Bij de aanstaande jaarwisseling zal er weer voor vele duizenden euro’s aan vuurpijlen e.d. de lucht ingaan met het nodige geknal. Het oude jaar zal dan als het ware worden weggeschoten. Dit schijnt een heel oud gebruik te zijn, want het bestuur van de grietenij Achtkarspelen besloot op 28 december 1816, bijna twee eeuwen geleden, een verbod in te stellen om de overlast tegen te gaan. Bij bericht moest op de eerstvolgende zondag in de kerken worden afgekondigd. Andere media waren er in die tijd nog maar weinig om iets aan de bevolking bekend te maken. Bij overtreding van het verbod kon een boete worden opgelegd van zes gulden. Dit lijkt in onze ogen van nu maar een klein bedrag, maar het was in 1816 toch maar ongeveer drie weken loon voor een arbeider.

Zaturdag, 28 december 1816. De Grietman en Leden van de Grietenyraad van Achtkarspelen. Dat eenige Ingezetenen zich niet ontzien Jaarlyks het Oude en het Nieuwe Jaar te Vieren door het Schieten met Schietgeweer en het afsteken van Vuurwerk. Dat zulks zeer schadelijk kan zyn voor het bevrugte Véé en zelfs ligtelijk brand aan de Rieten en Strooyen Daken op de Schuren ten platte Lande kan veroorzaken. Hebben besloten en besluiten: Het zal aan niemand geoorloofd zijn om in het vervolg binnen deze Grieteny op de laatste december en den 1e January, het oude en het nieuwe Jaar te vieren door het Schieten met eenig Schietgeweer of het afsteken van Vuurwerken, by Poene van zes Guldens. De Bedienden der Policie worden gelast om voor de rigtige nakoming dezes te waken en de overtreders ter kennisse te brengen van het Bestuur.