet.
 • Restauratie Nederlands Hervormde kerk - 11 Juli 1949
  Buitenpost. Met de restauratie van de hervormde kerk alhier is men al enige weken druk bezig. Onder leiding van deskundigen heeft men een grafkelder geopend. Er stonden drie kisten met geraamten twee kisten waren vergaan. Het betreft hier de stoffelijke resten van Daniel de Blocq van Haersma, geboren 1732 en overleden in 1814, Grietman van Achtkarspelen en zijn echtgenoten, geboren 1734 en overleden in 1821. De kelder is voorlopig weer gesloten.
 • Tochtje ouden van dagen - 23 Juli 1949
  Met 20 luxe wagens en autobussen werd woensdag door de Ouden van Dagen van Buitenpost een tocht gemaakt door de Provincies Groningen en Drenthe. Na een kleine toespraak door de voorzitter der Oranjevereniging, dokter Keijzer, werd om half 9 de reis aangevangen. De oudjes genoten veel van de verschillende attracties in het dierenpark en de speeltuin te Emmen. Zelfs de waterscooter viel bij de meesten in de smaak. Bij aankomst te Buitenpost werden de oudjes opgewacht door talrijke ingezetenen. Het Chr. Muziekkorps “Concordia” bracht een serenade. Namens de oudjes dankte de heer Penninga voor het genotene en dokter Keijzer bracht hartelijk dank aan allen die hadden meegewerkt voor het slagen van de tocht.
 • Vader van acht kinderen verdronken - 27 Juli 1949
  Buitenpost - Dinsdagmiddag is vermoedelijk door hartkramp, de 38-jarige arbeider Wiebe Terpstra in het zwembad in de Buitenpostermieden verdronken. Hij laat een vrouw en 8 kinderen achter. Na ongeveer anderhalf uur dreggen is het lijk door A. Postma en de politie opgehaald.
 • Terug uit Nederlands-Indië- 1949
  Na een diensttijd van langer dan 3 jaren als oorlogsvrijwilliger in Indonesië, keerde ook Jelle Mulder te Lutjepost, behouden in zijn familiekring en het vaderland terug. De muziekvereniging bracht een serenade. Een groot aantal belangstellenden was getuige van deze ontvangst en betoonde zo het medeleven met de familie Mulder.
 • Heengaan van Foppe W. de Vries - 26 September 1949
  Dinsdagmiddag is onder grote belangstelling op de nieuwe begraafplaats alhier ter aarde besteld het stoff elijk overschot van de landbouwer Foppe W. de Vries. Een aantal belangstellenden had zich in de consistorie der NH-kerk verzameld om de overledene de laatste eer te bewijzen. In de stoet merkten we o.a. op vertegenwoordigers en bestuursleden van de Begrafenisvereniging, van de Waterschappen “Buitenpost-Oosteinde”, de “N.O.-polder” en “de Zwadde”, alsmede van de IJsclub. Van deze instellingen bekleedde de heer de Vries het voorzitterschap. Enige bloemstukken getuigden van de dankbaarheid voor het vele, dat de overledene in het openbaar belang, heeft gedaan. Een algemeen geacht en gezien ingezetene is met de heer de Vries heengegaan.
 • Politieman overleden ten gevolge van ongeval - 18 October 1949
  Eén politieman werd gedood en twee zwaar gewond, toen gistermiddag in het West van Buitenpost een motor met zijspan tegen twee losgebroken paarden, die plotseling de weg opliepen, botste. De drie berijders werden tegen het wegdek geslingerd en moesten zwaar gewond en buiten bewustzijn naar het Diakonessenhuis te Leeuwarden worden vervoerd. Korte tijd na aankomst is daar één hunner, de opperwachtmeester-groepscommandant Jacob Jongstra van Bergum aan zijn verwondingen bezweken. De toestand van de wachtmeester eerste klas Luchien Boer, postcommandant te Tietjerk, is nog steeds zorgwekkend; vanmorgen was het bewustzijn nog niet teruggekeerd. Het derde slachtoffer, de opperschipper van de Rijkspolitie te water W. van der Valk te Bergum, maakt het redelijk goed; hij kwam gisteravond weer tot bewustzijn.
