"Slachtoffer van den nieuwen tijd"

Uit de Leeuwarder Courant:
12 Maart 1926 - Buitenpost - Naar wij vernemen bestaat het voornemen om dit voorjaar den windhoutzaagmolen te Buitenpost, thans eigen aan den heer J.N. Bulthuis aldaar, grootendeels af te breken en de zaaginrichting te voorzien van een motor als beweegkracht. Zoo zal dan toch deze schilderachtige landschap-illustratie, die sinds jaren hier aan het vlakke weiland ten zuiden van het dorp zulk een karakteristiek beeld gaf, binnenkort vallen als een slachtoffer van den nieuwen tijd. Het vorig jaar scheen de overgang aan een nieuwen eigenaar het toen reeds uitgesproken vonnis ongedaan te zullen maken. ‘t Is slechts uitstel van executie geweest en tevergeefs heeft de Vereeniging “De Hollandsche Molen” nog getracht dit natuurmonument te doen blijven. Onze tijd eischt het dikwijls om voor alles practisch te zijn. Maar jammer is het, dat langzaam aan al het mooie van den ouden tijd moet plaats maken voor het nieuwe, waarin poŽzie en schoonheid maar al te dikwijls ontbreken”.

de houtzaagmolen aan de Buitenposter Vaart