een tableaux vivants in 8 delen

Er was wel degelijk cultuur in Buitenpost van voor de oorlog. Typerend voor deze tijd is het oranjegevoel, vooral bij het gereformeerde deel van de bevolking. Juul Beerda stelde ons materiaal ter hand waaruit we het volgende vernemen.

1938 : prinses Beatrix wordt geboren. Ter gelegenheid van deze blijde gebeurtenis werd in de Gereformeerde Kerk van Buitenpost voor alle volwassen inwoners een Historisch Spel opgevoerd, tegen betaling van f0.50 plus f0.10 belasting per persoon. Dit Historisch Spel, getiteld ‘Uit Bewogen Tijden’, werd geschreven door auteur J.P. Wiersma, schrijver van het beroemde boek ‘¬ldfars Groun’. Het spel omvat een achttal historische tableaux vivants uit het Huis Oranje Nassau (1572-1587), met als slottableau een scene uit onze tijd. Er worden in grote tableaux vivants drie episodes gedramatiseerd uit het leven van gravin Juliana van Stolberg, de moeder der Oranjes. Men ziet hierin gravin Juliana optreden. De handeling heeft plaats op het stamslot Dillenburg. We zien ook de gevluchte Prins Willem van Oranje, die van renboden de tijding ontvangt, dat de Geuzen Den Briel hebben ingenomen. Het tweede tableau brengt gravin Juliana met haar kleindochter Maria (Maaiken), die haar grootmoeder behulpzaam is bij het schrijven van brieven en het uitdelen van geneesmiddelen aan zieken in de omgeving van het slot. Het derde tableau verbeeldt het einde van gravin Juliana, die zich door een hofdame den laatste brief van haar oudsten zoon, Prins Willem van Oranje, laat voorlezen. In de volgende twee tableaux zien we o.a. Louise de Coligny, weduwe van de prins, Oldebarneveldt, Marnix van Sint Aldegonde. Deze treedt in een uitweiding over een lied, dat hij indertijd dichtte en dat hij zich voornam in eerbiedige opdracht aan den Prins te zenden. Hij moest door een overhaaste vlucht uit Emden, waar hij als bannelingen door spionnen van Alva gezocht werd, zich redden, zoodat ook het manuscript van het gedicht moest achterblijven. Later ging Aldegonde weer naar Emden en vond het gedicht terug. Hij brengt het de Prinses-Weduwe, die de dichter verzoekt het lied het Wilhelmus – aan haar voor te lezen. In de volgende drie tableaux is graaf Willem Lodewijk, de Friese stadhouder, hoofdpersoon. Omtrent het slottafereel, dat een verrassing zal zijn, kunnen uiteraard geen mededelingen worden gedaan.

“In dit spel treedt op enkele momenten een Rey van Maagden op, terwijl een groot koor af en toe vierstemmige liederen laat horen. Veel zorg wordt besteed aan de belichting. Voor de juiste aankleding der historische personages is de deskundige medewerking verkregen van dr. A.Wassenbergh, directeur van het Fries Museaum te Leeuwarden, bijgestaan door den auteur en een costuumcommissie. Bovenstaande tekst betreft de aankondiging van het spel in de pers. Daarom nog het onderschrift ervan, gericht aan de pers: WelEd.Heer. Bovenstaand stuk is naar verschillende bladen verzonden, met verzoek het te willen plaatsen op Vrijdag, 7 januari. Het zou door vele personen zeer op prijs worden gesteld, indien op dien datum opname ook in Uw blad plaats had. Hoogachtend, Persbureau Buitenpost.

Zo zien we maar: een werkelijk kleurrijk en fantasievol evenement in Buitenpost, waaraan veel mensen hun medewerking verleenden en waarvan, mogen we aannemen, een talrijk publiek in Buitenpost heeft genoten. Met dank aan Juul Beerda.