 • Kruideniers en Victoria
  Namens de gezamenlijke kruideniers van Buitenpost werd vrijdagavond in hotel Bolling alhier, een filmavond gegeven van de Victoriafabriek te Dordrecht. Het publiek kon ook genieten van de biscuuts en bonbons. Jammer was dat er zo weinig huismoeders aanwezig waren.
 • Tweede pluk aardbeien - herfst 1949
  De merkwaardig zachte herfst heeft verschillende afwijkingen in de natuur tot gevolg. De heer J. Visser in de Mieden, alhier, kon dit jaar voor de tweede keer aardbeien plukken.
 • Burgemeester Van Blois gaat naar Renkum - 18 November 1949
  De heer Matzer van Blois, burgemeester van Achtkarspelen, is per 16 november in gelijke functie benoemd te Renkum.
 • Buitenpost weet nu hoe laat het is - 25 November 1949
  Buitenpost. Een groote verbetering Is dezer dagen aangebracht aan den ouden toren van de N. H. Kerk alhier. Het voornemen van de kerkvoogden om aan de West- en Zuidzijde van den toren, naast de bestaande aan de Noordzijde, nog twee wijzerplaten aan te brengen, is thans uitgevoerd. Het aanbrengen van de geheele installatie, buiten en binnen den toren, stuitte aanvankelijk op verschillende moeilijkheden. Een en ander is thans echter door firma van Bergen te Heillgerlee uitgevoerd en afgeleverd. Niet onwaarschijnlijk is, dat nog voor Kerstmis' de nieuwe torenklok kan worden geplaatst.
 • Nieuw kerkgebouw Gereformeerde Kerk (art. 31 K.O.) - 8 December 1949
  Donderdagavond is het nieuwe kerkgebouw aan de Irenestraat te Buitenpost in gebruik genomen. Ds. van der Zwaag herinnerde er aan, dat dit in Friesland het eerste nieuwe kerkgebouw was, dat in gebruik werd genomen door Vrijgemaakt Gereformeerden. Hij bracht dank aan het bestuur van ‘t Nut en aan de kerkelijke autoriteiten van de Nederlands-Hervormde Gemeente voor de hulp in de voorbijgaande jaren. Tevens dankte hij de burgerlijke autoriteiten voor de medewerking in verband met het verkrijgen van het kerkgebouw. Bij de openingsdienst was het gebouw goed gevuld en één en ander heeft een keurige aanblik.
 • Verkoop burgerhuizinge Bottema - 27 Januari 1950
  Notaris Peereboom zal op 31 januari a.s. ten verzoeke van de heer H.U. Bottema in het openbaar verkopen, een royale burgerhuizinge aan de rijksstraatweg te Buitenpost. Het pand is door de gunstige ligging voor vele doeleinden geschikt, bijvoorbeeld als zakenpand.
 • Schaatswedstrijd Timmerfabriek van der Witte - 2 Februari 1950
  Maandagmiddag 30 januari j.l. werd voor het personeel van de Fa. C. van de Witte en Zn., houtwaren- en timmerfabriek alhier, een schaatswedstrijd gehouden op de Buitenpostervaart achter de fabriek. De prijzen werden gewonnen door M. Bruinsma te Zandbulten, G. Lourens, B.D. Ploeg en J. Elzinga te Buitenpost, G. van der Heide te Twijzel en S. Elzinga te Murmerwoude. Het was een goed geslaagde middag, waarbij de traditionele chocolademelk niet ontbrak.
 • Tehuis voor Ouden van Dagen - 3 Februari 1950
  Buitenpost. Naar men weet hebben wijlen de dames Wiersma bij testamentaire beschikking indertijd haar vermogen vermaakt aan een stichting van een tehuis voor Ouden van Dagen. Het huis waar deze dames woonden moest als zodanig worden ingericht. De burgemeester, die tot dusver dit huis bewoonde, is nu vertrokken, zodat thans niets de uitvoering van deze laatste wilsbeschikking in de weg staat.
