Over Buitenpost - uit de Schotanus-atlas van 1720

BUITENPOST, d., prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Achtkarspelen, arr. en 6 u. O. ten N. van Leeuwarden, kant. en 3 u. O. N. O. van Bergum, aan den straatweg van Leeuwarden naar Groningen, welke hier veel doortogt veroorzaakt, terwijl het watertje de Zandsloot om het dorp loopt. Het is het grootste en schoonste d. der Griet. Achtkarspelen, en niet alleen zeer vermakelijk om zijne ligging rondom in het geboomte, maar kan ook, door de goede wegen, die er op uitloopen, van alle kanten zeer gemakkelijk worden bezocht. men telt er, met de oostwaarts gelegene en hieronder behoorende buurtjes het Uitland, Klein-Uitland, de Horne en Scharnehuizum, 120 h., waaronder zeer fraaije, en ruim 800 inw.

De ingezetenen vinden meest hun bestaan in den landbouw en veeteelt, waartoe de goede bouw- en de grasrijke weilanden, die hier gevonden worden, ruimschoots gelegenheid aanbieden. Voorts heeft men er ééne smederij en éénen pelmolen. De Hervormden, die hier 780 in getal zijn, behooren tot de gemeente van Buitenpost-en-Lutkepost. De kerk is in den oorlog tusschen Spanje en Nederland verbrand, maar later weder opgebouwd. De Doopsgezinden, van welke men er ruim 20 telt, behooren tot de gem. van Surhuisterveen, de R. K., van welke men er slechts 4 aantreft, tot de stat. van Dockum, en de 2 Evang. Luth., die hier gevonden worden, tot de gem. van Leeuwarden.

De dorpschool telt een gemiddeld getal van 80 leerlingen. Ten W. van Buitenpost ligt een boschje Steegmansbosch genoemd. Men heeft er een distributie-kantoor der brievenposterij, en een station der paardenposterij; benevens de net gebouwde en fraai beplante state Boelens, later Groot-Schepper geheeten, zeer gunstig aan den straatweg gelegen, hetgeen trouwens met de meeste huizen en boerderijen van dit dorp het geval is. Vroeger lagen hier ook nog de staten Herbranda en Jelkema of Jeltinga, van waar de noordelijke weg ook nog den naam heeft van Jeltinga-laan.

Den eersten Woensdag in Augustus valt de jaar- en paardenmarkt in, en den eersten Donderdag in November de beestenmarkt.

BUITENPOST-EN-LUTKEPOST, kerk. gem., prov. Friesland, klass. van Dockum, ring van Kollum, met eene kerk te Buitenpost en ruim 800 zielen. De eerste, die in deze gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Bartholomeus Nicolai Bilderbeek, die, in het jaar 1611, naar Warfhuizen vertrok.

BUITENPOSTER-MADEN, streek weiland, prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Achtkarspelen, arr. Leeuwarden, kant. Bergum; palende N. aan de Zandsloot, O. aan de trekvaart van Dokkum op Groningen, Z. aan de Augustinergaasten, Z. W. aan de Woudmaden, W. aan de Buitenposter bouwlanden.

BUITENPOSTER-VAART, vaart, prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Achtkarspelen. Zij komt uit de Zandsloot, loopt zuidwaarts naar de voorm. kerk van Lutkepost en voorts met eenige bogten zuid-westwaarts naar het Kolonelsdiep, waarmede zij zich ten N. van Harke-Opeinde vereenigt.

en uit het "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden" van Van der Aa uit 1840:

Buitenpost, d. provincie Friesland, kw. Oostergoo, grietenij Achtkarspelen, arr. en 6 u. O. ten N. van Leeuwarden, kant. en 3 u. O.N.O. van Bergum, aan den straatweg van Leeuwarden naar Groningen, welke hier veel doortogt veroorzaakt, terwijl het watertje de Zandsloot om het dorp loopt. Het is het grootste en schoonste d. der grietenij. Achtkarspelen, en niet alleen zeer vermakelijk om zijne ligging rondom in het geboomte, maar kan ook, door de goede wegen, die er op uitloopen, van alle kanten zeer gemakkelijk worden bezocht. Men telt er, met het oostwaarts gelegene en hieronder behoorende buurtjes het Uitland, Klein-Uitland, de Horne en Scharnehuizum, 120 h., waaronder zeer fraaije, en ruim 800 inw. De ingezetenen vinden meest hun bestaan in den landbouw en veeteelt, waartoe de goede bouw- en de grasrijke weilanden, die hier gevonden worden, ruimschoots gelegenheid aanbieden. Voort heeft men er ééne jeneverstokerij, ééne smederij en éénen pelmolen. De Herv. die hier 780 in getal zijn, behooren tot de gem. van Buitenpost-en-Lutkepost. De kerk is in den oorlog tusschen Spanje en Nederland verbrand, maar later weder opgebouwd. De Doopsg. van welke men er ruim 20 telt, behooren tot de gem. van Surhuisterveen, de R.K. van welke men er slechts 4 aantreft, tot de stat. van Dockum, en de 2 Evang. Luth., die hier gevonden worden, tot de gemeente van Leeuwarden. Ten W. van Buitenpost ligt een boschje Steegmansbosch genoemd. Men heeft er een distributiekantoor der brievenposterij, en een station der paardenposterij; benevens de net gebouwde en fraai beplante state Boelens, later Groot-Schepper geheeten, zeer gunstig aan den straatweg gelegen, hetgeen trouwens met de meeste huizen en boerderijen van dit dorp het geval is. Vroeger lagen hier ook nog de staten Herbranda en Jelkema of Jeltinga, van waar de noordelijke weg ook nog den naam heeft van Jeltinga-laan. Den eersten Woensdag in Augustus valt de jaar- en paardenmarkt in, en den eersten Donderdag in November de beestenmarkt.