 • Gered uit vijver Jeltingastate - Februari 1950
  Tijdens het spelen van enige kinderen kreeg donderdag het vierjarige jongetje van bakker Vonk een duwtje en viel in de vijver voor het slot van oud-burgemeester Eringa. De kapper D. Elsinga, die juist passeerde, sprong pardoes in het diepe water en wist het kind van een anders wisse dood te redden.
 • Terugkeer uit Nederlands-Indië - Februari 1950
  Na een verblijf van bijna drie jaren in Indonesië, keerde korporaal Y. van Lune te Buitenpost, behouden in het vaderland terug. Groot was de belangstelling van de bewoners van de Bouwwijk en andere dorpsgenoten.
 • Propaganda-avond - Vrijzinnig Chr. Jeugdgemeenschap - 26 Februari 1950
  Propaganda-avond van de vrijzinnige christelijke jeugdgemeenschap en vrije vogels op donderdag 23 februari a.s., ’s avonds half acht in Hotel Bolling te Buitenpost. Vlot non-stop programma met spel, muziek, volksdans, enz. Entrée f. 0,40.
 • Installatie burgemeester van Ek - 27 Februari 1950
  Installatie van de heer H. van Ek, thans burgemeester van Schoonebeek, als burgemeester van de gemeente Achtkarspelen in de bovenzaal van Hotel Bolling te Buitenpost op 1 maart a.s. Na afloop receptie. Naar wij vernemen zal de officiële raadszitting per microfoon en luidspreker worden uitgezonden, zodat belangstellenden dit buiten kunnen volgen. Naar het comité verwacht, zal iedere burger vlaggen, teneinde aan deze dag een feestelijk karakter te verlenen.
 • Vara-tournee in Buitenpost - 16 Maart 1950
  Op donderdag 16 maart j.l. kwam de Vara-tournee ook te Buitenpost. Max van Praag speelde sketches en zong liedjes dat het een lust was. Clem Clements bracht iedereen in verwondering door zijn handige goochelkunsten. Het gelach en applaus was dan ook de gehele avond niet van de lucht. S. Oostenbrug en H. de Jong uit Buitenpost kregen ieder een gratis getekend portret mee en vooral het feit dat de laatste op een hobbelpaard was getekend, maakte dat de lachsalvo’s het hoogtepunt bereikten. Om precies 10 uur kon de heer J. van Laar het sluitingswoord spreken.
 • 25 jaar bij Enitor - 28 Maart 1950
  Dinsdag 28 maart hoopt de heer A.H. Meijer, bedrijfsleider van de fabriek Enitor, alhier, de dag te gedenken, dat hij voor 25 jaar in dienstbetrekking trad bij de fa. Schootstra.
 • Een „uitverkochte" jaarvergadering - 30 Maart 1950
  Voor de jaarvergadering van de afdeling Buitenpost van „Het Groene Kruis" bestond zoveel belangstelling, dat velen naar huis terugkeerden wegens plaatsgebrek. De veronderstelling, dat punt 9 van de agenda zo'n grote aantrekkingskracht uitoefende, is zeker niet te gewaagd. In zijn openingswoord zinspeelde de voorzitter hierop, waarbij hü echter tevens zün genoegen over de grote opkomst uitsprak. In 't bijzonder werd welkom geheten de nieuwe burgemeester van Achtkarspelen, de heer H. van Ek. Als bestuurslid is herkozen mevr. J. van Kempen—Kornelis. Dokter Keijser deelde mede, dat de 30 jaar getrouwe, wiens huldiging op de agenda stond, niemand anders was dan de voorzitter, die van 25 Februari 1920 tot 11 April 1933 secretaris is geweest, van 11 April 1933 tot 7 Februari 1934 bestuurslid en van 7 Februari 1934 af voorzitter. In een vlotte speech roemde dokter Keyser de verdiensten van de heer Eringa, waarop de vergadering met applaus antwoordde. Als blijk van waardering bood dokter Keijser namens de vereniging een trilogie aan, welk geschenk door de vootzitter onder dankbetuiging werd aanvaard. Agendapunt 9 luidde: „Dokter Keijser vertoont de film van het uitstapje van de ouden van dagen van Buitenpost 1949". Dokter had eer van zijn werk. De napret van het Eeisje was minstens even groot als die van het tochtje zelf. Dokter Koning, die hierna het woord verkreeg, maakte dan ook excuses, dat hij op deze vrolijke avond met een causerie moest komen over de kankerbestrijding. Hij had echter een zeer aandachtig gehoor.
 • Gevraagd
  Gevraagd: een net dagmeisje (geen melkbussen). Te bevragen bij A.R. Kloosterman, West, Buitenpost.
 • Gemotoriseerd voetbal in Buitenpost - 17 Juli 1950
  Men heeft gisteravond in Buitenpost de lever eens flink kunnen laten schudden ter gelegenheid van 'Scheppende Handen' werd een voetbalwedstrijd op motoren gespeeld waarbij zich allerlei vermakelijke situaties voordeden. Twee gemotoriseerde voetbalclubs uit Meppel ('De Knalpiepe' en 'De Uitlaat') kwamen tegen elkaar in ’t veld elk vijf man sterk en zij denderden over ’t voetbalveld dat het een lust was; schietende (met hun voeten wel te verstaan) koppende en als maar jakkerend achter de grote bal. Waarlijk, het schouwspel was de moeite waard. De Meppelers legden een geweldige behendigheid aan den dag hoe het mogelijk is dat zij zelden in volle vaart op elkaar botsten weten zij en misschien vrouwe Fortuna alleen. En men spaarde zichzelf niet: de gemoedelijk dikke aanvoerder van de „Witten - ’t kan een knalpieper, maar evengoed een uitlater geweest zijn ("M’nsieur Michelin" zelf noemden onze Franse vrienden hem) - racete in volle vaart tussen de krioelende en ronkende motorenmassa en met welk een succes. Een of twee minuten na de aanvang had hij de (eveneens 'bereden') keeper van de zwarten al ’t nakijken gegeven. Hoe de strijd eindigde - wie interesseert zich er eigenlijk voor? ’t Ging om ’t spel en niet om de knikkers en dat spel was fraai uniek mogen we wel zeggen, even uniek als 'Scheppende Handen' zelf.
 • Kind verdronken - 8 Augustus 1950
  Een kind van ongeveer 5 maanden, dat in een wagen voor de ouderlijke woning stond van de rijwielhandelaar A. Heidbuurt, alhier, is jammerlijk verdronken. Wel hadden de ouders stenen voor de wielen gelegd, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn die door oudere kinderen weggenomen. Het wagentje rolde langs de schuine helling in de sloot met de trieste afloop.
 • Huwelijksjubileum slager Rusticus - 24 April 1951
  Op vrijdag 27 april a.s. hopen onze geliefde ouders Y.Rusticus en O. Rusticus-van der Linde, de dag te herdenken dat zij voor 40 jaar door het huwelijk werden verbonden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Wegens ziekte geen drukte.
 • Jubileum ds Hey - 23 Mei 1951
  Naar wij vernemen zal het op zondag 27 mei a.s. 45 jaar geleden zijn, dat ds. A.C. Hey, emeritus predikant van de Geref. kerk van Koudekerke en thans wonende te Buitenpost, het predikantambt in de Gereformeerde Kerken in Nederland aanvaardde.
 • Overlijden Durk Kuipers jr - 2 September 1951
  In de nacht van zaterdag op zondag, is in de ouderdom van bijna 80 jaar overleden, de heer Durk Kuipers te Buitenpost, sedert lange tijd een zeer belangrijke plaatsgenoot. De heer Kuipers, die vroeger houthandelaar was, was jarenlang administrerend-kerkvoogd van de Ned. Herv. Gemeente. Langer dan een halve eeuw stelde hij zijn krachten – steeds geheel belangeloos – in dienst van de Nutsspaarbank, bij vele ingezetenen bekend als de bank van mijnheer Kuipers. Jarenlang was hij directeur van deze bank. Andere vervulde functies: bestuurslid van het schoolfonds voor schipperskinderen, consul van de A.N.W.B. en lid van de gemeenteraad van Achtkarspelen. Ook bekleedde hij tal van plaatselijke bestuursfuncties. Met de heer Kuipers, die gewoonlijk niet veel woorden gebruikte, is iemand heengegaan, die zich voor het maatschappelijk leven zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Hij was Ridder in de orde van Oranje Nassau.
 • Verboden op Zondag te voetballen - 1 Mei 1953
  Achtkarspelen sluit sportterrein te Buitenpost voor voetbalclub
  De burgemeester van Achtkarspelen heeft bet bestuur van de voetbalvereniging Buitenpost meegedeeld dat het voetballen op Zondag op het gemeentelijke sportterrein per 1 September aanstaande verboden zal zijn. Destijds heeft de raad van Achtkarspelen een voorstel om het voetballen op Zondag te verbieden aangenomen met de stemmen van A.R., C.H. en Gereformeerd Politiek Verbond vóór. Dit besluit werd toen een half jaar opgeschort om de betrokken voetbalvereniging ging in de gelegenheid te stellen ’n ander (niet gemeentelijk) terrein te zoeken. Dit is tot nog toe niet gelukt. Hoewel de termijn van een half jaar verstreken was, bleef de oude toestand voortbestaan, met dit verschil dat de wedstrijden pas na afloop van de kerkdiensten gespeeld werden.
 • J. Vlieg te Buitenpost verdronken 14-11-1953
  Gisteravond ongeveer half elf fietste de 39-jarige directeur van de centrale bakkerij te Buitenpost, de heer J. Vlieg uit zijn werk uit de bakkerij naar huis. Onderweg is hij in de buurt van de Kuiperssingel in een sloot aan de rijksstraatweg gereden en verdronken. Vanmorgen kwam een zoontje van hem bij de bakkerij informeren, waar vader bleef. Toen kreeg men ernstige vermoedens. Ongeveer zeven uur vanmorgen is zijn lijk gevonden. Vlieg laat een vrouw en vier kinderen achter.
 • Afgerost - 23 Januari 1954
  Buitenpost – Leeuwarder politierechter – “Volksgericht” in Buitenpost  tegen actieve korporaal - Sergeant R. uit Buitenpost was vorig jaar nog maar korporaal. Maar niettemin model genoeg om over een gewoon soldaat, die er wat slordig op stond, rapport uit te brengen. In Buitenpost ontstond hierover onder jong en oud nogal enige verontwaardiging en toen korporaal R. op de avond voor Sinterklaas welgemoed en stevig gearmd met zijn meisje van het station kwam, werd hij plotseling door een heel stel jongens plotseling omsingeld, die hem afrosten en zelfs het voornemen hadden om de onthutste korporaal in het water te smijten. De adjudant van de Rijkspolitie, de heer Brill, kwam nog juist op tijd om dit plannetje te verijdelen en de korporaal te ontzetten. Dit muisje had echter nog een staartje. Want twee jongelui die het hardst aan deze heibel hadden meegedaan, stonden gisteren wegens mishandeling voor de Leeuwarder politierechter terecht. De officier van Justitie, mr. Kuipers, noemde de handelswijze van deze jongens buitengewoon onsportief en vroeg, tegen de 19-jarige Sjoerd D. en de 20-jarige Wieger H., veertig gulden boete of tien dagen hechtenis. De politierechter veroordeelde hen dienovereenkomstig. Hij wees een der jongens, die graag naar Canada wil emigreren er op, dat deze zich wel heel erg gebrand heeft, omdat Canada weigert mensen op te nemen die een veroordeling op het strafblad hebben staan”.
 • Défilé van militairen - 4 Juni 1955
  In Buitenpost was het gistermiddag een drukte van belang. Gistermorgen hadden infanteristen uit Assen en artilleristen er hun bivak opgeslagen bij het station. De bedrijvigheid van de militairen, vooral in de veldkeukens, trok uiteraard grote belangstelling, vooral al van de jeugd. ’s Middags stormde een grote menigte naar het sportterrein. Het tweede demonstratie-peloton van de Koninklijke Luchtmacht gaf hier een spectaculaire excercitie-demonstratie, die bewonderenswaardig goed werd uitgevoerd. Tegen half vijf waren honderden mensen samengestroomd bij het gemeentehuis. Onder de vrolijke marsmuziek van de Luchtmachtkapel, die tegenover het gemeentehuis stond opgesteld, defileerden de troepen van het detachement Bruin langs burgemeester H. van Ek van Achtkarspelen en enkele militaire autoriteiten. Parade-commandant was kolonel P. Muller terwijl lt.kol. wnr. J. van den Akker het defilé afnam. Voorop marcheerde de infanterie en daarachter de veld- en de luchtdoelartillerie. Even later daalde ’n helicoptère op het sportterrein onder enorme belangstelling en groot enthousiasme van de jeugd. De wentelwiek liet enige staaltjes van zijn kunnen zien. Daarna volgden demonstraties van een demonstratie-peloton van de commandotroepen die evenals in Drachten respect afdwongen. De luchtdoelartillerie had zich intussen opgesteld rond ’t bivak. Tegen de avond volgde een schijnaanval van vliegtuigen op deze kampementen. ’s Avonds speelde voor een talrijk publiek de Luchtmachtkapel in het park.
 • "Geziene figuur plotseling overleden" - 10 Juni 1955
  Zaterdag is de 71-jarige J.J. Kuipers, terwijl hij zich in de sociëteit van hotel "De Roskam" bevond, door een hartverlamming getroffen en overleden. Tijdens zijn leven bekleedde de heer Kuipers vele functies. Sinds 1 januari 1944 trad hij op als president-kerkvoogd van de Ned. Herv. Kerk te Buitenpost. Hij had zitting in het bestuur van de Coöp. Zuivelfabriek "Welgelegen" te Gerkesklooster, was bestuurslid van de Condens, voorzitter van het Waterschap "De Zwadde (Oostelijk Deel) en lid van de Provinciale Vereniging van Ned. Herv. Kerkvoogdijen. Met de heer Kuipers is een algemeen geacht ingezetene van Buitenpost heengegaan".
 • Bakker is redder - 29 Januari 1959
  De 43-jarige bakker/venter Jouke van der Wal uit Buitenpost, heeft twee kinderen van de familie J. Henstra van de verdrinkingsdood geredt. Uit: Nieuwsblad van het Noorden.
 • Naam Lutkepost terug -19 november 1960
  Na de oorlog is het kleine dorpje Lutkepost ten zuiden van Buitenpost opgeheven en de huizen die er stonden werden genummerd Kuipersweg - Buitenpost. Daarna was elke herinnering verdwenen aan een dorp dat tot de acht karspelen spelen behoorde waarnaar de tegenwoordige gemeente werd genoemd. B. en W. van Achtkarspelen stellen nu aan de raad voor de nog steeds gebezigde dorpsnaam in zoverre in ere te herstellen dat de huizen aan de Kuipersweg tussen de Oude Dijk en de Dijkhuisterweg Lutkepost zullen worden genoemd.
 • Buitenpost nam afscheid van dokter Koning - 4 April 1963
  Op de meest hartelijke wijze heeft Buitenpost gisteravond afscheid genomen van dokter Ph. Koning en gezin Dokter Koning die in 1946 naar Buitenpost kwam is benoemd bij het Kankercentrum Leeuwarden en zal volgende week naar de Friese hoofdstad verhuizen. Dat de dokter een warm plaatsje in de harten van de inwoners van Buitenpost innam is gisteren wel gebleken. Hij werd door velen als een huisvriend beschouwd en nam actief deel aan bet verenigingsleven in zijn woonplaats. Zo zat hij in het bestuur van Plaatselijk Belang, de Openbare Bibliotheek, de Stichting Ambulance, het bestuur van de christelijke school, het Groene Kruis en de Oranjevereniging, het Zwembad ’t Paradyske en andere verenigingen. Zelfs in het bestuur van de Kippenclub die overigens helaas ter ziele is.